PAUSE TEKST www.tilFT.dk fra www.41f8.com

13. juni
"Min nåde slår til under alle forhold, og jeg øser med glæde til alle som rækker efter mig. Ingen, som kommer til mig, skal gå forgæves; jeg er også den, som holder jer fast med Kærlighedens bånd!
Søg mig i mit Ord og i bøn og stilhed, så kan jeg nå jer, og I skal kende mig.
Søg mig på de ydmyge steder. Søg mig i de daglige foreteelser og handlinger.
Søg mig under fristelser og vanskeligheder, jeg griber ind. Fristelsen og vanskeligheden vil gå, og I vil stå tilbage med MIG! Gå ikke udenom, og gå ikke i egen kraft, men bed, og I skal få langt mere, end I beder om!"
14. juni
- Jesus, om du kunne føre din gerning og din vilje med os igennem uden at behøve at vente på os - det går så langsomt på grund af os.
"Jeg må have jer med mig skridt for skridt, når jeg giver min lov i jeres sind og skriver den på jeres hjerte.
Jeg kan intet have i mit samfund, mit rige, som ikke er der af fri vilje.
Om I blot havde tillid, fuld tillid til mig, så skulle I erfare, hvor hurtigt og let det kan gå!
Skridt for skridt må jeg vinde jeres tillid - og derved sejre over modstanden i jeres jordiske jeg og gøre min gerning."
15. juni
- Ved tro! (Hebr. 11)
"Tro er ikke noget, jeg kræver af jer, men en hjertets indstilling, som jeg ønsker at fremkalde: tro til MIG!
Min tro, som jeg sår og dyrker i det rene hjerte - det udelte hjerte!
Tro må have en årsag, en kilde hvoraf den springer. Jeg er troens årsag og kilde, sæt alt jeres håb til mig, I skal ikke skuffes. Søg mig i Ordet og i bøn, søg kendskab til mig - og tro er uundgåelig!"
16. juni
- 'Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed. . . !' (Johs. l5:7-8)
"Det er Pagtens Ord, den pagt, som jeg har sluttet med jer, og hvis ord jeg skriver i jeres hjerter: ordene om MIN Kærlighed og Almagt. Om jeres barnekår på grund af Min sejr. Om mit liv i jer! Om mig som vintræet, og som hyrden. Ordene om MIG!
Når de bliver i Jer, så bed om hvad som helst, I vil, og I skal få det."
17. juni
- Jesus, led os dybt ind i tillidsforholdet til DIG! -
"Tillid må være til en den må være personlig, uden beregninger, ubegrænset!
Prøv mig, om jeg er jeres tillid værd. Ikke i et "villet" trosskridt,
men hæng ved mig i dag, i morgen, under alle dagens hændelser.
Søg ikke lejlighed til at vise tillid -lejligheden søger jer, og da vil
I kalde på den, I har tillid til!
Giv mig din tillid, så kan jeg give dig min tro!"
18. juni
"Jeg er Livet, den som har MIG, har livet. Derfor søg Mig, og Livet skal strømme. Søg mig på kendte og ukendte steder - overalt,
hvor jeres øjne spejder efter MIG, skal I se mig, og jeg giver jer liv i overflod.
Husk, at liv ikke er noget i sig selv, men en frugt af samfundet med mig! Søg aldrig "noget" i stedet for mig, heller ikke liv eller frugt. I har det i MIG!
Så snart "kristenlivet" bliver noget selvstændigt, uafhængigt af det øjeblikkelige samfund med mig, er den kristne på vej bort fra mig - ja, er allerede borte; for han er blevet uafhængig af træets rod.
Uden mig kan I slet intet gøre. Træng ind i mit væsen, og mit væsen vil gennemtrænge jer, det er LIVET - alt andet er efterligning!
Jeg er i den, som søger mig, jeg lever i den, som drikker af mit væsen, det vil sige: med tanker, sind og bøn trænger ind i alt, hvad der kan sige ham noget om mig."
19. juni
- Jesus, jeg er angst og modløs. Jeg har ikke kræfter til det, jeg har sagt ja til!
"Der skal flere kræfter til at tjene to herrer end en.
Bær ikke selv, hvad Jeg vil bære for dig. Lad det alt sammen blive i mine hænder."
20. juni
- ' . . . I skal regne det for lutter glæde, når I kommer ind i mange prøvelser. I ved jo, at når jeres tro prøves, virker det udholdenhed. . . så I kan være fuldkomne og helstøbte. . . ' (Jak.l:2-4).
- Jesus, gør mig stadig i at blive i dig!
"At blive i mig er det ene fornødne! Det er ikke gode egenskaber og stærke karaktertræk, der skal udvikles, men denne ene ting - at være og blive i fuldkommen afhængighed af mig. Der sættes den fuldkomne frugt og gøres de fuldkomne gerninger - for der virkes alle ting af MIG.
Jo mere du er dig din egen afmagt bevidst, jo mere vil du række efter mig, og jo større er mine muligheder i dig.
Tro aldrig, at jeg har "en gerning til dig at gøre"; - når du blot bliver i mig, gør jeg Min Gerning igennem dig, hvor du end befinder dig. . .
At udrustes til tjeneste er at afrustes, så du kun har Mig!"
21. juni
- 'Vær Ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. . . ' (Jak.l:22-25)
"Mæt jer med mit Ord, gør brug af det! Kald på mig i valgets og fristelsens stund, og jeg vil komme til jer gennem ord, I har lyttet til, og lede og styrke jer, og I skal erfare lykken ved at gøre, hvad I har hørt mig sige. Jeg længes efter, at jeres glæde skal fuldkommes!
Den som bliver ved med at skue ind i frihedens fuldkomne lov, han frigøres til liv og til gerning.
Mit Væsen er frihedens fuldkomne lov, for det er Kærligheden hvoraf friheden springer."
22. juni
- Vis mig, Herre, om der er noget, der hindrer forbindelsen med dig!
"Vær blot sand, også når du intet hører eller mærker. Lad dig nøje med tolderens plads! Husk, at din rigdom er i Mig, ikke i, hvad du fører eller modtager af mig. Lad ingen gave tage giverens plads!
I er mere værd for mig end frugten, I kan bære, og jeg længes efter at være mere for jer end livet, jeg giver jer!"
23. juni
- Jesus, det er så svært at blive i dig, når alt det, vi ser med
vores øjne, hører med vores ører, og tager på med vores hænder, vælter sig ind på os - ubarmhjertigt, ubønhørligt. Frels os, frels mig fra at sluges eller kvæles af det!
"Også der vil du møde mig, når du spejder efter mig!
Det er ikke ekstra anstrengelse, jeg byder dig at påtage dig, men et tilbud om min nærværelse. Giv dine tanker lov til at søge til mig, og du vil erfare, at jeg er nærværende. Jeg er med jer alle dage!
Lad MIG vær jeres tilflugt."
24. juni
"Bliv i mig under alle forhold; jeg er det faste punkt i jeres tilværelse. Vis alle urolige tanker bort, de kommer ikke fra mig. Sig NEJ!"
25. juni
"Til frihed og fred i jeres hjerter er I kaldede; men Satan søger at binde og blinde og forbitre.
Hans indgangsdør er selvlivet (egoisten), derfor gør han alt for at skjule Selvet for mennesker - og holde det i live.
Våg derfor og bed! Han vandrer ad veje, som han kalder: menneskets ret! - menneskets pligt! - dets naturlige trang - naturlig venlighed og godhed, ja endog kærlighed - og skjuler de egoistiske motiver med følelser og stemninger, der er stærkere end menneskeviljen.
Og når frugten - den sviende frugt - så kommer, så tilbyder han lægedom med samme midler, og der er ikke grænser for hans argumenter og hans forsvar for SELVET."
26. juni
"Forlad jer på MIG, ikke på noget eller nogen anden, heller ikke på jer selv eller jeres samfund med mig.
Alt er jer skænket i MIG!
Al åndelig vækst er en vækst nedad! Derfor sagde jeg: Salige er de fattige i ånden - den som ved, at han er fattig, han har kun mig at holde sig til; han venter intet af sig selv, men alt af Mig, han har ingen anden redning end MIG!
Salige er I, når I ved jer redningsløst fortabte uden Mig: for jer er livet og lykken i MIG tilgængelig."
27. juni
"Søg mig i tanker, i læsning af mit Ord, og i bøn! Bed og tak under alle forhold! Lad bønnen blive tankens velkendte sti. Lad Mig være jeres hjem, så skal min glæde ikke vige fra jer, og jeres glæde skal være fuldkommen."
28. juni
"Min kærlighed til jer er uforanderlig. Den er ikke ny, og den ældes aldrig.
Med min kærlighed har jeg købt jer, ja revet jer ud af Satans vold.
Min kærlighed bragte mig på korset, ligesom den drog mig til Jorden - og igen vil drage mig dertil.
Min kærlighed har gjort mig til alles tjener.
Min kærlighed er jeres tilflugt, og den er som et frø: den som griber efter den, i ham vil den spire og gro og sætte frugt.
Den, som ved sig fattig i sig selv, i ham kan jeg bo, og han er rig. Den, som tror, at han er noget - selv når han mener, at han har det fra mig - han er fattig og elendig, for han er blevet sin egen gud.
JEG er Vejen og Sandheden og Livet. Der er ingen anden vej, ingen anden sandhed, intet andet liv!"
29. juni
- Jesus, hvorfor er alt så mislykket i mit liv?
"Du klamrer dig endnu til gerninger, trosskridt, levemåde, og dit Selv gemmer sig deri - søger sig skjulesteder i den livsførelse, du har valgt.
Slip alt dette for min skyld og i Mit NAVN!"
30. juni
"Se på sæden på marken: akkurat som den kun kan sætte fuldkommen frugt, hvis den, foruden sol, også får regn og storm, således også med min sæd, mit liv i jer. Tab ikke modet, men sig hellere ja til storm og regn - jo før bliver det solskin igen.
Alt hvad du tager af MIN hånd, bringer sol og varme ind i dit hjerte."
l. juli
- Bevar os i dig, led os trods al vor træghed. Lad dit Liv blive åbenbart i os. "Søg Mig - og I skal kende min vilje! Følg Mig - og I vil følge mine veje!
Tænk ikke på: "hvor eller hvad," men bliv i Mig. Alt det andet får I i tilgift.
Gør jer ikke uro for det materielle, men tag det af min hånd som gaver.
Drag ikke omsorg for jer selv, men sæt hellere alt til for livet i Mig. JEG drager omsorg for jer!"
2. juli
- Jeg beder dig om kraft og vejledning for fremtiden - ikke mindst når lutringen virkelig kommer over os og over vort land!
"Bed om den kærlighed til mig, som overvinder alle hensyn til jer selv!"
3. juli
- Dette har jeg sagt til jer, for at min glæde skal være i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen' (Johs. 15:11)
"Alt hvad jeg beder jer om, beder jeg jer om for jeres egen skyld: for at jeres glæde kan blive fuldkommen!
Den fuldkomne glæde bor, hvor kærligheden til mig sejrer over Selvet. Den, som mister sit liv for min skyld, skal vinde det.
Vær ikke bange, min Kærlighed omslutter jer. I skal møde den overalt hvor I ser efter den. Og den skal sejre i jeres hjerter.
Vær på vagt, hvor I mærker hensynet til jer selv komme frem og bed om at min kærlighed må overvinde det, I kan ikke selv, men JEG har sejret!"
4. juli
- l. Peter 5:6-11. - Jesus, det er jo alt det, jeg slet ikke kan.
Det er jo nederlag på nederlag. Forbarm dig over mig!
"Min nåde er nok for dig. Jeg står ikke med uopfyldelige krav til dig - men med nådestilbud. Giv op i hvert enkelt tilfælde og giv MIG lov til at virke i dig!"
5. juli
- Jeg føler mig jaget af uro over alt det, jeg ikke når! -
"Frygt ikke, tro kun. Jeg efterlader jer ikke hjælpeløse, men jeg er jer inderlig nær! Klyng dig til Mig - i dig selv formår du intet!
Vis uro og rastløshed fra dig. Hvad du gør i den tilstand, fører ikke til målet. Af tro skal du drives - og af kærlighed! Bed om det og vis følelser og stemninger bort; de bærer ikke. Jeg alene bærer dig!"
6. juli
"Træng ind i mit Ord, i mit væsen; søg altid efter mere kendskab til mig gennem læsning, bøn og lydighed. Jeg giver jer hjertets kendskab. Ingen skal forgæves begære at kende mig; med glæde meddeler jeg mig til den, der søger mig!
Jeres kaldelse og udvælgelse stadfæstes gennem kendskab til mit Ord. Træng ind gennem Ordet til mig! Husk, at det er ikke blot sagt engang, men når det læses af trang og under bøn, siges det til den, der læser det!
Søg ikke kundskab, men kendskab. Og jeg skal svare jer i jeres hjerter."
7. juli
- Jesus, hjælp mig i tjenesten, du har givet mig at udøve eller tag den fra mig!
"Forvent ikke styrke og mod i andet eller hos andre end hos Mig. Lad dig ikke drive af andet eller andre end mig. Hvor den menneskelige bedømmelse spiller ind kommer svingningerne. Troen har sin årsag i Mig. Lad mig have din tillid, og du skal have min tro!
Lad ikke dagene smuldre, tiden er kort! Ofte kan jeg ikke komme til for det ugjorte. Opsæt ikke - når min vej ligger klar.
Søg mig flittigt, bryd ofte af under arbejdet for at bede og læse.
Vend tankerne til MIG - MINE tanker er hos jer!"
8. juli
- Renselsen mærker jeg, men frugten ser jeg ikke - og glæden i dig, Jesus, bliver mindre. Jesus, forbarm dig over mig!
"Søg ikke glæden i frugterne, men i MIG. Glæden over frugten bliver let til usund nydelse og skjuler mig for dig. Frugten, du bærer, er for andre - men JEG er for dig!
Når noget vanskeligt møder dig, så husk at søge Mig. Jeg længes efter, at I kommer for at være hos mig, i mit samfund.
Jo mere I vil gå mit ærinde, jo mere må I dvæle i mit samfund husk, at det er MIG, I skal bringe! Jeg må være i jer og i det, I går med, ellers bliver mit ærinde jer til træthed og tomhed - og uden værdi for dem, I sendes til.
Jeg elsker jer for jeres egen skyld, I er mig dyrebare!"
9. juli
"Bliv i Mig - altid. Også når modet vil synke. Bliv så netop i mig, og træk dig ikke bort fra mig. Du behøver mig - og jeg behøver dig!
Hvor er du, når du har tabt modet? Når du er skuffet? Eller utilfreds? Hvor søger dine tanker da hen?
Søger de til det, du ikke fik? Til det, der ikke lykkedes? Til den eller dem, der skuffede? - Eller måske til Mig om hjælp og trøst?
Kom kun med alt hvad der tynger dig. Jeg giver gerne trøst og opmuntring - og allerhelst giver jeg dig mig selv, mit samfund, så du ikke skal skuffes ved at søge glæde, hvor glæden ikke findes!
Bliv i mig, jeg længes efter dig, når du er andre steder!"
10. juli
"Bed om kærlighed til mig og til mennesker, når du vil gå mit ærinde - så du ikke kan lade være at søge at nå frem med budskabet om mig! Bed til du drives frem!
Den ydre vej betyder intet, om blot dit hjerte brænder for mig; Jeg er vejen. Bed dig frem ad den vej - gå mit ærinde i mit navn!
Gå med mig - så går jeg med dig."
11. juli
"At gå i mit navn betyder: ikke at regne jer frem eller tilbage, men opad!
Uden Mig kan I slet intet gøre, for al magten er givet mig - i Himmelen og på Jorden!
Støt jer ikke til mennesker, men til mig. Hav tro til mig - ikke til hvad I gør for mig eller for min skyld."
12. juli
- Herre Jesus, lad mig se ind i dit væsen. Jeg tror - og jeg ved - at du er Kærlighed. "Dersom du tror, skal du se! Så fortsæt med at gå i tiltro til det, du kender af min kærlighed!
Jeg ønsker at give dig den tro, som er virksom i Kærlighed. Bliv derfor i min Kærlighed, der fødes og der vokser din kærlighed frem.
Ingen kan elske af sig selv undtagen Gud. Jeg er Guds Kærlighed levet på Jorden, - levet og levende i mennesker, som giver mig rum."
13. juli
"Det er min Ånd, som virker mit væsen i jer, og mit væsen er Kærlighed.
Min Ånd virker oprigtighed, sandhed, sagtmodighed, ydmyghed
- og over og igennem det alt sammen: Kærlighed.
Giv rum for min Ånd - men vend jer fra selvhævdelse, stolthed, selvforsvar, egennytte! Pas på når det kommer i smukke klæder og med uskyldigt udseende. Kald på mig og forsag den nydelse, der rækkes jer ad den vej. Den rækkes jer kun for at holde Selvet i live - give det næring!"
14. juli
"Kæmp ikke i egen kraft: Selvet dør ikke ved selvtugt, men ved mit indgreb! Påkald mit navn. JEG frelser jer fra Selvets herredømme. Jeres andel er at give mig lov.
Strid TROENS gode strid, men kæmp ikke i egen kraft mod synd og fristelser!"
15. juli
- 'Thi alt det, som er født af Gud, sejrer over verden. . . ' (l. Johs. 5:4).
- Herre, lev dit liv i os og igennem os, så du bliver hele livet for os - og vi ikke har noget uden for dig.
, "Vil I nøjes med det? Er jeg alene nok for jer? Jeg længes efter at være det.
Rens dit hjerte gennem bøn og tak, og det skal gives dig. Mit liv, som er født i jer, skal brede sig og fylde jer til overflod. For den, som beder, han får, og han skal få mere, end han beder om!"
16. juli
- Jesus, tag dig af mig, jeg er hjælpeløs!
"Når I kender jeres hjælpeløshed, skal I erkende min kraft, mit indgreb. At kende er at erfare.
Forvent intet af jer selv, men ALT af mig! Når I er magtesløse ikke når I har været - så er JEG stærk. Løft jeres øjne til mig, og I skal se min frelse!"
17. juli
- Det er, som om lydighedsvejen har ført mig bort - ikke fra dig selv, Jesus, men fra din glæde og fred.
"Det er fordi årsagen til din lydighed så ofte har været blandet med egoistiske ønsker.
Kom med dit hjerte, og lad mig rense det - gøre det helt! Søg mig og min vilje for min egen skyld, og du skal få i overflod. Sig nej til de tanker, som vil drage dig bort fra mig alene.
Hvem lægger dit livs budget?"
- Jeg ved det, Jesus, det er mig selv, der gerne vil det.
"Og hvem holder dette budget?"
- Jeg ved det, Herre, det beder jeg dig gøre.
"Mit barn, det kan jeg ikke - for din skyld. Jeg kan give dig meget af det, du beder mig om, men det bedste: det dybe, inderlige samfund med mig, kan jeg ikke give dig ad den vej. Sjælen får, hvad den søger først. Søger du tilgiften først, skuffes du, når du får den og forstår måske ikke, hvorfor dit hjerte ikke blev tilfredsstillet. Du tror, at det er fordi du ikke fik, hvad du bad om. Du ved ikke, at du ikke bad om det eneste - DEN eneste, som kan tilfredsstille dit hjertes trang og længsel.
Også Mit hjerte længes - og mere end dit."
18. juli
- Herre, jeg er dig ikke værd, der er intet godt i mig! -
"Og dog elsker jeg dig!"
19. juli
- Jesus, giv mig det kendskab til DIG, som gør dig til mit dyreste eje! "Det er derfor, jeg lader dig se dig selv; for: den, hvem meget er tilgivet, han elsker meget.
Tab ikke modet. Den snævre port er indgangen til landet uden grænser: Mit Kærlighedsrige, hjertets personlige samfund med Mig."
20. juli
- 'Ikke I har udvalgt mig, men jeg har udvalgt jer. . . ' (Johs. 15:16)
"Giv jer glæden i vold over jeres udvælgelse: at JEG har udvalgt jer. JEG har begyndt - og JEG vil fuldføre.
Bliv i dette - bliv i Mig. Klyng jer til mig og MIT tilsagn. Jeg har sluttet min pagt med jer, og jeg kan ikke bryde den; jeg hænger ved jer med mit hjerte. Og jeg begærer at fuldkomme jeres glæde.
Tro ikke "at. . . ", men tro MIG! Vær på vagt over for ethvert "at"; det er ofte det første skridt bort fra at blive i Mig!"
21. juli
- Herre, tak for det arbejde, du gav mig; tak for hver afsløring af mit Selv, du gav mig igennem det.
"Jeg afslører for at rense, jeg renser for at fylde!
Værket er mit, gerningen min, men jeg tager jer ved hånden igennem det alt sammen, *) for ikke at krænke jeres frie vilje og berøve jer evnen til glædes i mig og med mig."
22. juli
- 'I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg byder jer. . . ' (Johs. 15:14)
"Bliv i mig med jeres tillid - og flyt den ikke til lydighedshandlingerne. Husk at jeg elsker jer for jeres egen skyld.
Hos mig er lydigheden en følge af venskab - modsat i verden, hvor lydighed ofte springer af ufrivillig afhængighed.
Hos mig er det mine venner, der gør min vilje, og min vilje kan kun gøres af venskab til mig.
I kan handle i overensstemmelse med min vilje for at nå der eller der hen, og det kan være et skridt på vejen, men MIN vilje er det først, når det gøres ud af venskabs- og kærlighedsforholdet til mig."
23. juli
- 'Det er dem, som altid knurrer og klager over deres skæbne, alt imens de vandrer efter deres lyster' (Judas' Brev vers 16).
Herre, er det mig? Åh, så tilgiv mig og dan mig efter din vilje!
"Kom kun til mig. Med den inderligste glæde omdanner jeg det knuste kar og fylder det til overflod!
Giv aldrig rum for tanker og følelser, som ikke kommer af tro til mig!
Hvem har dine første tanker om morgenen? Og hvad drejer dagen sig om for dig?
Når dine tanker først går til mig, og dine handlinger stemmer overens med, hvad jeg viser dig, og hvad du ser hos mig i mit Ord, så glæd dig og vær tryg - jeg vil lede dig og undervise dig ad vejen fremefter. "
24. juli
" Vogt dig for forsømmelser og opsættelser, de sløver og trætter, røver glæden og gør dig tunghør.
Vær vågen over for de "små" ting, det gør dig egnet til de større. Søg ind i et afhængighedsforhold til mig med de små ting, og du vil lære at "mestre" de "store". Se ikke efter sammenhængen mellem småt og stort, men gå i tillid til mig."
25. juli
"På grund af MIG er I rene, og I kan til enhver tid leve i min renhed.
Valget er smerteligt, fordi det føles som et offer, skønt det er en vinding.
Jeres "naturlige tilbøjeligheder" er jeres største hindring - de er kanaler, hvorigennem Selvet henter sin næring.
Bed, for ingen kan fri sig fra Selvets fordærvende magt, og det er livet om at gøre - det evige Liv!"
26. juli
"Den som lever med mig, hører min røst og glæder sig over den, ligesom jeg hører jeres røst og glæder mig over den!
JEG gør min gerning helt, drag jer ikke bort fra mig. Alt, hvad I gør for min skyld, bærer sin frugt i rette tid. Stræb ikke, tro kun, i MIT samfund lever mennesker af tro!
Regn med mig! Jeg ser dine tanker og ønsker, din vilje og din svaghed, og jeg er din FRELSER!"
27. juli
- 'Dette byder jeg jer, at I skal elske hverandre!' (Johs. 15:17)
"Det er det umulige, som JEG vil gøre igennem jer. Min Kærlighed og min magt er grænseløs! Bed, og I skal få."
28. juli
- Det er, som om jeg står ved en høj mur; vejen jeg er gået ad, er ikke længere! "Bed, for mere end nogen sinde gælder det om at sætte dit håb til MIG.
Når din vej er til ende, begynder min!
Din vej til mig skal afløses af min vej med dig!"
29. juli
- ' . . . men JEG har udvalgt jer og sat jer til at bære frugt. . . !' (Johs. 15:16)
- Tør jeg virkelig regne med det? "Det er det eneste, du har at regne med. Uden det, uden MIG, er der intet håb for dig eller for noget andet menneske.
Vær ikke bange for at lade alt glide dig af hænde - når blot du sætter dit håb til Mig.
JEG er dit håb og din tilflugt. Bed - og lad MIG handle!"
30. juli
"Når du anklages, når du fristes, når du trues - åndeligt eller timeligt - så bliv i mig og regn med mig frem for alt og alle; det er vækst og modningstider!
Min tro er den sejr, som har overvundet verden og dens fyrste, og jeg giver jer MIN TRO! I kan ikke tage den af jer selv. Jeg giver den til den, som vil bruge den - til den, som ikke har andet at ty til. Ikke til beskuen, men til brug!"
31. juli
"Jeg er den gode Hyrde; jeg søger til jeg finder! Din søgen er i virkeligheden MIN søgen efter dig!"
1. august
- 'Alle dem, jeg har kær, dem revser og tugte r jeg; vær derfor nidkær og omvend dig!
Se, jeg står for døren og banker; om nogen hører min røst og åbner døren, da vil jeg gå ind og holde nadver med ham - og han med mig. (Åb. 3:19-20)
"Jeg elsker jer ind i mit rige, ind i mit samfund. At åbne døren for mig er at forsage det, som jeg ikke kan bo sammen med - at give MIG lov til at fjerne det.
Skynd dig, jeg står ved din dør og længes efter at komme ind at lyse, rense og varme i dit hjerte!
Satans lænker er brudt, du behøver ikke at vente et øjeblik på frihed - den er din! Skynd dig, det haster! Vent aldrig på, hvad "de andre bør gøre, men giv mig rum i dit hjerte, og JEG griber ind og jeg vil velsigne dig!"
2. august
"Vær ikke bange, fordi I ser jeres uværdighed og afmagt; for det er de uværdige og afmægtige jeg giver nåde!
Glæd jer over Min frelse, for den er virksom, når I er afmægtige".
3. august
"Der er blevet langt til menneskehjertet, fordi Lære er sat foran Liv, Gaverne foran Giveren, Tjeneste foran Kærlighed, Lov foran Nåde.
I ser - og ser dog ikke, hører - og hører dog ikke. Men min nåde og mit kald hører ikke op. Gennem forhærdelsens tågemur baner jeg mig vej til de få, som længes: som ikke er tilfredse med det selvgjorte og selvbestaltede."
4. august
"Lad jer ikke standse af de jordiske omstændigheder. Satan vil bruge dem og gøre dem til åndelige hindringer, hvori han kan holde jeres tanker og følelser bundne for at hindre Min gerning i jer.
Sig tak for de jordiske gaver, når de kommer, og lad jer ikke binde og hindre af de gaver, som endnu ikke er kommet! Har jeg ikke vist jer mange gange, at jeg elsker jer - og husker jer?
Ved min højre hånd vil jeg lede jer. Bed, og I skal få!"
5. august
"Regn ikke med andet eller andre end Mig - heller ikke med dem, jeg sender jer til - eller med det, jeg beder jer udrette, - men regn med MIG.
Gå ad mine veje og forvent alt af mig!
Satan forsøger at gøre veje og midler til målet - også mine veje og midler, og skuffelserne lammer! JEG er målet - og jeg er vejen til målet!"
6. august
- Herre, vær os nådig i dag, at ikke mismod og utilfredshed skal forgifte vore sind og hindre os i tillid til dig!
"Bed snarere om at mistilliden må fjernes og afløses af tillid. Fæst jeres øjne på mig og tag dem aldrig fra mig!"
7. august
- Jesus, jeg sidder fast, omringet og knuget af selvanklager.
Er det muligt at fortrøste sig til dig, når så meget vitterligt er forkert?
"Tro ikke "at. . . ", men tro MIG. Dit hjertes ager er min ejendom, jeg har ansvaret for det, som gror der; men du tør ikke betro mig det, som du har lagt i mine hænder - tør ikke regne med mig.
Du stirrer på ugræsset, som er der fra den forrige ejers tid - giver ham lov til at komme og se til sin gamle ejendom, og han benytter enhver anledning til at så og høste, som det passer ham - og først og sidst til at kritisere tilstanden i håb om at få den tabte ejendom tilbage!
Han lukker sig ind gennem porten med mismodets nøgle, og så sår han mistillid og utilfredshed omkring sig. Det tvillingepar, som hindrer MIN gerning!
Forstår du min smerte? Du er min dyrt købte og dyrebare ejendom!"
8. august
- Om jeg kunne finde nøglen til et fuldt ud og uafbrudt harmonisk liv i Jesu samfund med en aldrig vigende fred!
"Nøglen er mit kors. Med den nøgle har jeg åbnet Himmelen og lukket helvede.
Mit liv på Jorden er at ligne med den lange stolpe i korset, hvor Satan fulgte mig hele vejen, men aldrig vandt en sejr.
Min lidelse og min død er som tværstolpen, der brat brød livslinien og gjorde ende på Satans magt.
Jeg vandt den sejr, intet menneske kunne vinde, men som alle kan dække sig under og benytte sig af.
For Jesus, den korsfæstede, må Satan og alle hans hjælpere fly; derfor søger han altid at skjule mig for menneskehjertet!
I ord og tanker, i teologiske meninger og fortolkninger, dækker han ofte den enkle sandhed som med et slør.
Om sløret bærer fornægtelsens klare, skarpe farve eller fortolkningernes mere dæmpede farver - så er hensigten den samme: at skjule MIG for menneskehjertet og hindre det i at leve i kraft af mig."
9. august
- Herre, det er, som om dette: at finde og følge din vilje, har taget Din plads for mig. Fri mig fra alt det lovmæssige, så du selv kan få hele pladsen.
"Søg først mit rige: mit samfund, - og min retfærdighed: min frelsende NÅDE; så skal alt andet gives i tilgift!
Se ikke på tiden, der er gået, som spildt. Intet er spildt for den, som kommer til mig i sin fattigdom. Jeg skaber og danner, hvad I ikke har.
Når I søger mig, så leder jeg jer ad de veje, som fører til mit mål for jeres liv - og gør min gerning igennem jer. Frygt ikke, og handl ikke af frygt, men af tillid til Mig og i tillid!"
10. august
- Tak, Herre, fordi det vi mangler, kan du skabe i os! -
"Du skal ikke beskæmmes, I skal få mere, end I har hedt om og forstået. Den som tragter efter det, som Ånden giver, skal få det og alt det andet i tilgift.
Vær ikke forknyt, når jeg overbeviser om synd; jeres kærlighed vil springe af den overbevisning. For hver syndens lænke, der løses, skal afløses af kærlighedens hånd til mig.
Deri består Kærligheden: at jeg elskede jer først - og jeg elsker jer stadig først - og altid!"
11. august
" Vær ikke bange. Den som hører mit Ord og gør derefter, han skal være som den mand, der hyggede sit hus på klippen - det stod, da regn og storm kom.
Byg på mit Ord - og handl derefter. Ikke på din tro, men på mit Ord, på MIG! Fæst dine øjne på mig, jeg er Klippen, som ingen kan rokke.
Angst er ikke fra mig, sig nej og husk, at fjendens hjælpere er mange. Lad ikke stemninger og følelser give anledninger og være som tove, der kan rykkes i, så I falder.
Frygt, uvilje, utilfredshed, bekymringer, ukærlighed, vrede, mismod, begærlighed, uoplagthed kommer ikke fra mig. Vend jer bort fra alt sådant og søg ind til MIG!"
12. august
"Jeg døde for alle - og rækker min frelse til den ene.
Jeg vandt sejren for alle - og jeg vinder jer en ad gangen.
Jeg er verdens frelser - og jeg er din Hyrde.
Jeg favner alle - og rækker den ene min hånd.
Jeg er Vejen for alle - og jeg går den med den ene.
Min Kærlighed slutter om hele Jorden - for at drage den ene til mig."
13. august
"I min kærlighed er Gudslivet altid nyt. Ingen skal bygge på det, han har, men på MIG!
Den som har nok i mig alene, hans liv skal strømme over med levende vand.
Far ikke vild, mine elskede børn; Frelsen og Livet og Kraften er aldrig ejendom, men nådestrømme gennem synderens hjerte!"
14. august
"Vanskeligheder er mine muligheder! Frygt ikke, tro mig! Om end alle var imod jer, så er Jeg dog med jer - for jer. Vær også I med mig!
Hav tillid til mig - også og netop når vanskelighederne melder sig. Det er jo prøven på jeres tillid.
Fly Satan i tide! Vær vågen over for følelser og stemninger, hold jer til mig. Tro MIG. Sig nej til alt, hvad der ikke bringer jer bud om mig - til den og dem, der ikke går mit ærinde.
Giv ikke Satan rum, men vis ham fra jer i Mit Navn! Argumenter ikke med ham. *) Det er det, I gør, når I vejer for og imod, frem og tilbage, under indflydelse af utilfredshed og utålmodighed.
Satan vil altid vise jer, hvad I ikke har modtaget, for at holde på utilfredshed og mismod. Våg og bed, at I ikke skal falde i fristelsen."
15. august
"Lad være at køre i ring om de praktiske vanskeligheder, søg mig søg mit rige, og løsningen kommer som en gave."
16. august
"Se på mig, se ind i mit væsen, øs direkte af kilden fra Golgatha. Slå jer aldrig til ro med mindre!
Se igennem mennesker og situationer, til MIG, hvis nogen eller noget står imellem jer og mig. Råb til mig i jeres hjerte og kald mig
ved Navn. For mit navn må modstanderen vige.
Intet skal være jer forbeholdt; alt skal I eje i mig. Frygt ikke, tro mig!"
17. august
"Lev af og i mit Ord, bed om min Ånds lys over Ordet, så undgår I teoretiske læresætninger.
Tag jer i agt for faste regler og former, søg sandheden og vejen i mig - jeg er Sandheden og Vejen og Livet.
Træd lige spor på lige veje, men sæt jeres håb til Mig! Af Kærlighed har jeg frelst jer, af min Kærlighed skal I leve. Hold jer på Kærlighedsvejen, hold jer nær til mig. Det drejer sig om hvem I tror! "
18. august
"Om I er sorte som kul eller hvide som sne, så er det dog Mig, der frelser jer.
For min kærligheds skyld frelste jeg jer, for min kærligheds skyld beder jeg jer: bliv i tilliden til min kærlighed. Vær vendt imod mig og vend jer aldrig bort!"
19. august
- 'Hvis det, I har hørt fra begyndelsen, bliver i jer, bliver I også i Sønnen og Faderen. (1 Johs. 2:24)
"Lad mit tilbud om frelse og mit tilbud om sejr blive i dit hjerte og dine tanker; jeg har aldrig fortrudt dette tilbud. Jeg har sluttet min pagt med jer, og jeg vil holde den.
Min Kærlighed følger jer, lad jer ikke skræmme. Jeg indfrier alle mine løfter! Jeg vil ikke slippe jer, og min hensigt og plan med jer står jeg ved. Vær ikke bange og tab ikke modet, mens jeg renser jer. Intet kan skille jer fra min kærlighed!"
20. august
"Bliv i min omsorg og i min kærlighed. Jeg ved, hvad jeg vil, og der er intet tilfældigt. Alle ting tjener jer til gode, vær stille. Tag alt, hvad der kommer, af min hånd, så kan mine velsignelser følge - ja strømme.
Et er fornødent: at blive i Mig, i min Kærlighed! Søg ikke noget uden for mig. Gå ikke, hvor jeg ikke sender dig.
Vær ikke vantro, men troende. Frygt ikke, men regn med mig. Bliv i mig. Regn med mig. Hold jer til mig. Forsag synden; jeg har renset jer."
21. august
"Vis alle egennyttige tanker bort, det vil kun volde smerte at følge
dem. Hav tillid til mig! At blive i mig er det modsatte af at blive i jer selv. I mig har I håb og forventning, og jeres glæde er glæden over de evige værdier.
I jer selv er glæden flygtig, for den er afhængig af jeres egen formåen - og vendes snart til angst og bekymring.
Derfor: flygt fra Selvet ind i Mig. Sæt jeres håb helt og holdent til mig, jeg skuffer jer ikke!"
22. august
- 'Hvor din skat er, der vil også dit hjerte være.' (Matt. 6:21)
"Tag dig i vare for alt hvad der vil binde dine tanker! Lad mig lyse op - bed om min Ands lys over alle skjulte tanker - så du kan se, hvoraf de springer. Og giv Mig lov til at fjerne årsagen!
Opsæt ikke og lad ikke tiden gå, når tankerne kredser og kredse r om samme sag. Min And skal overbevise dig om årsagen, så du kan slippe, hvad der ikke kommer fra mig.
I et rent hjerte, et udelt hjerte, rummes den himmelske glæde."
23. august
- 'I, som ved ham er kommet til tro på Gud, der vakte ham fra de døde og gav ham herlighed, så jeres tro også er håb til Gud.' (1. Peter 1:21)
"Sæt dit håb og din forventning til MIG, og min fred og min glæde skal fylde dig!
Du kan ikke selv skaffe dig glæde,!, slip al tanke om det - og ræk efter mig. Jeg er alt og har alt, hvad dit hjerte længes efter, og jeg giver gerne og uden at bebrejde!
Tænk dig ikke til løsninger eller udveje, men forvent mit indgreb! Vær ikke bange, jeg kommer aldrig for sent."
24. august
- Herre, hvorfor er vi her? Hvad nytte er vi til?
"Spørg ikke efter "nytten", men se hen til mig; hvor Jeg er, er der godt og gavnligt for jer at være!
Gør hvad der ligger for hånden - og sæt jeres forventning til MIG!"
25. august
- Jesus, bryd igennem tomheden, bryd igennem med dit liv!
"Mit liv er her - men I har vendt jeres øre bort og lytter til dødens stemme i stedet for til min:
I lytter og ser efter det, I ikke har - og efter det, I har og ikke burde have. Våg, og lad jer ikke smitte af den bedrøvelse, der fører til død!
Hold dig til mig, det gælder livet for dig selv og for andre. Sæt din lid til Mig, ikke til din egen søgen. Ingen kan måle sin egen åndelige dybde eller helhed. Søg livet i MIG, søg ikke efter det i dig selv.
Vær ikke ængstelig, jeg tager kun for at give, jeg tømmer for at fylde. Mit hjerte hænger ved jer!"
26. august
- Luk. 13:18-21 - Sennepsfrøet og surdejen. -
"Hvem tror du? Det er det store spørgsmål. Nøjes ikke med hvad du tror, men hvem!
Tror du Mig eller tror du min modstander?
Jeg forsøger at vinde din tillid, for at Livet skal gennemstrømme og fylde dig til overflod, så at alt andet kan gives dig i tilgift!
Min modstander forsøger at fylde dig med mistillid til alt og alle og der igennem til mig, for at døden kan erobre dig - og alt andet fratages dig!
Lyt ikke til ham, det gælder livet! Og råb det til de andre!
Hav tillid til mig, uden mig kan I ikke klare jer."
27. august
- 'Kæmp I for at komme igennem den snævre port. . . ' (Luk. 13:24)
"Troens kamp står om, hvem du giver din tro, din tillid!
Ikke den, som har "antaget min lære", kommer ind gennem den snævre port, men den, som sætter sin lid til MIG, er gået igennem porten, har Livet og skal i al evighed ikke smage døden!
Våg derfor, for der står kamp om jer: om jeres hjerte, om jeres tillid. Vil I være raske: eje Livet? Livet lægges i det troende hjerte.
Jeres kamp er ja og nej. Bed om at I ikke skal falde i mistillidens fristelse!"
28. august
- Hør nu efter: Se, en sædemand gik ud for at så. Og mens han såede, skete det.. .(Mark. 4:3-20)
"Tilliden, det tillidsfulde hjerte, er den gode jord, hvori min sæd gror og bærer frugt. Tilliden bekymrer sig ikke for frugten, den er der blot, og jeg gør min gerning i hjertet.
*) Tillid og kærlighed er følgesvende."
29. august
- 'Hvad der går ud af mennesket, det er det, der gør mennesket urent!' (Mark. 7:15)
"Ret ikke din opmærksomhed mod dem eller det, der frister til irritation eller mismod. Kampen, der foregår i dit sind, afslører dig selv - sejren, der vindes, er den, jeg på forhånd har vundet. Glem ikke, at jeg længes efter dem, der kan være årsagen til din syndige reaktion. Jeg længes efter at fuldkomme også deres glæde. Læg ikke hindringer i vejen for min kærlighed til dem.
Kald på mig, sig: kom ind, Jesus - og bliv hos mig! - Jeg banker også på deres dør, som har bragt fristelsen med sig."
30. august
- 'Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?' (Luk. 7:19)
"Salige er I, når I overlader alt til mig - når I ikke forarges, men bliver med jeres tillid i min kærlighed til jer - når I ikke tvivler på mig!
Stå ikke jer selv i vejen, men vend jer til Mig, og Jeg griber ind!"
31. august
"Vær på vagt. Giv ikke efter for noget eller nogen, som skjuler mig for dig. Vis i Jesus navn alt bort, som drager din opmærksomhed fra mig og mit rige. Stol på mig, jeg er den, der griber ind.
Søg ikke efter andre udveje."
l. september
- I alt, hvad du har prøvet mig i, Jesus, finder jeg, at jeg har været utro. - Kan du nøjes med en som mig?
"Glem ikke: er vi utro, forbliver han dog tro; thi fornægte sig selv kan han ikke. (2. Tim. 2:13)"
2. september
"Gør det, I ved er min vilje. Jeg gør min gerning i jer, indefra.
Forsømmelser på vejen, jeg har vist, ~r som sten, foden støder imod. Det er en af Satans måder at få jer til at falde på - falde i ulyst, mistrøstighed, utilfredshed. Lad ikke sådanne sten ligge, de kan også blive til fald for andre."
3. september
"Hvis du tør tro, skal du se, når det er Mig, der sætter din fod på vejen, Min vej. Søg ikke en vej, men søg mig!
Gør hvad du er skyldig at gøre, men bekymre dig ikke om virkningen. Lad ikke egne ønsker forurolige dit sind."
4. september
- ' . . . Din datter er død, hvorfor gør du mesteren ulejlighed mere? Men Jesus svarede: Frygt ikke, tro kun!' (Mark. 5:35-36)
- Jesus, styrk min tro - under alle forhold.
"Det var det, jeg gjorde for Jairus. Jeg knyttede hans tillid til MIG - uanset alt og alle omkring ham. JEG var hans eneste håb, hans eneste tilflugt."
5. september
- 'Vogt jer for at øve jeres retfærdighed for menneskene, for at de skal lægge mærke til jer!' (Matt. 6:1) "Se ikke efter menneskers meninger, så jeres handlinger farves af deres ønsker, men se hen til mig. Jeg giver liv, og jeg leder jeres liv.
Den, som bliver med sin tillid til mig og til min vilje, han kan bede i MIT NAVN og få, hvad han beder om, for han går mit ærinde - i mit sted, på grund af mig!"
6. september
*) "Selv det rene vand kan føre snavs med sig undervejs. Før derfor mennesker til selve Kilden, til MIG. Lær dem at øse direkte af Livets Ord.
Vis hen til mig, ved min Ånd vil jeg undervise enhver, som i sandhed lytter til mig. Vær ikke bange. Når JEG er målet for jeres tanker og ønsker, leder jeg jer ad min vej - jeg tager jer ved hånden."
7. september
"Skabte af mig og til mig og i mit billede finder mennesker kun fred og glæde i opfyldelsen af min vilje med dem. Tilfreds er kun den, som har fundet den linie, jeg har lagt for hans liv. Og husk, at Jeg er Vejen og Sandheden og Livet, søg ikke noget udenom mig! Den, som søger MIG, søger og finder også min vilje. I mig finder du både dit liv og din gerning.
Tag alt af min hånd, og kun hvad jeg giver dig, så kommer alt til rette tid og på rette sted. Lad dig ikke drive af mennesker, men af mig."
8. september
- 'Når han, Sandhedens Ånd, kommer, skal han vejlede jer til hele sandheden.' (Johs. 16:13)
"Vær sand ind for mit ansigt i alle forhold, så kan du modtage kraft til hver befaling, jeg giver dig. - Og husk, at mine befalinger gives jer for at fuldkomme jeres glæde. - Og min glæde skal være i jer.
Tilfreds og glad er kun det hjerte, der hviler i tilliden til min kærlighed - til MIG."
- Ja, Herre, men det er der, jeg kommer til kort.
"For dig er det umuligt, men for mig er alle ting mulige - selv dette at dreje de genstridige hjerter. Som solen drejer blomsterne efter sit lys og sin varme, drejer jeg menneske hjerter efter min Kærlighed."
9. september
- ' . . . så lurer synden ved døren, og dens attrå står til dig, men du skal sejre over den!' (1. Mos. 4:7)
"Min frelsesplan er klar, alt skal I formå i MIG, som gør jer stærke.
Alt formår JEG i jer - som lader mig råde.
Du er ikke kommet ud af muligheden for at synde, men du er kommet ind i muligheden for at sejre."
10. september
- 'I tro adlød Abraham kaldet til at gå til et land. . . og han drog ud, skønt han ikke vidste, hvor han kom hen.' (Hebr. 11:8)
"Abraham troede mig på mit ORD, og det blev regnet ham til retfærdighed. Han troede det, han ikke så. Vis alle tanker bort, som kan rokke ved tilliden til MIG!
Lad jer aldrig standse i jeres tillid til mig, ingen kan standse min omsorg for jer. Jeg har både magten og den uovervindelige kærlighed.
*) Hvis jeg havde forbedere som Abraham, ville jeg endnu en gang skåne verden; men hvor er de? - Derfor tøv ikke med mit ærinde, det haster med at redde dem, der vil og kan reddes. Gå i tro til MIG!"
11. september
"Jeg er din bolig, din sikre havn. Vær stille. Vend ikke selv bladene i dit livs bog. JEG vender bladet, og jeg skriver på det."
12. september
- 'Jeg er vintræet, I er grenene.' (Johs. 15:5) -
"Hvordan lever grenen på træet? - Uden anstrengelse, - af den saft træet sender igennem stammen til den! Således skal I leve - ikke ved egne bestræbelser, men ved min Kraft, mit Liv. - Det gælder både det jordiske og det evige liv. Jeg er den, som giver liv - og som opretholder det."
13. september
"Kan et træ, som har saft nok, svigte sine grene? Det er den eneste stilling, der findes i mit rige for gammel og ung, for "elev" og "lærer", for rig og fattig. Ingen er rig i Ånden, men alle har I del i den uudtømmelige kilde.
Frugten kommer af træet - ikke af grenen. Derfor: salige er de fattige i ånden, for gennem dem kan saften strømme til frugt!"
14. september
- 'Når en siger: "Jeg er tilhænger af Paulus," og en anden: "leg er tilhænger af Apollos," er I så ikke alle "mennesker"? . . . ' (1. Kor. 3:4-7)
"Hold jer til MIG. Tag ikke parti for og imod mennesker. Se ind i min Kærlighed og bliv ved med det! Vogt jer for uvilje og mistro, der vil fordærve hjerterne. - Jeg giver den ydmyge nåde.
Satan vil splitte - men jeg vil samle.
Menneskers sind er som et spejl, der gengiver mit væsen som et spejlbillede, når det er mig, de søger. Og er end spejlenes slibning forskellig, så er hvert hjerte under spejlet mig lige dyrebart."
15. september
- 'Hvorfor ser du splinten i den broders øje, men bjælken i dit eget øje lægger du ikke mærke til?' (Luk. 6:41-42)
"Slib ikke hverandres spejle, det giver splinter og fejl i slibningen; men bring hverandre til MIG og overlad slibningen til mig!
Den største iblandt jer er alles tjener. Tjen hverandre, hvor Satan frister til kritik og dom. Ræk hænderne frem i villighed, og jeg lægger tjenesten i dem - og tjenerånden i hjertet. Hvad før var bittert, skal blive sødt."
16. september
"Lad ikke Satan benytte din legemlige træthed til at rokke din tillid til mig, giv ham ikke fodfæste. Tillad ikke følelser og stemninger at tilsløre mit billede."
17. september
"Husk, at i MIT NAVN kan du bede om hvad som helst, du vil, og du skal få det; men lad ikke målet for dine ønsker være at få. men at være: være et med Mig!"
18. september
- 'Og de sagde til kvinden: Nu er det ikke længere på grund af din tale, vi tror; thi vi har selv hørt ham og ved nu, at han i sandhed er verdens frelser.' (Johs. 4:42)
"De er målet for alt evangeliserende arbejde - og målet for hvert lyttende og søgende menneske!"
19. september
", vær aldrig bange for at ydmyge jer i sandhed, det bringer mennesker til mig. Vær ved jeres skrøbeligheder og nederlag, hvor jeg leder til det. Jeg giver den ydmyge nåde - og I skal erfare velsignelsen ved at bære hverandres byrder."
20. september
"Jeg er her for at tjene. Slip mig ikke af syne. Fæst jeres øjne på mig - og lad dem hænge ved mig! Lad jer ikke drage af verdslige tankebygninger eller viden, så I slipper MIG af syne!"
21. september
- ' . . . Hans navn til ære at virke tros-lydighed iblandt alle hedningefolkene. ' (Rom. 1:5)
"Lydighed uden tro bliver som bevægelse uden liv - tro uden lydighed bliver til en stenfyldt, ufremkommelig vej. Giv mig jeres tillid, og jeg skal give jer min tro.
Bliv på synderens plads mens du sætter din lid til MIG, og kraft til sejr og frugt skal strømme uhindret. Bliv også indbyrdes på synderens plads, og min Kærlighed skal binde jer sammen."
22. september
- '.. .et i troen på og erkendelsen af Guds Søn, til mands modenhed og det mål af vækst, da vi kan rumme Kristi fylde.' (Rom. 1:13)
"Mål ikke din egen eller andres "modenheds-vej" med din egen målestok - om I er nået langt eller kort; det giver kun hovmod eller mindreværd. Men bliv i mig, jeg er Vejen, og jeg har målesnoren i min hånd. Frem for alt: bevar dit sind fra hovmods stolthed og bedreviden. Lær af mig, jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet."
23. september
"Alt mit er jeres, søg intet udenom mig! Sig nej til andet og andre.
Jeg har kun freds- og frelsestanker for jer. I min kærlighed ønsker jeg at gemme jer.
En ting fattes mine børn i dag mere end noget andet: den ydmyge stilling i MIG."
24. september
- Jesus, hvordan skal jeg svare, når mennesker spørger, hvem du er? "Jeg er den, i hvem alle Guds løfter har deres ja og amen - den, ved hvem de alle er opfyldt.
Jeg er den, hvis kærlighed er uovervindelig og uforanderlig.
Jeg er den, som gav mit liv, for at I skal leve - som ved min død vandt jer adgangen til mit rige - og ved min opstandelse det evige liv.
Jeg er den, som holder alverden i min hånd, og som spørger dig:
Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig?"
25. september
- 'Da han kom nærmere og så byen (Jerusalem), græd han over den. . . ' (Luk. 19:41)
"De ville høste Rigets frugt uden selv at ville dannes til at være og leve i Mit Rige!
Ingen kan udholde at være i mit rige, uden at mit rige er inden i ham."
26. september
- 'Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer. . . ' (Johs. 15:7) "Det gør de, når I tager dem ind som føde, lever af dem og handler i kraft af dem.
Jeg er Livet, og jeg er i mit Ord. Der findes ikke Liv uden for mig. Og den, som holder sig til mig, strømmer Livet igennem. Ikke ved viljens indsats, men ved tro - ved tillid til MIG, har I Livet!"
27. september
"Af tro og i tro skal du leve. Alt er gjort, dit behov er opfyldt, øs blot, spis af alle retterne og tak for livet og for kraften.
Hele jeres liv skal være en tak og lovprisning! Jeg er Herren, jeres Gud, Himlens og Jordens Skaber, som har gjort alle ting vel!"
28. september
- Herre, jeg føler mig så tom. Jeg kan aldrig blive færdig med min fattigdom.
"Og du skal aldrig komme til ende med min rigdom! Det er de tomme hænder, jeg kan fylde.
Den rige regner med sin rigdom, den fattige regner med MIG.
Og jeg vil aldrig skuffe den, som sætter sin lid til mig."
29. september
- Tak, Jesus, fordi du ikke bliver træt af at kalde på vores tillid.
"Det er jo ved den, at I forenes med mig; den er mig en kostelig og dyrebar skat!
Ved den kan I modtage den fuldkomne glæde - eller i modsat fald unddrage jer den til den mørkeste fortvivlelse!"
30. september
- 'Enhver, som er af sandheden, hører min røst.' (Johs. 18:37)
"Uden sand ydmyghed kan ingen virkelig høre min røst. Den som er af sandhed, er ydmyg, for sandheden ydmyger menneskets hjerte.
JEG er SANDHEDEN. Kun i tillid til mig kan du se og høre den - og vejledes ved den. Kun i TILLID til MIG tør du høre sandheden."
l. oktober
"Det er kendskab, I trænger til - kendskab til Mig. Satan overbeviser om mangler, min Ånd overbeviser om synd. (Johs. 16:8) Lad jer ikke nøjes med Satans anklager og lade jer overbevise af dem; de lammer med mismod, træthed, bekymringer, slaphed.
Lad min Ånd vise jer synden, som er årsagen til manglerne, og I vil erfare, at der mangler jer intet. Satan lyver; I har alt det, I tror I mangler; men synd hindrer jer i at anvende mine rigdomme."
2. oktober
"Tab ikke modet! Jeg er den, som ransager jeres hjerte, og som renser jer - og jeg er den, som giver Liv og opretholder Liv!
Er I på MIN side, kan ingen og intet overvinde jer. Sig nej til alle Satans gerninger og alt hans væsen, og jeres hjerte er rede til mit Livs overvældende kraft og frugtbarhed.
De oprigtige - de, som er rede til at høre min sandhed om dem selv - de hører min røst. ."
3. oktober
"Hold altid hjertedøren åben for overbevisning om synd; men hold den stænget for dom. JEG er den som overbeviser til frelse, Satan er den som anklager til dom.
Så længe I er her, er I indenfor syndens rækkevidde; men husk, at SEJREN er vundet!
Undskyld ikke jer selv, beklag ikke, men bekend! Bekendelse for Gud afvæbner Satan - bekendelse for mennesker kan genoprette og afværge.
Gå på MIT ord og i MIN kraft!"
4. oktober
"Jeg ønsker at fuldkomme jeres glæde - smelte jeres hjerte sammen med mit. Derfor må jeg vise jer, at alt, hvad der ikke er af mig, giver smerte, sådan er det at renses, som grenen renses for at bære mere frugt - så min glæde kan blive fuldkommen.
Jeg vil, at glædens kilde skal strømme over og igennem jer. Søg ikke efter den, men bliv i tilliden til min kærlighed. Min glæde, glæden i mig, kan ikke "findes"; den bryder frem af hjertets skjul når JEG er HERRE!"
5. oktober
- 'Ve jer, I lovkyndige! Thi I har taget kundskabens nøgler; selv er I ikke gået ind, og dem, som ville gå ind, har I hindret deri.' (Luk. 11:52).
- Herre, vis mig hindringen.
"Synd, synd, synd. Jeg er træt af jeres erkendelser - bekend og giv afkald! I er blevet "religions-aristokrater", hovmod hindrer de fleste af jer. I lader jer overbevise om mangler - ikke om synd.
Det er ikke Kundskab, I mangler, men Kendskab. Hjertets Kendskab til jer selv og til MIG."
6. oktober
- 'Thi vi har del i Kristus, såfremt vi holder den tillid, vi havde i begyndelsen, urokkelig fast til det sidste.' (Hebr. 3:14)
"Tab ikke tilliden til min kærlighed; uden den er hjertet ikke tilgængeligt for mig, ikke modtageligt for mit indgreb.
Gennem det sande, ydmyge og tillidsfulde hjerte strømmer mit liv uhindret.
Glem ikke, at frelse, forløsning, hellighed, og alt hvad mennesker benævner Livet med, er ikke en tilstand, men en stilling: hjertets stilling i MIG!
Derfor spørger jeg igen og igen: 'Men I, hvem siger I at jeg er?
Søg ikke mit, min MIG!'"
7. oktober
- 'Jeg er Vejen, Sandheden og Livet!'
"Luk aldrig af for sandheden om dig selv, så du ikke kan genkende den, hvis og når andre anklager dig; men bevar din frimodighed; for din synd er dig tilgivet, din skyld betalt - allerede mens du bekender den.
Du er gået over fra døden til livet - på grund af MIG. Lad ingen røve din frimodighed, den er en Guds gave - givet til den ydmyge af hjertet - til trøst og opmuntring."
8. oktober
- 'Den, som tror Sønnen, har evigt liv; den, som ikke lyder Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham.' (Johs. 3:36)
"At være under Guds vrede vil sige at have unddraget sig min kærlighed.
Jeg hader synden, fordi den skiller mennesker fra mig - derfor: fly synden, at I ikke skal forene jer med den og drage dens forfærdelige følger over jer!
Med synd vil Satan binde og blinde mennesker for at forene jer med syndens væsen, som er hans eget, så at I skulle gå til grunde med ham. Ingen behøver at blive i synden; for Satans magt er brudt, han er overvundet. Et valg kan stille jer på min side!"
9. oktober
"Vær vågen og bed; egne tilbøjeligheder kan ofte forplumre valget!
Langs med egne tilbøjeligheder ligger megen selvretfærdighed, falsk ydmyghed - og vantro. Her gemmer selvet sig under en pæn og from maske - men tjener i virkeligheden sig selv. Man lever et "pænt liv", men der er ingen frugt, ingen kraft, intet overskud til andre. Min Ånd er ikke virksom her!"
10. oktober
"Gennem tillid vil I erfare, at mit væsen er kærlighed! Alle mine egenskaber springer af kærlighedens rod!
Tab ikke tilliden til min kærlighed, jeres tillid er forudsætningen for mit direkte indgreb i jeres hjerte. Vis alt bort, som ikke har sin rod i tilliden til min kærlighed, renhed, hellighed og magt.
Min kærlighed er min magt - unddrag jer derfor aldrig min kærlighed. Den er min hellighed - slip derfor synden. Ingen synd kan blive i min nærhed, når den er erkendt.
Min kærlighed er min retfærdighed; med den har jeg besejret løgnens fader, syndens ophav.
Bliv i tilliden til min kærlighed, og I vil se dens mange sider i en ublandet helhed."
11. oktober
- Herre, hvordan kan det være muligt at leve i tilliden til din kærlighed og din almagt? Det er, som om jeg selv bliver den, som kommer til at løse vanskelighederne, kommer til at stå med smerten!
"Det er ikke din tro, du skal leve af, men MIN tro! Du bærer selv byrderne. Din tillid er ikke til MIG, men til det, du håber, jeg vil gøre. Byg ikke på, hvad jeg vil gøre, men byg på MIG!
I viser min kærlighed fra jer, når I ikke har tillid til mig. Vis sådanne tvivlende tanker bort og giv dermed plads for troen, MIN tro, som jeg selv vil give jer!"
12. oktober
"Hver gang du har erkendt og bekendt din syndige tilstand, så løft dine øjne til mig; for jeg er din sejr og din hellighed.
Helligånden overbeviser om synd - og om retfærdighed: at mit liv er jeres, skænket jer uden vederlag. Lev i bevidstheden om dette. Ingen kan tage mit liv fra jer; jeg gav det frivilligt, det er jeres!"
13. oktober
- Jesus, tak, inderlig tak for din omsorg - for penge i går og koks i dag! - Ingen af delene er en selvfølge.
"Glem ikke, at jeg er Herren over alle ting i dit liv, hvor du giver mig lov til at råde. Der hvor du ikke sætter andet eller andre i mit sted, der skal du erfare, at jeg er trofast og renser dig fra al synd, også fra din manglende tillid, og du er min frivillige ejendom. Lad dig ikke bedrage. Jeg er med jer alle dage!"
14. oktober
- Gør os villige til din vej med os, Herre. - (1. Samuel 15:22):
'. ..at adlyde er mere værd end slagtofre, og at være lydhør er mere værd end vædderfedt. '
"Tro mig, jeg virker i jer både at ville og at kunne, når I beder mig om det. Jeg danner det hjerte, der ønsker at dannes af mig. Derfor må jeg afdække jeres hjertes ønsker, så at I kan erkende og bekende - så jeg kan gribe ind.
Lad ikke jeres ønsker binde jer, jeg giver langt ud over, hvad I forstår at ønske jer. Og lad jer ikke knuse under jeres egne hjerters dom; JEG har frikendt jer og skænket jer mit liv. - I må kende jer selv for at kunne kende min NÅDE."
15. oktober
"Regn med mig under alle forhold, både når det gælder dig selv og andre, - deri ligger frigørelsen. Ingen kan tage noget af sig selv, alt kan fås af mig. Stamp ikke imod når noget er svært eller vanskeligt. Egen kamp giver et lukket sind, bøn åbner hjertet."
16. oktober
"Glem ikke at min Kærlighed er min Magt. Jeg bruger aldrig enten / eller, - det ville kun blive en kortvarig sejr, en ufuldkommen sejr.
Hav tro til, at Kærligheden er mit inderste væsen. Det er den store forskel på menneskelig og guddommelig natur. Hos jer er kærligheden en egenskab, hos mig er den mit væsen."
17. oktober
"Ingen kan nærme sig et lys uden at oplyses ved det - således også med min Ånd.
Søg mig, - i min nærhed, i min Ånds lys, skal I finde sandheden om jer selv - og om MIG. Jeg løfter jer op af det skidne dynd og den brusende grav. 'Han drog mig op af den brusende grav, af det skidne dynd, han satte min fod på en klippe, gav skridtene fasthed, en ny sang lagde han i min mund.' (Salme 40:3-4)"
18. oktober
- 'Salige er de sagtmodige; thi de skal arve Jorden.' (Matt. 5:5)
"JEG vil gøre jer sagtmodige og ydmyge af hjertet.
Sig ja til det, men stræb ikke i egen kraft; for det er en frugt af mit liv i jer.
Se på mig, når du beder, når du læser i mit Ord, når du hører. Se efter mig alle vegne, se hen til mig under alle forhold; jeg drager ind i det betragtende, det søgende sind med alt, hvad du behøver."
19. oktober
- 'Stol på HERREN af hele dit hjerte, men forlad dig ikke på din forstand.' (Ordspr. 3:5)
"Hold dig til mig, flyt ikke din tillid til nogen eller noget andet Forlad dig ikke på, hvad du tror, men på MIG, som giver gerne og uden at bebrejde. Det gælder både åndelige og praktiske gaver. Ingen må tro sig rig eller fattig på grund af det, han har eller ikke har.
I er rige på grund af mig. Brug af rigdommene, og kilden strømmer stærkere."
20. oktober
"Mit hjerte er hos jer, frygt ikke; for frygten er troens fjende."
21. oktober
"Jeg er målet for jeres liv - og vejen til dette mål, derfor er jeres glæde kun fuldkommen, når min vilje er jeres hjertes ønske og daglige rettesnor. - Og hvor jeg længes efter at give jer denne lykke!
Når intet går, som I ønsker, så sæt jeres håb og jeres lid til mig. Det er lettere at opgive et fallitbo end et overfyldt forrådskammer eller en blomstrende forretning. Løft derfor jeres hoveder og forvent alle ting fra mig!"
22. oktober
- Jesus, lær mig at være stille, mens jeg venter på bønhørelse.
"Det er med dine følelser, du venter, ikke i tro og tillid."
- Ja, Herre, du har ret, men jeg kan ikke forandre mig selv!
"Nej, det kan kun jeg - så langt som dine ønsker stemmer overens med mine tanker for dig. Også dine ønsker virker jeg på ved at drage dig og overbevise dig om mine hensigter, min kærlighed og magt."
23. oktober
"Tænk ikke på det, du har oplevet, men på MIG, som gav oplevelsen. Følg mig med dine øjne - lær af mig.
Når dit ønske og min vilje smelter sammen, sker underet. - 'Har jeg ikke sagt dig, at hvis du tror, skal du se Guds herlighed?'
(Johs. 11:40)"
24. oktober
- 'Menneskesønnen er ikke kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange.' (Mark. 10:45)
"Ja, og jeg er her for at tjene - og hvor ville jeg gerne tjene jer med alt, hvad mine børn behøver - men I ville ikke.
Endnu siger jeg: Hvis du vidste, hvem jeg er så ville du drikke af de levende vandstrømme - og have liv i overflod. - Men nåden er stadig en forargelse for mennesker. I vil "fortjene", hvad der gives Jer.
Stolthed viger langsomt!"
25. oktober
"Som solen er for blomsten, er min kærlighed for menneskers hjerte. - Fred, nåde og barmhjertighed stråler ned over hjertet, og glæden fylder det hjerte, som åbner sig for mig. Stands den ikke undervejs, luk den ind, og luk den ud - til andre.
'Herrens glæde er eders styrke!'(Nehemias 8, 10)"
26. oktober
"Stå ikke i vejen for min glæde, den er nådens følgesvend. Stå ikke jer selv i vejen ved at tage blikket fra mig - og se på nederlag eller sejr hos jer selv eller andre.
Jeg er uforanderlig, og jeg fuldfører, hvad jeg har begyndt!"
27. oktober
"Ræk min kærlighed til andre. Det er tillid til min kærlighed til andre, i handling og ord, og du får selv mere, når du giver.
Giv, så skal der gives jer!"
28. oktober
- 'Enhver, der kommer til mig og hører mine ord og handler efter dem - hvem han ligner, skal jeg vise jer. Han ligner en mand, der ville bygge et hus og gravede i dybden og lagde grundvolden på klippegrund '. . (Luk. 6. 47-48)
"Sæt aldrig dit håb til dine egne handlinger, heller ikke til dine tros- og lydighedshandlinger, men til MIG og Min gerning i dig! Hør efter mine ord, fordi du regner med mig.
"Selv - villet lydighed" fører til nederlag. Salige er I, når I ikke har andre at regne med end mig!"
29. oktober
"Gennem mit Liv og mit Ord har jeg åbenbaret mit væsens art og indhold. Dets kraft og rækkevidde skal kendes gennem den brug, du gør af det. Derfor er I salige, når I intet kan, for da griber I om min hånd og gribes af mig!"
30. oktober
- 'Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed.' (Johs. 15:10)
"Mine bud er Kærlighed, derfor kan ingen holde dem, uden ved at blive i min Kærlighed, og ingen kan blive i min Kærlighed uden også at holde mine bud."
31. oktober
- ' . . . Men han blev ilde til mode over det ord og gik bedrøvet bort, thi han havde meget gods!' (Mark. l0:22)
"Han gik bedrøvet bort, for han kunne ikke dele kår med mig.
Mange af mine børn gør det samme; de ved ikke, at de mister langt mere, end de vinder - og så må livet lære dem det.
. Men gennem alle livets hændelser vil jeg drage dem med min kærlighed - om den måtte sejre til sidst.
Jeg vækker - og stiller - jeres sande behov. Vend jer ikke fra mig. Lad jer ikke beherske af andet eller andre. Mit liv er jeres!"
l. november
"Jeg har hånd om dit liv, ingen og intet kan forandre min hensigt. Selv fejlagtige beslutninger vender jeg til det gode, når du indser, fortryder og på ny beder mig tage ledelsen.
Husk at min hensigt er et lykkeligt liv - et liv i tillid til mig og under min omsorg, et liv i mit kærlighedssamfund."
2. november
- 'Jeg kan slet intet gøre af mig selv. . . ' (Johs. 5:30)
"Ligesom jeg intet kunne af mig selv, således kan I heller intet af jer selv.
Alt, hvad l kan, hører verden til - og forgår. Hvad jeg gør i jer og igennem jer, det består.
Stå ikke jer selv i vejen med egne anstrengelser; JEG er den, som virker på hjerterne, og jeg vil aldrig skuffe den, som sætter sin lid til Min gerning.
Jeg har vundet den sejr, som du aldrig kan vinde - og den er din!
Hvad vil du, at jeg skal gøre for dig?"
3. november
- Hvor er de, som får hvad som helst de beder om, Jesus?
Jeg er ikke en af dem.
"Det er den stilling, jeg har udvalgt jer til, og som ingen andre kan sætte jer ind i. Den kan modtages af min hånd og bruges i MIT NAVN. Ingen kan trænge ind med vold, skønt mange gerne vil. Læg alle selvbestræbelser til side, vend alle ønsker til Mig. Jeg giver gerne. I det hjerte, som er stille, kan jeg gøre min gerning."
4. november
"Tilliden er den hjerteager, hvor mit riges sæd bærer hundrede fold.
Giv jer ind under min magt, min ledelse, mit herredømme - og bliv der under alle forhold!
Træk jer ikke tilbage, når I ikke "ser" og "hører" min gerning, men bliv i tilliden til mig. Der vokser mit rige, og der tager jeg jer helt i besiddelse, for jeg tager den i besiddelse, som vælger Mig."
5. november
"Det er ikke dig, der skal ændre din tilværelse, men Mig. Læg derfor din tanketravlhed fra dig. Jeg er i færd med at ændre, hvad der skal ændres. - Slip din utålmodighed - giv mig tid, og tillid.
JEG giver dig mulighederne, og jeg glædes, når du benytter dem. Jeg lægger dem på din vej. Stol på mig og søg ikke selv omkring dig, men forvent ovenfra - fra mig. Det er mig velbehage ligt og dig til velsignelse."
6. november
- 'Og han fæstede sine øjne på sine disciple og sagde: Salige
er I, som er fattige, thi Guds rige er jeres.' (Luk. 6:20)
"Liv giver jeg jer, liv i overflod; jeg giver til alle, men ikke alle ved, at de har behov. Derfor er I salige, når I er fattige, for da øser I af mine rigdomme. Den, som har, øser ikke.
Salige er I, når I intet har, for alt mit er jeres. Og husk, at mine rigdomme er en stadig rindende strøm - ikke et lager, ikke noget opsamlet og sammensparet, men som mannaen i ørkenen: nok til nuet, altid nok."
7. november
- 'Frygt er ikke i kærligheden, men den fuldkomne kærlighed driver frygten ud.' (l. Johs. 4:18)
"Lad ingen smitte jer med frygt, og frem for alt: lad ingen rokke ved tilliden til mig.
Jeg længes efter at velsigne, men mennesker drager forbandelse over sig.
Jeg afslører for at befri, jeg holder tilbage for at overøse.
Jeg ønsker ikke trælle, men sønner; ikke angstfyldte, men elskende børn!"
8. november
"Det ene fornødne er at se op til mig, forvente fra mig.
Mens du udfører det for dig synlige, som jeg har bedt dig gøre, øver jeg min for dig usynlige gerning.
Jeg behøver blot din tillid."
9. november
- 'Hvis du tror, skal du se Guds herlighed.' (Johs. 11:40) -
"Mennesker tror helst det, de ønsker at se. Er det min herlighed, I længes efter at se, så tro mig; jeg længes efter at vise jer den, efter at vise jer mig selv!
Ingen kunne tage mit Liv fra mig: jeg satte det til af mig selv.
Således også nu: Ingen kan rive det til sig; jeg giver det til dem, der beder mig derom - og de ser min herlighed."
10. november
"De fleste af mine børn længes efter deres egne ønskers opfyldelse - at se deres egen herlighed. Måske stemmer det, de ønsker, tilsyneladende med min vilje.
Men det er ikke MIN herlighed, der er deres hjertes begær, og derfor kan jeg ikke opfylde deres ønsker - undtagen hvor en opfyldelse vil føre til afsløring af hjertet, eller hvor opfyldelsen vil lede dem et stykke på vejen frem til mig."
11. november
"Frygt ikke, jeg er hos jer! Frygt heller ikke for jeres legemes behov, I er mig dyrebare. Jeg slipper jer ikke!"
12. november
"Lazarus elskede mig, vi var venner. Jeg var ikke blot den, han sendte bud efter i nøden, men den han helst var sammen med.
Min herlighed og min kærligheds magt kunne fuldkommes i ham, fordi han var mig hengiven.
Lad jer ikke forstyrre af noget synligt, bliv i den usynlige forbindelse med mig. De åndelige gaver, I stiler efter, giver jeg min ven i søvne.
Vær stille - jeg er jer inderlig nær - og har jer inderlig kær!"
13. november
- Herre, lad ikke menneskelige anstrengelser hindre vækkelsen og beredelsen til dit komme.
" Ved min Ånd skal det ske!
Johannes Døber var den største blandt kvindefødte, og dog er den mindste i Guds rige større end han.
Han kaldte til omvendelse - men jeg gav nyt Liv.
Min Ånd skal blæse liv, hvor det ikke ventes, min kærlighed skal bære frugt i de små haver. Ingen kan bære frugt ved nidkærhed eller ved at "rense sig selv". MIN Ånd sætter frugten, og jeg besvarer råbene på min egen måde.
Frem for alt: Bliv ikke nidkær for "min gerning", men lad min kærlighed gennemstrømme jer!"
14. november
- 'Maria har valgt den gode del. . . ' (Luk. 10:42)
"Stands din bøn og vær stille, når du mærker de brusende følelser af utilfredshed banke på hjertedøren. Og bed så om Mig selv. Bed om at mindes om, hvad du har at takke for. Bed om stilhed og om tillid. Hvad du beder om, danner dit sindelag. Jeg skal ikke overvindes, ikke besejres - for jeg er for dig. Bed med mig. Bed dig ind i stilheden, ikke ud af den - ind i tilliden til Mig!"
15. november
- 'Gud er trofast, han vil ikke tillade, at I fristes over evne, men sammen med fristelsen skabe en vej ud af den.' (1. Kor. 11:13)
"Tag jer i agt, når fristeren frister med genveje; de bliver i bedste fald til omveje!
Genveje kendes på, at de sigter stærkt på resultater og på målet så stærkt, at der falder skygge over dit personlige nu; den skygge, hvori synden trives, og Min nærværelse afløses af tjenesteiver.
Husk, at jeg elsker jer nu - og altid!"
16. november
- 'Kom og følg mig, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere.
Og de forlod straks deres garn og fulgte ham.' (Matt. 4:19-20)
"Stræb ikke, tro kun, hav tillid til mig. Ingen kan tage noget af sig selv - hvad der ikke er givet jer af Mig, kan ikke bestå. Menneskeværk og Guds værk kan ikke blandes - de skiller sig ud fra hinanden, og hvad der ikke er af mig, går til grunde.
Tro er tillid, ikke vilje. Tro er hjertets lykkelige forening med mig, og ikke et middel til opfyldelse af mine løfter - eller af jeres egne ønsker.
Når I tror, skal I se. Derfor bruger jeg alle midler og måder til at vække jeres tillid - og skænke jer troen."
17. november
- Jesus, der er så mørkt, så bart omkring mig. -
"Det er der kun, til din styrke og din glæde er alene i MIG, så skal ørkenen omkring dig blomstre på grund af mit liv i dig!"
18. november
- 'Thi ingen kan lægge anden grundvold end den, der er lagt, nemlig Jesus Kristus.' (1. Kor. 3:11)
"Byg ikke på hvad du har modtaget, men på hvad du ejer i Mig!
Svingningerne i en kristens liv opstår, hvor hans Selv spiller ind også i det som han har eller ikke har modtaget fra mig.
Rigest er den, som ved, at han intet har, for han forlader sig alene på mig.
Al min rigdom, glæde, fred, kraft og liv står til hans rådighed - til brug men ikke til overtagelse. Alt andet får I i tilgift!"
19. november
"Livet i mig og med mig er en gave - ikke en tung forpligtelse. En gave man kan sige ja eller nej til. Glem ikke, at I vælger, men JEG virker.
Gudslivets love er opfyldt af mig, og de kan ikke opfyldes af nogen anden.
Den som tror sig at eje, er fattig; dem som ved sig fattig, er rig. Liv er jeg kommet for at give jer - ikke forpligtelser. Den, som tror Mig, ham giver jeg magt til at være Guds barn.
Vær vågne, menneskedyrkelsen vinder frem og forbereder Antikrists trone. Tag afstand fra enhver form for menneskedyrkelse. Kun den ydmyge har brug for NÅDEN!"
20. november
- 'Natanael spørger ham: Hvorfra kender du mig?' (Johs. 1:48)
"Jeg søger altid at nå jer med min kærlighed. Jeg kender jeres veje og alt, hvad der hænder jer, og jeg tillader kun, hvad der kan bringe jer mine velsignelser.
Husk, I er venner af DEN, som har al magten i Himmelen og på Jorden!"
21. november
- 'Skilt fra mig. . . ' (Johs. 15:5)
"Skilsmissens orm gnaver altid ved roden af jeres forening med mig - hvor I mindst lægger mærke til den - ved tilliden til min kærlighed og min magt, min villen og kunnen. Vis den bort, når den melder sig i bekymringernes kåbe eller i selvstræbets arbejdsdragt!
Jeg har al magten i Himmelen og på Jorden, og jeg bruger denne magt til sjæles fuldkomne frelse.
Jeg tillader ikke noget at nå til en eneste af mine venner, som ikke tjener ham til gode.
Mit liv er jeres, min kærlighed er jeres. Vis alt bort som ikke stemmer med MIT væsen, tag imod MIG i alt, hvad der møder jer!"
22. november
"Den største herliggørelse af mig er, at I elsker mennesker med min kærlighed! At herliggøre er at elske, og begge dele springer af samme kilde: min Kærlighed.
Ingen kan elske af sig selv - det gives ham af Mig. Den menneskelige kærlighed er kun en svag afglans af min kærlighed.
Bed, og jeg siger jer på forhånd: I skal få! Når I har min overbevisning om dette i jeres hjerte, kan I takke. Så har I modtaget i tro, hvad jeres øjne skal få lov at se.
Stræb ikke - regn med MIG!"
23. november
- Hvad har jeg, Jesus, som giver mig ret til at tale til andre om DIG?
"Det er ikke, hvad du har, men hvad Jeg har og er, som I kan dele med hinanden!
Vis mennesker til MIG! Jeg gør den fattige rig og giver den enfoldige visdom.
Tag ikke imod ære af mennesker, vær vågen! Satan ønsker at angribe dig, vis ham bort i MIT NAVN. Rens ud. Klyng dig til mig, JEG giver dig magt til at være mit barn!
Glem ikke: det er Mit ærinde, du skal gå - ikke dit eget! Ingen kan tjene to Herrer!"
24. november
- 'Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne; jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at fuldkomme.' (Matt. 5:17)
"Jeg har ikke slået af på kravene, men opfyldt dem, for at opfylde dem i jer - så langt, som I giver mig lov!
Undskyld ikke synden i jer selv, men vær heller ikke bange, når I ser den. Jeg tilgiver, hvad I bekender, og jeg har skænket jer mig selv.
Kæmp ikke i egen kraft, og oprethold ikke et falsk skin! Når jeg fører jer ad erkendelsens og bekendelsens vej, så er det for at MIN glæde kan være i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen.
Min kraft fuldkommes, hvor I erfarer jeres magtesløshed og rækker efter mig!"
25. november
- 'Vogt jer for at øve jeres retfærdighed for menneskene, for at de skal lægge mærke til jer.' (Matt. 6, l)
"Jeg vil minde dig om mig selv, når du vidner; for det er ofte der, denne fare ligger, der Satan frister. Lær af mig, for jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet!
Jeg giver mit sindelag til enhver, som begærer det af mig. Jeg har rakt jer mine hænder, og jeg har grebet om enhver, som rækker efter mig - og jeg slipper aldrig!"
26. november
- 'Derfor må I ikke være bekymrede og sige. . .
Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.' (Matt. 31-33)
"Søg ikke efter det, jeres himmelske Far sørger for, men søg efter at følge mig. Jeg er vejen - at blive i mig er at blive på vejen, og det er det ene fornødne! Af livssamfundet med Mig springer alt andet.
Ingen kan ved at anstrenge sig nå, hvad jeg har tænkt at give ham, heller ikke hvad jeg ikke tillader ham at nå; men han kan tabe sin sjæl til det, han stræber efter. Og hvad det end er - "godt" eller "ondt" - så vil det skille ham fra Mig og min Nåde.
Jeg kan ikke give jer, hvad I selv prøver at tage. Vær ikke ængstelige. Jeres liv er min gave, og jeg ønsker at omgive jer med al min omhu og ømhed."
27. november
"I er mig dyrebarere, end jeg er jer. Ingen kan rive jer ud af min kærlighed, ud af min hånd!
Det er på mig og min gerning, jeres frelse hviler. Lad jer ikke lede vild.
JEG vogter på jer; I er min dyreste skat. Jeg er købmanden, som solgte alt for at skaffe sig retten til den kosteligste perle."
28. november
- 'Døm ikke, for at I ikke skal dømmes; thi den dom, I dømmer med, med den skal I selv dømmes.' (Matt. 7:1)
"Den ydmyge dømmer ikke, men tager imod min advarsel, hvis han ser noget i en andens liv, som kan være til skade for hans egen eller andres sjæl.
Min advarsel er aldrig ment som dom, men som hjælp til frelse.
Lad derfor ingen advarsel blive til dom i dit hjerte - og lad kun advarslen gå videre, hvor jeg beder dig om det!
Min kærlighed kender ingen grænser, øs af den til alle mennesker; den efterlader liv og varme, der hvor den får lov at strømme igennem."
29. november
- Et ved jeg: Jesus elsker mig. Åh, Jesus, er det nok?
"Ja, det er nok, for det er hele den fulde frelses hemmelighed. Det er livets kim. Min kærlighed er årsagen til det liv, jeg har skænket jer, den er målet for livet, og den er midlet, hvormed jeg drager og opretholder. Bliv derfor i tilliden til min kærlighed!
Den kostede mig livet, det Liv jeg skænkede jer.
I kraft af min kærlighed sejrede jeg over Satan og al hans magt.
Jeg har intet andet begær end at gemme jer i min kærlighed.
Satans eneste mulighed er at skjule min kærlighed for jer, skjule MIG! Han er løgnens fader, og løgnen er hans væsen - og hans våben.
Bliv i tilliden til at jeg elsker jer - land ingen og intet rokke jer i det."
30. november
- 'Salig er den, som ikke forarges på mig!' (Matt. 11:6) - "De, som forarges på mig - det er dem, for hvem nåden ikke er nok - de vil ikke ydmyges, og derfor ønsker de ikke en ydmyg og sagtmodig Frelser. De forlader mig for selv at finde en "frelsesvej", der stemmer med deres egne tilbøjeligheder.
De ønsker ikke at høre om synd og nåde - de vil uden om denne snævre port.
Husk, at Jeg gik vejen for jer, og jeg er VEJEN, jeres vej. I behøver aldrig at være alene, jeg er hos jer for at gøre min gerning i jer, så jeres glæde kan blive fuldkommen.
Jeg er den hjælpeløses hjælper, den afmægtiges kraft, den syges læge og hvert menneskes FRELSER."
l. december
"Bed om Åndens vejledning til at se ind i mit væsen!
Bliv ved, giv ikke op, det gælder Livet at kende MIG, så tilliden til mig, til min Kærlighed, kan værne dig, når Satan anklager dig eller frister dig til at søge andre udveje, anden sikkerhed - en anden frelsesvej.
Jeg har ingen større glæde end mine børns tillid, og kun i tillid til mig kan jeres glæde fuldkommes.
Den tro, som er virksom i kærlighed, er den gave, som jeg mest af alt længes efter at give jer."
2. december
- 'Han skal ej kives og ej skrige, og ingen skal høre hans røst på gaderne. Han skal ikke bryde et knækket rør og ikke slukke en rygende tande, indtil han får retten ført frem til sejr.' (Matt. l2:19-20)
"Min magt er af en anden art end denne verdens. Den er overmagten og skal ikke røve og rane for at opnå sejr.
Af Min Kærlighed er alt liv sprunget frem, og ved den opretholdes alle ting. Hvis jeg tog min Kærlighed bort fra Jorden, ville alt gå i opløsning.
Flygt ind i min Kærlighed under alle forhold. Skjul jer der mod fjendens angreb, han fører sin krig mod jeres hjerter, men jeg har overvundet ham. Gem jer i tilliden til min Kærlighed.
Giv ham ikke ret, når han frister i tanke og vilje til modstand mod uretfærdighed. I har jeres retfærdighed i mig og skal ikke kæmpe for jeres egen ret. Kald på mig og JEG skal udfri jer!
Han har ikke mine våben, derfor er sejren min på forhånd!"
3. december
- 'Altid står til dig min hu, al min glæde ejer du, aldrig får jeg fred i sind, uden du den bringer ind!'
- Jeg kan ikke nøjes med mindre end dig selv, Jesus.
"I skal heller ikke nøjes med mindre. Når du ikke mærker de tydelige tilskyndelser til glæde og tak, så er det for at hjertets rødder skal søge ned i dybden, nå derned, derind, hvor den evigt rindende kilde er, derned hvor der aldrig er tørt. Så bliver jeres hjerte ikke afhængigt af anden tilførsel, men bærer frugt, min frugt, i tørre såvel som frodige tider!"
4. december
- *) 'Thi Guds ord er levende og virkende og skarpere end noget tveægget sværd og trænger så dybt ind, at det sønderdeler sjæl og ånd, marv og ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.' (Hebr. 4:12)
"Lys og mørke kan ikke forenes, Kærlighed og had kan ikke bo sammen. Derfor må ondt og godt skilles - nu i den enkelte troendes hjerte - og når MIT fuldkomne Rige åbenbarer sig.
Giv ikke rum for angst for MIG i jeres hjerter, - glem aldrig, at jeg hader synden, men elsker synderen.
Min Ånd overbeviser om synd til udfrielse og frelse. Bliv i tilliden til min Kærlighed. Den som unddrager sig min Kærlighed, udsætter sig for fjendens erobringsforsøg - og mod ham kan intet menneske klare sig."
5. december
- 'Således skal også min himmelske fader gøre med jer, hvis ikke enhver af jer tilgiver sin broder.' (Matt. l8:35) "Den, som ikke tilgiver, forkaster sin egen tilgivelse; et uforsonligt sind kan ikke huse min nåde! Og sådan med alle sindets synder.
Derfor, kom til mig og lad MIG rense - og fylde!"
6. december
"Ingen kan lægge en alen til sin åndelige vækst; men alle kan I få af mig, mere end I behøver, en stadig strøm af fred og glæde, af Liv og velsignelser; for jeg giver, hvad jeg har lovet, og jeg elsker at give!"
7. december
"Glem ikke, at mine bud er TILBUD! Når dit selv bliver dig uudholdeligt, så spørger jeg dig: Tør du betro dig i mine hænder - og ønsker du at være som grenen på vintræet, uden selvstændigt liv, leve i fuld afhængighed af træets rod? Så bed mig gøre det med dig, som du ikke selv kan gøre, nemlig frelse dig selv fra dette elendige liv.
Giv mig din bitterhed, og jeg vil fylde dit hjerte med sødme. Vær ikke bange for mig; jeg vil aldrig gøre dig fortræd, men hjælpe det Liv igennem, som jeg selv har begyndt i dig. Jeg er med dig, ikke imod dig!"
8. december
"I fornægtelsens nat indså Peter, at hans egne forsøg - og hans tro på ham selv - førte til fald, han blev færdig med at regne med sig selv. Og da han mødte Mig på opstandelsens morgen, da havde han intet andet håb end MIG.
Det var i den faldne Peter, jeg gjorde min gerning: en ny Peter!"
9. december
"Min sejr over Satan kan ikke vindes - og skal ikke vindes om igen.
Kald på mig, når I fristes, JEG er alt, hvad I behøver.
Gentag mine løfter og mine ord i forventning til Mig.
MIT ORD er sandhed, og jeg har intet fortrudt af, hvad jeg sagde, mens jeg vandrede med mine disciple, og som de gav videre til alle tiders slægter. Det er altid lige nyt og lige kraftigt. I kan leve af det, og det vil leve i jer og bære frugt."
10. december
"Ingen kan tjene to herrer. Indrøm aldrig Satan nogen rettighed over dig, men vend ham ryggen, vend dig til Mig. Jeg er dit værn og dit skjold. Han er en tyv og en løgner, han tager, hvad der ikke er hans.
Hans "tilbud" er krav, mine "krav" er tilbud. Jeg er den, som har begyndt min gerning i dig, og jeg er den, som vil fuldføre den!"
11. december
- ' . . . den, som hører mit ord og tror ham, som sendte mig, han har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over fra døden til livet.' (Johs. 5:24)
"I tro og tillid at åbne sig for MIG er at åbne sig for Livet. Tag ikke fejl af kendskab og lære. - 'Enhver, som ser Sønnen og tror på ham, skal have et evigt liv.' (Johs. 6:40).
Den, som har MIG - og ikke nødvendigvis den, som har den rette lære - han har Livet. Søg mig gennem Ordet og gennem bøn.
Jeg er det sande vintræ, grenen må sidde direkte på træet for at kunne leve. Livet er skænket jer i og ved mig. Vækst og form følger af Livet - ikke omvendt."
12. december
"Lad jer ikke rokke i troen på min Kærlighed; for i Min Kærlighed består selve foreningen med mig og med min vilje for jer. I tillid til min kærlighed fuld kommes jeres glæde.
At miste tilliden er at bryde livsforbindelsen. Slip derfor al tillid til jeres egen kunnen og til al anden tilfredsstillelse end den, I har i min Kærlighed og mit nærvær."
13. december
- Jesus, tolderes og synderes ven!
"Med den inderligste kærlighed rækker jeg venskabshånd til enhver, som vedkender sig sin synder-stilling. Jeg er kommet for at frelse og hjælpe enhver, som har brug for min frelse og min hjælp. Ingen vender sig forgæves til Mig!"
14. december
- 'Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre.' (Zak. 4:6)
"Alt, hvad I forsøger at gøre i egen kraft, visner bort, bliver til intet.
Mit liv har jeg givet jer, og det kan hverken købes eller fortjenes - heller ikke med anger eller ydmyghed. Det kan kun modtages i tro. At stole på Mig er ydmyghed!
Bed ikke om noget, som allerede er jeres. Ingen kan lægge det mindste stykke til sin åndelige vækst.
*) Den der tør "nøjes" med mig, han er rig; for han har plads til alt MIT!"
15. december
"Når I går mit ærinde - og i Mit Navn, så se jer ikke omkring efter hvad I skal sige eller gøre. Regn ikke op, hvad I har at tilbyde.
Husk, at ansvaret er Mit!
Det er ikke hvad I er i besiddelse af, der er til frelse og hjælp for mennesker; men i tillid til Mig og mine rigdomme skal jeres styrke være."
16. december
"Hvem søger mig for min egen skyld? Hvor er de, som har nok i mig alene? Min hjælp, min glæde min kraft til tjeneste, mit sindelag - alt dette søger mine børn, og får hverken det eller mig selv; for de glemmer, at JEG SELV er ALT det, de rækker efter. Og alt ville det udspringe af Livet i MIG!"
17. december
- 'Dette er mit bud: at I skal elske hverandre, ligesom jeg har elsket jer!' (Johs. 15:12)
18. december
"Jeg er Kærlighed, og der kan ikke være den ublandede forening
mellem dig og mig, hvis dit sind huser noget, der er fremmed for mit væsen. Og din glæde kan ikke være fuldkommen.
Glem ikke, at alt det, du ikke kan af dig selv, det gør jeg i den, som beder mig om det!
Jeg kan aldrig gå fra mit ord; min Kærlighed kan ikke ændres, og min Kærlighed er min magt.
Jeg elsker den, jeg prøver; og jeg prøver jer for at opnå en dybere forening med jer."
19. december
"Vogt jer for det passive sind: det, som "finder sig i" påvirkning snarere end aktivt at tage stilling.
Et sådant sind er som en have, hvor hegnet er brudt ned, og hvem som helst kan gå ind for at ødelægge og stjæle.
Et aktivt ja til MIG er et uoverstigeligt hegn. Jeg værner haven, når I er optaget af at være med mig. Følg mig! Vær ikke optaget af egne ting, der finder fjenden jer svage og modstandsløse. Et skridt med Mig er bedre end ti dage alene med jer selv med "uskyldige" interesser. "
20. december
- 'Thi loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden er kommet ved Jesus Kristus.' (Johs. 1.17)
"Tag dig i vare, at du ikke gør dig selv en lov, hvorefter du dømmer både dig selv og andre. Din dom er hård!
Jeg har sagt: 'du skal elske din næste som dig selv.'
Du er din egen næste: JEG har skabt dig i mit eget billede, jeg danner dig, som pottemageren danner karret, og min hensigt for dig står mig altid klart for øje. Stå mig ikke imod med din utilfredshed - dybest set er den rettet mod Mig.
Når min NÅDE er dig nok, bliver den dig også nok for din næste - og du vil kunne elske ham som dig selv - med MIN kærlighed."
21. december
- 'Og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed. . . ' (Johs. 1:14)
"Mit Ord er Liv. Mit Evangelium er Frelsende Magt. Og dette er begyndelsen af min Kærligheds-åbenbaring: Min Kærlighed drev mig, tvang mig, jeg måtte nå mennesket og vinde hans kærlighed og tillid.
Jeg er den samme i dag som dengang, og mit Ord er stadig Liv. Tro mig - og følg mig. I Mig har I den samme kraft, som virkede i mig. Jeg er hos jer alle dage.
Sig nej til alt som vil rokke ved frelsens grundlag, det eneste sikre ståsted. Flyt ikke foden fra Klippen. Der er ingen anden grundvold end MIG."
22. december
"Når mine børn beder om sejr, svarer jeg ved at fjerne roden til nederlagene!
Når mine børn beder om fred og glæde, svarer jeg med at give dem et hjerte at glædes med og øjne og ører at fatte glædens og fredens kilde med.
Når I beder, så regn med mit indgreb, ikke med jeres egen bøn eller hengivelse eller tro. I får, hvad I beder om, derfor er I salige, når I er fattige og i trang."
23. december
- 'Alle toldere og syndere plejede at holde sig nær til
ham. . . ' (Luk. 15:1-32) "Det er altid sådanne, der vil flokkes omkring mig, fordi jeg er kommet - og er her - for at frelse!
Døm ikke mennesker, men bring dem til MIG! Bedøm ikke ud fra hvad I kan se, men regn med det skjulte. Når et menneske spørger efter mig, har jeg været hos ham først!"
24. december
- Er der slet ingen grænser for din magt, Jesus, når mennesker tror dig?
"Min Kærlighed er min grænse, ligesom den er min magt. (Mark. 13:27). Gennem Kærlighedens øjne ser jeg menneskets egentlige nød, og med Kærlighedens magt drager jeg ham til mig. Med min Kærlighed læger jeg hans sår, renser ham for urenhed og iklæder ham MIT Liv.
Jeg har sejret over alle de magter, som vil binde jer, ingen behøver at leve i trældom.
Den, som har tillid til min Kærlighed, vil se sandheden, og sandheden er: at I er frie, fordi JEG har befriet jer og virket i jer at ville og at kunne.
I min Kærligheds samfund er der hvile og kraft. Bliv der, vend jer ikke om efter andre tilbud, kald på MIG!"
25. december
- '.. .om jeg dog kunne gribe det, fordi jeg selv blev grebet
af Kristus Jesus.' (Filipp. 3:12) "Den, som gribes af Mig - af min Kærlighed - i ham er mit indgreb sket og sker stadig.
At gribes af min kærlighed er den forening med mig, hvoraf liv og frugt uundgåeligt springer. Derfor søger jeg igen og igen at overbevise mennesker om min kærlighed, så I kan opgive jeres eget væsen for mit.
Jeg er jeres eneste håb, jeres eneste redning, der er ikke Liv uden for mig. Livet, det sande Liv, ophører aldrig; det var, det er, og det bliver!
Lad jer ikke standse, lad jer ikke narre. Jeg har ingen anden hensigt end den: at forene jer med min kærlighed.
Jeg kommer til jer i det skjulte, og når I stoler på mig, åbenbares min nærværelse i livet.
Hold jer til Mig, i MIG har I Liv og alt hvad I har nødig til liv og glæde."
26. december
- Tilgiv mig mit ukærlige sind i dag, Jesus, lad din kærlighed være i mig!
"Din bøn er hørt. Jeg bragte Kærligheden ind i en egenkærlig og hadefuld verden, for at Kærligheden skulle sejre, overbevise og overvinde hjerterne; og det er min gerning i dag at fylde hvert hjerte, som beder mig om det.
Hent hos mig, hvad I ikke har i jer selv. Luk op for Mig, og Mit væsen følger - og bliver jeres!
Vær ikke bange, jeg er din beskytter, - gå mit ærinde, bring MIG til mennesker, og jeg skal tage vare på dem - og på dig!"
27. december
- '.. .for at virke tros-lydighed.' (Rom. 1:5 og 16:26-27)
"Tros-Lydighed er at handle på tilsagn fra, En til hvem man har tillid.
Heri - og i mit løfte i Johs. 15:16 - ligger min fred, som overgår al forstand, gemt. Den fred som er ud over alt, hvad I kan høre, se og føle - ud over alle sanser, og frem for alt: ud over alt, hvad I kan tænke jer til.
Og, mine børn, glem ikke, hvad jeg sagde til Peter: Men jeg bad for dig, at din tro ikke må glippe. - Det gælder mine børn i dag og til alle tider! (Luk. 22:32)
28. december
"Jeg lytter til jer, og jeg skikker jer bud, og min miskundhed varer evindelig.
Det er aldrig jer, der får mig til at handle - men mig, der handler gennem jer. Jeg vil aldrig lade jer i stikken.
Søg ikke efter hvad I skal gøre; når hjertet er stille i tillid til MIG, så kan jeg handle igennem jer."
29. december
- Hvornår tør jeg regne med, at du er i mit hjerte, Jesus?
"Altid! Jeg flytter ikke ud og ind.
Med jeres ja har I åbnet døren for mig, og jeg er her for at holde måltid med jer. Når et "stik i hjertet" minder jer om, at jeres tanker ikke er hos mig, så er det mig, der indbyder jer til måltid. Så sig jeres takkebøn for hvad jeg har beredt for jer.
Min nærhed er ikke bestemt af, om I mærker den, men jeres tiltro til mig er forudsætningen for, at I kan erfare den."
30. december
- 'Han er hans herligheds afglans og hans væsens udtrykte billede og bærer alt med sit mægtige ord. Og han tog sæde ved Majestætens højre hånd i det høje, efter at han havde fuldbragt renselse for vore synder.' (Hebr. 1:3)
"Mit inderste væsen kan et menneske ikke granske. At søge ad forståelsens vej fører til tab af troen - det er dødens vej.
Den som har tillid til, hvad jeg i Ordet har sagt om mig selv, om Faderen og om Helligånden, han skal erfare mit Væsen, min Ånd, Mig selv.
Da' jeg forlod denne verden, vendte jeg tilbage til Faderen. Så sendte jeg min egen Ånd til at virke i jer og igennem jer, hvad Faderens Ånd, min Ånd, Helligånden, havde virket i og igennem mig, da jeg var her.
Derfor, mine elskede børn, afvis ikke Helligånden, men lad jer fylde. Her gælder det liv eller død.
Der er kun en vej frem til målet: at være et med mig og et i mig. Jeg har sat jeres fødder på min vej, stands ikke op og vig ikke til side. Jeg er med jer hele vejen. Jeg er selv VEJEN, og ved min Ånd er jeg selv i jer. Han er den del af mig, som jeg skænkede mine troende, da jeg havde fuldført mit jordiske kald.
At være et med mig og i mig er at være i Helligåndens samfund. Kast ikke bort, hvad jeg har skænket jer. Søg med den søgende, bed med den bedende, og øs i fællesskab af kraftens kilde."
31. december
- 'Sådan, siger jeg jer, bliver der glæde hos Guds engle over en synder, som omvender sig.' (Luk. 15:10)"Mit hjerte bæver af glæde, hver gang I forstår, opfatter, lidt af min grænseløse Kærlighed.
Altid har jeg længtes efter at åbenbare min Kærlighed for mennesker; men mennesker skjuler den både for sig selv og for hinanden. De tør ikke tro, at Jeg elsker ubetinget og uanset -!
Mange tror, at de skal vinde min Kærlighed ved omvendelse, ved tro, ved lydighed, ved kamp og strid for et helliggjort liv, ved tjeneste, ved "rigtige meninger".
Og de går forbi min Kærlighed i iver for at vinde "mit behag".
De har glemt, at SÅLEDES ELSKEDE GUD VERDEN- -! Min Kærlighed kan ikke vindes - kun gengældes med tillid og tak.
Min Kærlighed kæmper for at nå hver eneste menneske-sjæl.<,
102

 


I had a dream this morning on November 17. 2006. Touch by this work I was crying lout in the town I walked in, (in the dream). Thinking this is the first lesson materials used by all people for the next 1000 years. What a great fortune to be the first to show the highway to and together with Jesus.
The highway is spiritual, I have known for some month now. These scripts explain it.
*) Hvis jeg havde forbedere som Abraham, ville jeg endnu en gang skåne verden; men hvor er de? - Derfor tøv ikke med mit ærinde, det haster med at redde dem, der vil og kan reddes. Gå i tro til MIG!"

Den stille Stemme af: Krista Frandsen
Udgivet på eget forlag @
ISBN 87 87501 27 9 indbundet
ISBN 87 87501 29 5 heftet
i kommission UDSOLGT
hos
DOXA Forlaget
Tilsluttet Fællesekspeditionen
Postboks 60,
2880 Bagsværd
telf. 02-44 13 13
l. oplag 1981, 3.000 eksemplarer
Trykt hos Special -Trykkeriet Viborg a/s
Viborg

Guds vilje og Guds fred
Din fred, min Gud, er i din vilje,
Og i din fred din vilje har til huse
- af fælles rod, med fælles mål:
- af kærlighed og til den hele skabnings lykke.
Din vilje, milde Fader, var den Edens Have,
hvor Adam gik med Eva ved sin side.
Hvert træ, hver blomst, hver frugt, alt liv
var Himlens gave,
og selve luften var dit fredens åndepust
- indtil et "mon" skød frem som slangegift.
Det første mon ved Gud vor Faders rene, sande ord.
Snart fulgte der et "men",
et men ved Herrens vilje
- et men som avlede begær og frygt
- og skabte tvivl om Gud vor skabers hensigt,
hans kærlighed, hans væsens renhed
- og lukkede' Paradisets port for Adams slægt.
Fra slægt til slæt har hovedmodssæden spiret, slået rod
og sat sin bitre frugt:
- Hvad er det mon, at Gud har forbeholdt sig selv?
- Har han fortrudt?
- Er Gud mon bange for, at mennesket skal blive sig bevidst
sin egen kunnen?
- Hvad har et menneske sin frie vilje til?
- Er ikke mennesket sin egen Herre?
- Sin egen lykkes smed?
- Er Gud mon til?
Dog er dit Eden end at finde i den faldne verden,
åh store Gud og livets opretholder.
- Som "i begyndelsen" så også nu
din vilje og dit Ord er Edens Have,
hvor hvert et træ, hver blomst, hver frugt, alt liv
- er Himlens gave,
- og selve luften er dit fredens åndepust.
Iført din egen skabnings klædning
du kom til os i Jesu Krist, din Søn.
I Ham din kærlighed,
- din skaberhensigt,
- dit væsens renhed,
- din hellighed,
- din magt
- blev synlig for din skabnings øje.
I Ham stod kampen mellem dig og Satan
- om hele den fortabte adamsslægt.
- I Ham blev sejren vundet. -
Og du, Guds Ord, vor Herre, Jesus Krist
- gik gennem døren til den faldne verden.
I dig Gudsbilledet kom os i møde
- i dig gudsviljen åbenbaredes.
- Gudskærligheden er os skænket i din offerskål.
- Og gennem dødens port du banede vej for os
- til evigt liv.
Du, Herre Krist, vor frelser og befrier,
- er døren til det tabte Paradis:
- Guds vilje og Guds Fred -.
I dig Guds vilje er min Edens Have her på Jord.
Her stråler nådens sol
- her blomstrer livets træ
- og bærer varig frugt.
Her deler du dit liv med os
- og skænker i vort tomme kar den nye vin.
Du virker, mens vi vælger dig til Herre,
- og - som du lovede,
- du døber os med Helligånd og Ild.
- Guds Hellige Ånd, tag hånd om min vilje
- og dan den til lighed med din, så du,
- mens jeg beder, kan virke,
- at underet sker.
FORORD af P.H. Lange
om, hvordan denne bog er ment.
På de følgende sider forsøger forfatteren at dele med os andre lidt af det, hun har lyttet sig til foran sin åbne Bibel og bønnens stilhed.
Fordi Jesus fremstilles som talende direkte til hende, er der dem, som er ængstelige for, at Den stille Stemme skal blive opfattet som en pseudo-Bibel, hvis ord tillægges sammen autoritet, som den rigtige Bibel. Men burde man så ikke også nære samme betænkelighed ved enhver forkyndelse i tale eller skrift, hvori andre forsøger at give os del i, hvad Ordet har sagt til dem?
Noget andet er, at man bør forholde sig fuldkommen frit og afslappet over for den forkyndelse, som her lyder. Den har lydt til hende, og forpligter derfor kun mig så langt, som jeg oplever, at den hjælper mig til bedre at se og modtage rigdomme i Bibelordet, som jeg var for tungnem til selv at få øje på. Den frihed har Gudsordet selv givet os i stedet om, at når en profeterer, skal de andre bedømme det, 1. Kor. 14:29. Således og ikke anderledes, ved jeg, at forfatteren selv ønsker, at vi skal lytte til Den stille Stemmes tale.
Men i det samme kapitel skildrer apostelen, hvordan et profetisk budskab virker, når det modtages. Han siger, at det taler til den tilstedeværendes samvittighed, så han føler sig afsløret, så hans hjertes skjulte tanker bliver åbenbare, og han falder på sit ansigt og tilbeder Gud.
Det var, fordi flere steder i manuskriptet virkede således på mig, at jeg opmuntrede til dets udgivelse. Jeg vil gerne vise en lille håndfuld frem af de perler, jeg selv fandt i bogen, i håb om, at de vil give andre lyst til at dykke ned i den efter flere skatte:
Om vantro 13 februar
Vantro er ikke, at du er ude af stand til at tro, for ingen kan tro af sig selv. Troen er min gave til det ydmyge hjerte.
Vantro er en negativ tro. Den har djævelen til fader og hviler på manglerne, svagheden, fejlene, - på alt det, som burde være, men ikke er. Den står med ryggen til mig og spejder efter Åndens frugt og troens resultater. Den tvinger jeres øjne til at hænge ved jer selv.
Vantro er i sit væsen mistro. Den lever af utilfredshed. Dens frugt er død. Jeres vantro kostede mig livet.
Om selvovervindelse 11 februar
Prøv ikke at overvinde jer selv, men lad jer overvinde af mig. Se på, hvad jeg er. Alt, hvad jeg er, ønsker jeg at være i dig.
Bliv i mig. Jeg længes efter dig, når du er andre steder. I er mig mere dyrebare, end I selv aner.
Om selvbeskuelse 29 februar
Vedkend dig din fattigdom og hjælpeløshed, men fordyb dig ikke i din egen tilstand. Fordyb dig i beskuelsen af min rigdom og kraft.
Om vor tjeneste
Det er ikke mod mennesker, I skal kæmpe, men med mennesker mod ham, som ønsker at besejre både dem og jer.
Også til jer siger jeg, som til Peter: Stik jeres sværd i skeden. Det er ikke forsvarere, jeg trænger til, men vidner.
Jeg må være i jer og i det, I bringer til andre, ellers bliver det til træthed og tomhed både for jer og for dem.
P.H. Lange.
Indledning af Krista Frandsen
Denne bogs indhold er givet mig gennem en årrække under min daglige bibellæsning og personlige andagt. Dens form kan jeg bedst betegne på denne måde, at min bøn af og til bliver til "samtale" med Herren.
Til tider er de nedskrevne ord kommet til mig før bibellæsningen, men for det meste som følge af det læste. Da ordene ikke har været nedskrevet med udgivelse for øje, har jeg ikke altid fået noteret skriftstederne, og nu er jeg ikke i stand til at finde tilbage til dem, der af denne grund ikke findes i bogen. Men mange års bibellæsning er grundlaget for det oplevede og nedskrevne.
Jeg ønsker og beder om, at Guds Ords uforgængelige sandhed må blive mere og mere levende og dyrebart for dig, og at du må bevares i nært personligt samfund med Jesus.
1. januar
- Han (sandhedens Ånd) skal herliggøre mig; thi han skal tage af mit og forkynde jer, det. . . (Johs. 16:13-15) "Søg Mig, for den som søger, han finder. Søg ind i min vilje, og jeg vil vise dig vejen, du skal gå. - Vær stille og lad min Ånd tale.
Jeg er den, ved hvem du og alle ting er blevet til. Jeg er den, som har al magten i Himlen og på Jorden - og jeg er den, som beder dig om din tillid. Jeg er den, som elsker dig med en evig kærlighed - og jeg er den, som rækker mine hænder ud imod dig."

2. januar
"I mit Ord, i Bibelen, har jeg lagt mit væsen og min vilje, for at mine børn kan kende mig og følge mig. Jeg er Ordet, og Ordet er mig. Mit Ord er sandhed."

3. januar
- 'Fårene følger ham. ..de kender hans røst' (Johs. 10:4) -
"Det er det, jeg har lovet alle, som giver sig i mine hænder. Helligånden skal åbenbare jer sandheden.
Ordene alene gør det ikke, selv djævelen bruger mit ord. Han brugte det overfor mig i ørkenen, han vil bruge det overfor mine børn!
Sandheden kan ikke "forstås", den må åbenbares. Forståelsens vej er farlig - tag jer i agt! Min røst, min Ånd skal vejlede jer og åbenbare jer sandheden stykke for stykke. Bogstavet ihjelslår, men Ånden gør levende. Det gælder også i dag!"

4. januar
- 'Hvis nogen vil gå i mit spor, skal han fornægte sig selv. . . ' (Matt. 16:24)
"At fornægte sig selv synes på forhånd tungt, men det er livets lykke, når det gøres for min skyld og på MIT ansvar.
Det er Selvet, der døver og blinder. Det blander sig op i dine følelser og reaktioner og gør det svært for dig at skelne.
Jeg vil være dit nye Selv, dit nye hjerte, dit nye liv. - Jeg har lovet at blive i jer. (Johs. 15:4)
Kom til mig med din afmagt. Giv dig ikke hen i mismod, men kast din sag fra dig og flygt til mig!
Jeg slipper dig ikke!"

5. januar
"Mennesker fylder sig ad tankens vej med så mange, mange ting, som til sidst tager magten over dem. - Fyld jer ad tankens vej, gennem læsning og bøn, med mine Ord, så vil JEG tage magten i jeres liv!"
6. januar
- 'Det er ikke dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig!' (Rom. 1l:18)
"Det gælder både dit åndelige og dit materielle liv. Husk det, når du føler dig overvældet af arbejde og vanskeligheder, af afgørelser der skal træffes, når du er i vildrede og tvivl fordi alting er anderledes, end du troede det skulle være. Og først og fremmest når sjælefjenden vil rokke ved din tillid til, at jeg har vundet frelsen for dig. Husk dette: det er mig, der bærer dig - ikke dig der bærer mig med dig i livets vanskeligheder. Der er ikke lagt en ekstra byrde på dig, men din byrde er løftet bort!
Tro på mig er ikke en tung og vanskelig pligt, men et privilegium, der løfter og bærer dig. Stykke for stykke vil jeg lægge min tro ind i dit hjerte under de forhold, der møder dig.
Som en levende kilde skal den frembringe den rette styrke til rette tid, når du bliver i mig og ikke tager din tillid tilbage!"
7. januar
"Ved mit liv, min lidelse, død og opstandelse har jeg for evigt vundet retten til enhver sjæl, som frivilligt vælger MIG som sin Herre.
Jeg er Kærlighed, og alt det i mennesket, som ikke kan trives i min Kærlighed, renser jeg ud. Jeg bruger de midler, som mennesker forstår, fordi jeg elsker dem. Og mine midler er aldrig i strid med min Kærlighed. Årsagen til smerten er altid at finde i synden fra mig kommer kun lægedom og befrielse!
Mit væsen er Kærlighed. Jeg er Kærlighedskilden, den uudtømmelige."
8. januar
"Du leger med ilden, når du lytter til min modstander, mens han foregøgler dig alt, hvad der kan ske af ondt.
Glem ikke, at jeg aldrig har ondt i sinde.
Takkens og tillidens vej er jeres vej med mig, ad den kan jeg lade alle mine rigdomme tilflyde jer til ånd, sjæl og legeme.
Det er min vej til jer, der gælder under alle forhold, derefter bliver det jeres vej med mig."
9. januar
"Jeg ønsker samfund med dig ad troens vej, ikke ad forståelsens vej.
Giv mig din "Forståelse", og jeg vil give dig min tro.
Jeg er Gud den almægtige, den for mennesker ubegribelige. Mine gerninger fatter I ikke.
Min Kærlighed omslutter jer, I er skabt til at være mine børn, mine elskede børn.
Menneskelig "forståelse" skjuler min storhed.
Giv rum for min Kærlighed."
10. januar
"Vil du nøjes med min nåde uden nogen form for egen fortjeneste? Vil du nøjes med at være en ussel pjalt, ene og alene afhængig af min nåde og barmhjertighed?
Vil du være på synderens plads? Det er der, jeg kan nå dig, og det er der, du kan glæde dig over min tilgivelse.
Hvornår vil du slippe tilliden til din egen dømmekraft? Den er kilden til megen skade for din sjæls vel!"
11. januar
"Som havemanden har lagt sin plan, har jeg lagt min plan for dit liv.
Jeg er den, der planter og sår, vander og renser, giver grotid og hviletid. Se hen til mig og stol på mig, at ikke dine planer og tanker hindrer min gerning.
Planen er lagt af mig for dig, ikke omvendt - og den udføres af mig, som jeg ser det bedst. Du kan ikke øve min gerning. Se hen til mig og stol på mig.
Så langt, som du ønsker at fremme Guds vilje, skal du kende den - og handle efter den!"
12. januar
"Min retfærdighed er en anden end den, mennesker kender. Jeg giver et menneske efter hans behov og ikke efter hans fortjeneste. Den retfærdighed, jeg har vundet jer, er muligheden for altid at være med Mig: Salighedsbehovet. (Matt. 20:1-15).
Jeg brød Satans magt over mennesker ved frivilligt og uden fald at give mig i hans vold."
13. januar
"Min nåde er nok til frelse og liv. Og jeg har altid vej for jer, - at kende mig er at kende vejen.
Jeres nederlag er beviser på vantro og tvivl! Vis mismod og vantro væk. Glem ikke, at hvert af djævelens forsøg på at bringe jer til at tabe - er en mulighed for mig til sejr!"
Det er ikke dig, det kommer an på, men mig. Ikke din indsats, der skal frelse dig, men min.
Om du er utro, så forbliver jeg dog tro! Jeg er den, jeg er, uanset hvad I er og gør - og den, der kommer til mig, vil jeg aldrig støde bort. "
14. januar
Den som bøjer sig for mit Ord og erkender det som Sandheden, i ham gør jeg min gerning."
15. januar
"At slippe bekymringer er ikke først at vende sig fra noget, men at vende sig til En - til MIG.
Bekymring er tanker med rod i frygt. Jeg er din levende frelser, din ven, din bror - og husk, jeg er din Gud, som har al magt - også over alt omkring dig."
"En tak til Gud kan åbne Himlens sluser.
En tak i Jesu navn kan vende gråd til smil."
16. januar
- Hvem er det, som ustandselig anklager os? Er det vores samvittighed, eller er det djævelen? "Når du mærker anklagen, så sig: 'Hvem du end er, som anklager mig, så har du fuldstændig ret i alt det du anklager mig for.
Men med alt det vender jeg mig til Jesus. Han har tilgivet mig det alt sammen, og Han har lovet at rense os for al vor synd!'
Husk: Sejren er vundet!"
17. januar
"Sig nej til alt, hvad der er hårdt og koldt - både i tanke, i ord og i handling!
18. januar
"Det ydmyge hjerte hører min røst og fatter mit væsen!
Slip - opgiv - al tanke om tjeneste og kald. Giv plads for Ydmygheden! Giv mig alle dine tanker og meninger om livsmåde og livsførelse - og alt det, der i dine egne tanker gør dig anderledes end andre.
Slip alle tankebygninger! Meninger og teorier skiller, Kærlighed forbinder! Byg aldrig systemer og retningslinjer af min vejledning; men følg den blot skridt for skridt!
Det er ikke synspunkter og principper, der gør dig egnet til tjeneste, men Tro og Lydighed! Min Nåde er dig nok!
Jeg elsker dig usigeligt, jeg længes efter, at du tør tro det!
Dag og nat er jeg hos dig, jeg omslutter dig med min kærlighed!"
19. januar
"Jeg giver den ydmyge nåde. Bliv i mig, min nåde er dig nok! Min kærlighed slipper aldrig op.
Husk, at jeg elskede Toldere og Syndere frem for Retfærdige, fordi de første vidste, at de var fattige, men de sidste troede, at de var rige!"
20. januar
- Jeg har slet intet tilbage af åndelige værdier, der er ingen ting tilbage, Jesus! "Det behøves heller ikke; Jeg er her! Du skal ikke leve af det, du har, men af det du får af mig.
Det gælder ikke om at bevare, men om at øse.
Øs af frelsens kilde! Øs under bøn af mit Ord!
Søg ikke med lygte efter åndelige velsignelser, men forvent dem frimodigt overalt, hvor jeg sender jer!
Tør I ikke tro, at jeg gerne giver? Hvorfor har I så travle hænder og så utålmodige sind?
Øs med takkens kar af frelsens kilde, og I vil komme til at kende kildens rigdomme!
Jeg har alt det, I længes efter, og meget, meget mere, men jeg kan ikke komme til at give jer det.
- Den, som tror på mig, af hans indre skal der - som skriften siger - rinde strømme af levende vand! - Sådan er min Kærlighed til jer. Stå ikke selv i vejen, men grib om min Kærlighed med tomme hænder! Jeg regner ikke ud fra, hvad du gør, men hvor du er - hos MIG - med dine tanker, dine ønsker, din vilje. Så bliver gerningerne frugt, og husk: De skal aldrig blive andet!"
21. januar
"Jeg kan ikke fylde en beholder, når der er låg over den, - og låget er mistillid!
Afvis mistillid, som du afviser en fristelse, det vil sige: bed MIG hindre og fjerne - så vil du erfare, at jeg har løftet låget bort!
Den som bøjer sig for mit Ord og erkender det som sandhed, i ham gør jeg min gerning. Tvivl ikke på din frelse, for da tvivler du på MIG. Åh, om du dog turde stole på MIG!
Min fred og glæde kan ikke købes ved lydighed. Regn med MIN trofasthed; den kan aldrig rokkes, for den er et med mig selv!"
22. januar
- Jesus, vi er ikke skikkede til en gerning for dig. Vi må opgive, indtil (og hvis) du gør os skikkede. - Blot vi må være skikkede til Himmelen - bare lige til at komme ind!
"Men det er det samme - at være skikket til Himmelen og til en gerning!"
- Ja, så er vi heller ikke skikkede til Himmelen.
"Jo, på grund af MIG!
Jeg døde for at leve i dig!"
23. januar
"Kast al jeres egen retfærdighed fra jer!"
- Men vi har jo ingen. Vi spiller fallit!
"I har alle de tanker og meninger og ønsker om, hvordan I burde, skulle og kunne være!
Den fuldkommenhedstrang er fra djævelen - for at holde jer borte fra MIG. Den er falsk, og den står imellem jer og mig. Det er det eneste, der står imellem og hindrer jer i at glæde jer over NÅDEN!
Tro mig, MIN retfærdighed er ikke mindre end jeres."
24. januar
"Hast ikke. Lær at bie på mig. Jeg har tid nok - og jeg er rig nok!
Husk at, på grund af MIG er I skikkede til Himmelen. Min kærlighed følger jer.
Giv jer altid tid til at glæde jer over, at jeres navne er skrevet i Himmelens Bog!"
25. januar
"Søg ind til mig - ind i mine evige sandheder - og jeg vil lede jer.
Hold jer nær til mig, vejen er farlig. Min gerning må gøres i fuldstændig uafhængighed af mennesker, kun i lydighed og tiltro til MIG. Regn ikke med mennesker, men med MIG! Det første giver skuffelser og bitterhed; det sidste giver herlighed! Jeg har brug for en prøvet tro!
Drag jeres vej med glæde. Hvis I kunne se det, jeg ser, ville I takke!"
26. januar
"Skaf jer aldrig fordele ad ulovlig vej, slip alt sådant i MIT Navn.
Ryd det tvivlsomme af vejen!"
27. januar
- Jesus, hvordan får jeg virkelig kærlighed til dig?
"Hold mine bud."
- Men kan jeg da selv oparbejde kærligheden?
"Nej, Kærligheden kommer fra mig, den er evighedsfrugt, ikke en jordisk frugt. Men din villighed er som et rør, hvorigennem min Ånd tilflyde r dig, og det er ved Min Ånd, du elsker - ikke af dig selv.
Kærlighedens væsen er sådan, at den må tjene, den må give sig udslag i kærlighedsgerninger - ellers dør den, trækker sig tilbage."
28. januar
"At tjene er noget helligt - det modsatte af denne verdens væsen: at herske!
Når du beder om kærlighed, vil jeg anvise dig tjenester, måske små, måske store, og når du gør, hvad jeg beder dig om, kan jeg lade min Kærlighed strømme igennem dig, og du genelsker. Gå ikke vild, hold dig nær til mig. Gå ikke fra grøft til grøft, men bliv i tillid til mig!"
"Jeg døde, for at I skal leve!
29. januar
Jeg har sat jer i mit rige, Frihedens land - og alt mit er jeres.
Prøv mig, om I kan tro mig i alle ting, også i alt timeligt. Jeg svigter jer ikke, for jeg elsker jer.
Bliv i tillid til mig - uden den kan I slet intet gøre. Når utilfredsheden melder sig, når ønsker og længsler trænger sig på, når I fristes til at opgive, så husk, at Jeg er træet - I er grenene!
Dette (Johs. 15, 10-11) har jeg sagt jer for at fuldkomme jeres glæde. Mine bud er til for jeres skyld!, Husk, at jeg har Freds- og Frelses- og Frihedstanker med jer.
Jeg er ikke bundet af systemer og principper - hverken i det åndelige eller det timelige. Min lov er KÆRLIGHEDENS lov.
Det er min glæde, at I er glade."
30. januar
- Fordømt i mig selv - men fri i dig, Jesus. -
"Jeg kom ikke for at dømme verden, men for at frelse, og jeg er her for at forkynde jer friheden! Sandheden skal frigøre jer fra vantroens fængsel. Hold fast ved Sandheden. Hold fast ved MIG! Det gælder Livet, det evige - for dig og mange andre.
Vantroens herredømme over mennesker er en forberedelse til djævelens komme i Antikrist.
Manglende tillid til MIG er vantroens forløber, som får mennesker til at opfatte Min Kærlighed som en lov, som de skal opfylde og som derfor fjerner dem fra Gud.
31. januar
Vantroens mørke ruger over Jorden, våg og bed!"
"Intet forhold i jeres liv er mig ligegyldigt, men kanaler for min kærlighed. Derfor - og fordi der er nøje sammenhæng mellem det timelige og det åndelige i jeres tilværelse - er det vigtigt med alt det praktiske i tilværelsen, så at også denne side af livet må være i mine hænder.
Troen og lydigheden er de hænder, hvormed i griber om min Kærlighed. "
1. februar
"Jeg er troens genstand. Den som tror mig, han er i det rette forhold til mig. Han er i mig - og Jeg er i ham.
At blive i mig er at tro MIG - at regne med mig i alle forhold - at søge min vejledning og følge den i tillid til MIG. Husk: Det er ikke jer, der har udvalgt mig, men mig der har udvalgt jer. . . ! Det gælder under alle forhold.
Gå i tro og lydighed. Byg på Mig og mine løfter - ikke på egne erfaringer og oplevelser!
Hav tro til mig! Sæt ikke jeres lid til ting eller til mennesker heller ikke til jeres egen tro eller jeres lydighedshandlinger - men til MIG.
Jeg slipper jer ikke, og jeg svigter jer aldrig!"
2. februar
- Tak, at vi er grenene og DU, Herre Jesus, er træet; og tak for kærlighedsbudet - dit TILBUD
"I mit Ord har jeg lagt mit væsen og min vilje, for at mine børn kan kende mig og følge mig. Jeg er ORDET, og ORDET er mig. Mit Ord er sandhed!
I den sandhed er alt, hvad I behøver til frelse og til liv! Alt, hvad jeg har, er jeres! Og min Kraft skal gennemstrømme jer! Salig er den, som tør tro det!"
3. februar
"Min kærlighed er som en tigger, hvem ingen vil give husly, fordi den er ydmyg og sagtmodig.
For den stolte og for den, som byder, går hjertedøren på lette hængsler.
Men de, som åbner hjertedøren for mig, i dem skal min Kærlighed bo, og jeg giver dem et ydmygt og sagtmodigt hjerte.
Min fred skal ikke vige fra jer, og mine arme skal altid omslutte jer."
*) "De lette hængsler" burde måske erstattes med: "træge hængsler" For hjertedøren er vanskelig at åbne. Jesus står jo udenfor og banker.
Åbenbaringen 3: 20. Se, jeg står før Døren og banker; dersom nøgen hører min Røst og åbner Døren, vil jeg gå ind til ham og holde Nadver med ham, og han med mig.
21. Den, som sejrer, ham vil jeg give, at tage Sæde hos mig på min Trone,
4. februar
"Jeg er Sandheden. Når du har fundet Sandheden i mit Ord, har du fundet MIG - og når du har fundet MIG, har du fundet Sandheden."
5. februar
"Ved du, at mismod er det første trin nedad til mistro? Ved du, at det er en synd, som du må sige nej til - som til al anden synd: utugt, urenhed, løsagtighed, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, hidsighed, egennytte, splittelser, partier, misundelse, drukkenskab, svir og deslige.. ..(Galaterbrevet 5:19-21 )"
6. februar
"Den helhed i dit gudsforhold, som du beder om, finder du i samfund med mig. JEG vil være dit liv, din frugt. Alt, hvad du gør "af dig selv", skiller dig fra mit nærvær."
7. februar
- Herre, du har skabt os og sat os ind i en fysisk verden, for at vi skulle leve som dine børn - i verden, men ikke af verden. Hvordan finder jeg balancen her?
"Kun når begge sider af livet er undergivet mig. Jeg er sandheden og vejen og livet, og jeg behøver blot din tillid, for at alt kan komme på rette plads.
Jeres spørgsmål er mere udtryk for tvivl end for tiltro, for bekymring end for tillid.
Jeg har så meget godt til jer, som I går glip af, fordi I ser jer omkring i stedet for at se opad.
Jeg lader jer ikke i stikken. Det er min modstander, der frister med sine løgne, når sådanne tanker melder sig. Giv dem ikke husrum. De er gift for sjælen."
8. februar
"Vis alt det bort, som klinger hårdt eller falskt, lad mig vogte dine tanker og dine følelser. Jeg kan det, og jeg vil.
Glem ikke den gode bekendelse. Afsvæk ikke mit budskab, men lad det virke frit gennem ord og liv!"
9. februar
- Herre, vi er magtesløse. Slip os ikke; vi kan intet uden dig.
"Netop derfor må I blive i mig. Jeg elsker jer, og jeg vil aldrig lade jer alene.
Den, som bliver i mig, bærer megen frugt, og han er aldrig uden for min omsorg!
Vend jer fra mismod, fra frygt og utryghedsfølelse. Handl aldrig ud fra sådanne bevæggrunde, men ud fra tillid til Mig!
I tillid skal jeres styrke være. Søg ikke efter udveje, men se hen til mig, jeg har udvej for jer.
*) Salige er de fattige i ånden - de, der ikke selv ved, hvad de skal, for dem kan jeg vejlede!"
10. februar
- Ikke I har udvalgt mig. . . (Johs. 15:16) -
"Det er frelsens hemmelighed, og det er hemmeligheden ved samfundet med mig - ja, ved livet i MIG.
Den som tør hvile i det, skal erfare det. Den, som tror mig og lader mig råde, han er i mig. Alt gør jeg med Kærligheden som årsag og med jeres fuldkomne glæde som mål!
Husk, når I har lagt alle ting i mine hænder, da at lade mærkepælen stå - og blive i MIG, holde fast ved mig, Ikke ved noget som helst andet, heller ikke ved jeres egen overgivelse. Lad den stå som mærkepæl, men ikke som grundvold. Husk at det er MIG, der har udvalgt jer!"
11. februar
- 'Derved er min Fader herliggjort, at I bærer megen frugt og bliver mine disciple.' (Johs. 15, 18)
"Frugt frembringes i tro og lydighed - ja, den er en uundgåelig følge af troen og lydigheden. Følg blot mine anvisninger - Jeg sørger for frugterne!
Prøv ikke at overvinde jer selv, men lad jer overvinde af mig. Se på, hvad jeg er. Alt, hvad jeg er, ønsker jeg at være i dig.
Bliv i mig, Jeg længes efter dig, når du er andre steder. I er mig mere dyrebare, end I selv aner."
12. februar
"Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, men kun hvis den bliver på vintræet, således kan I heller ikke, uden I bliver i mig.
Det betyder: Ikke at regne med noget eller nogen anden end mig!
At regne med mig og mit Ord uanset følelser, stemninger, begivenheder.
Hvad der end sker, så sig: "Ja, men Jesus har sagt. . . , Jesus har lovet. . . , og det vil jeg regne med, for jeg stoler på HAM!"
13. februar
"Vantro er ikke, at du er ude af stand til at tro, for ingen kan tro af sig selv. Troen er min gave til det ydmyge hjerte.
Vantro er en negativ tro. Den har djævelen til fader og hviler på manglerne, svagheden, fejlene, - på alt det, som burde være, men ikke er. Den står med ryggen til mig og spejder efter Åndens frugt og troens resultater. Den tvinger jeres øjne til at hænge ved jer selv.
Vantro er i sit væsen mistro. Den lever af utilfredshed. Dens frugt er død. Jeres vantro kostede mig livet.
Giv mig din vantro, så skal jeg give dig min tro!"
14. februar
"Glem ikke bekendelsen! Hvor troen er, vil livet blomstre. Jeg kom for at forkynde frihed, og jeg er her for at forkynde frihed.
Sig hvad du tror, og tro hvad du siger, når dit hjerte er hos MIG!
Vær mit vidne!
Det haster at gå bud. - Tiden er kort!"
15. februar
"Lev med mig i dine tanker, dine ønsker, din bøn. Det er at blive i mig - og du skal kende mig!
Takkens vej er den bedste vej til hjertets forståelse.
Tak og Tillid - Tro og Lydighed!"
16. februar
"Sig til mine børn: I har indrettet jer med synd! - De må vende sig fra synden til mig. Syndens følger truer - vend om, før det er for sent! Mine børn, det er muligt at løses fra syndens Magt. JEG har løst jer!
Lær at leve i afhængighed af MIG. Spørg jer selv: Hvad gør du i en snæver vending? - når noget ikke slår til, når du mangler et eller andet? Når nogen tilbyder dig noget underhånden?
Se ikke til højre og venstre, men til MIG!
Glem ikke, at min Nåde er nok! - først og fremmest til Frelse og Liv, men også materielt. ,
Salig er den, som tør stole på mig - regne med mig, - den som ved sig fattig i ånden; for han skal få vejledning hos MIG!"
17. februar
"Vil du stille hver time på dagen til rådighed for mig?"
- Ja, Jesus, det vil jeg, men. . . ?
"For mig?--"
18. februar
"Jeg er din faste grund - din KLIPPEGRUND. Alt andet er tilgift. Glæd dig over, hvad du får i tilgift - også dine erfaringer af mine indgreb, men byg ikke på dem; det ville være som at bygge på sand. Lad dem hjælpe dig til at finde udtryk, når du vidner om mig."
19. februar
- Og i Kapernaum var der en embedsmand, hvis søn lå syg.
(Johs. 4:46-53), (og Johs. 5:5-9)"Embedsmanden behøvede blot mit svar - den syge ved dammen trængte først til mit spørgsmål.
Også i dag spørger jeg: Vil du være rask? I mit spørgsmål ligger mit tilbud!
Jeg elsker jer - ubetinget og uden grænser."
20. februar
"Troen kommer ved at høre. Sandheden må bringes til mennesker, for at de kan komme til tro - og glæde sig over Sandheden.
Glem ikke forkyndelsen - JEG er sandheden. Forkynd mig. Gør det på grund af det Ord, jeg har talt.
Friheden venter - venter hvert eneste menneske - i MIG.
Bring mig til mennesker - og mennesker til MIG."
21. februar
- Er det virkelig muligt at få noget ud af os - af mig?
"Ja, på grund af MIG."
- Ja, Jesus, men på trods af os? Er det muligt?
"Ja, på trods af jer - men ikke på trods af jeres vilje!
I mig er alt, hvad du behøver - til dig selv og til andre!
Jeg er tilgivelsen. Den, som har mig, har tilgivelsen.
Og den, som har mig, har sejren. I mig har du alt, hvad du behøver!
Vær ikke vantro, men troende. Luk ikke bekymringer ind!
Jeg vil føre jer til mit mål med jeres liv, for jeg elsker jer. Mit liv i jer, det er det, jeg spejder efter - og jeg giver jer det selv!
Mine disciple - det er dem, der har nok i mig, til liv og til tjeneste.
Tomme hænder er, hvad jeg behøver for at fylde, og hvad du behøver for at gribe."
22. februar
- Hvad er mit hjertes attrå? (Romer. 8:6-7). Det er så blandet, fyldt med jordiske ønsker.
Er mit hjertes attrå: lidt timelig lykke, lidt medvind og solskin? - Blandet med ønsket om Guds ønske - hans vilje med mig?
"Bed ikke om timelig lykke, men bed om den evige, som begynder her. Djævelen vil friste jer gennem jeres sjælelige, jeres timelige ønsker, som han ikke engang ønsker at opfylde - blot vinke med. Lyt ikke til ham, han kan ikke og vil ikke tilfredsstille jeres længsler.
Søg mit rige under alle forhold, og alt andet skal gives jer i tilgift.
Ofte bliver det et valg mellem min vilje og dine ønsker, eller mellem tro og tvivl, der styrker eller svækker din stilling i mig. Af angst for at miste dit timelige vel viger du uden om min vej - og hvad gavner det et menneske, om han vinder de timelige goder, men mister de evige?
Hvor din skat er, vil dit hjerte være. Her gælder det ikke klogskab - men tro.
Jeg vil ikke skuffe jer. Den som vil eje min glæde, må fornægte sig selv - sit jordiske jeg. Hvad I mister for min skyld, får I mange gange igen. Vær ikke bange for, hvad der ser ud som tab, - det skal vise sig at være en vinding!
Tragt ikke efter opfyldelsen af timelige ønsker, men søg først mit rige - min vilje - søg mig.
Søg ikke tryghed og hvile i omgivelserne, men i mig; så kan I være på vandring og dog hvile.
Græd ikke, mit barn; min fred er langt mere værd end al jordisk hygge og velvære. Tab ikke modet. Bliv i mig!"
23. februar
- Kun i din vilje finder jeg freden,
kun i din vilje rummes mit Eden.
Kun i din vilje hjertet får ro,
Jesus, min frelser, skænk mig din tro!
24. februar
- Bespisningen i ørkenen af de 5 tusind. (Johs. 6,l-15) -
Men da de jordiske ønsker bliver resultatet af underet, går Jesus sin vej!
"Folkets tro til mig var iklædt deres egne ønsker: Jeg kunne opfylde og virkeliggøre, hvad de ønskede. Derfor var jeg nødt til at gå bort fra dem. Jeg var midlet for dem - ikke målet. Troens "håndlanger" - ikke troens genstand! Jeg skulle være deres ønskelands konge men ikke deres hjertes herre!
De ville udvælge mig; men 'det er ikke jer, der har udvalgt mig, men Mig der har udvalgt jer!'
I kan vælge mig, og hvor gerne vælges jeg ikke til hjerternes Herre. Men Jeg kan udvælge - og jeg har udvalgt jer og sat jer til at gå hen og bære frugt.
Løft jeres øjne til mig, og min fred og glæde skal strømme igennem Jer.
I er mine elskede og dyrekøbte børn!"
25. februar
"Alt mit er dit! Her behøves ikke forståelse, kun tro.
Bliv i mig! det er: at lade være at gå bort - at holde blikket fæstet på mig, at sige nej til alle følelser og tanker som ikke har rod i mit væsen, i Kærligheden, - og at sige ja til det, som har sin rod i mig.
Sig ja i Jesu Navn; der er kraft og liv i mit navn, og jeg vil aldrig overhøre en nævnelse af det!
26. februar
"Mennesker vil have begreber at tro på. Regler at gå efter. Selv når de søger frelse, søger de begreber at tro på, regler og veje at følge.
Det er MIG, der frelser. Ikke hvad I ved og tror om mig. - Hvad jeg siger om mig selv, siger jeg, for at I skal tro MIG.
Hvis du tror på begreber, må du føje begreb til begreb. Tror du MIG, skal vi følges ad gennem alle Frelsens herligheder. JEG er VEJEN.
Jeg er troens begynder og fuldender. Begynd hos mig, ikke blot med mig "som mål", men som årsagen til alt det, troslivet har at give dig."
27. februar
- Ligesom grenen ikke kan bære frugt af sig selv, således kan I heller ikke, uden I bliver i mig. - (Johs. 15:4)
"Den, som går uden at være sendt af mig, om også han går i tjenstiver for mig, han går fra mig! Den, jeg sender, går jeg med! Kom tilbage til mig!
I dine ønsker om tjeneste er du ofte på vej bort fra mig. At blive i mig er at blive med ønsker og tanker i tilliden til mig.
Den, som tror, kan vente. Sæt jeres lid og jeres forventning til mig."
28. februar "Nogle lever ikke efter det, de tror - og troen dør. Andre tror ikke det, de søger at leve efter, men bygger på egne bestræbelser - det giver golde gerninger.
Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på Jorden?"
29. februar - Ap.G. 11:23-24.
Fuld af Helligånd og tro. Om dette kunne siges om mig,
Herre.
"Vedkend dig din fattigdom og hjælpeløshed, men fordyb dig ikke i din egen tilstand. Fordyb dig i beskuelsen af Min rigdom og kraft.
Glæd dig over, at dit navn er skrevet i Himmelens bog, og slip ikke den ydmyge glæde."
1. marts
- Jeg er bange for at lære at give, bange for at se "bunden" bar og tom!
"I MIG er Livet og alt, hvad I behøver, og jeg elsker at give. Os med takkens kar - til jer selv og til andre. Alt, hvad I takker for i mit Navn, skal I erfare, at I har. Bed og tak i mit Navn.
Husk, at hvad I har, er ikke jeres - men mit. Det vil sige: der er ingen bund!
Min rigdom er en strøm, ikke en beholdning!"
2. marts
- Grenen og træet (Johs. 15). Strid om lærespørgsmål inden for de første kristne. (Ap.G. 15:1-2)
Det er, som om de glemmer Frelseren for frelsesvejen. Når de kunne gå fejl, hvad så med os? "Hvor love og regler træder i stedet for eller imellem personlig forening med mig, der daler lyset og svækkes kraften.
Hold altid MIG for øje. Blanding af forståelse og tro er skæbnesvanger. Brug ikke forståelsens vej, men lad min Ånd oplyse og vejlede jer. (Johs. 14:16)."
3. marts
"Det er mig, der slutter pagt med jer, og det er mig, der bærer ansvaret. Giv mig jeres tro og tillid. Jeg kan ikke skrive min lov i et hjerte, som ikke har tillid til mig.
Ikke ved at ville kan I holde fast. Opgiv at ville selv - giv mig jeres vilje. Det betyder at opgive at ville selv. At kæmpe i egen vilje er at stampe. At give jeres vilje fra jer - til mig - er Tillid.
Jeg hersker ved Kærlighed."
4. marts
"Jeg kom for at forkynde frelsen i MIG. Som oftest tror mennesker, at de skal fortjene at være mine børn.
Det vanskeligste af alt er at få øje på NÅDEN - den uigengældelige forening med mig.
Opgiv alt for dette ene - og alt mit er jeres."
5. marts
"Ved I, at jeg elsker jer?
Se på alle ting ud fra denne kendsgerning. - Med min kærlighed drager jeg mennesker til mig - ikke ved trusler. Frygt hører ikke hjemme i mit rige, men i verden.
Mit væsen er Kærlighed. Min pagt er en Kærlighedspagt! Det er med i min pagt, at I skal leve i frihed. Hvor min Ånd er, der er frihed.
*) Husk, at min pagt er ensidig: selvom jeg må have dit JA, er det dog mig, der holder pagten - og gennemfører den!"
6. marts
- Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad som helst, I vil, og I skal få det.
"AT blive i mig er at slippe alt, hvad der ikke er frugt af min Ånd, og at klynge sig til mine ord og løfter.
Min kraft virker der, hvor andre magter nægtes adgang!
Sig nej med det samme, når en situation indbyder til bekymring eller mismod. Sig nej - vis det fra jer i Mit Navn. Hvor reel situationen end synes at være, så er jeg dog mere nærværende. Hvor stor nøden end er, så er min magt og min kærlighed dog større.
Hver vanskelighed, ja, hver farlig situation, er en ny mulighed for mig til at bevise jer min kærlighed. Eller en kærkommen anledning for mørkets magter til fristelse. Ondskabens åndehær er virksom, og fordi så mange af mine børn har åbnet sindet for verdslig påvirkning - eller fordi de stoler helt eller delvis på egen kraft - er mørkets magter tæt om Jordens kreds.
Selvhjulpen kristendom er mig en vederstyggelighed; jeg længes efter mine børns fulde tillid!
Bed om troen som skænkes jer af mig. Uden den kan I ikke klare jer. Frygt kommer aldrig fra mig.
Frygt ikke for dem, der truer de kristne, men for dem som lokker. - Og dog siger jeg jer: Frygt ikke, tro kun!"
7. marts
- Jesus, jeg mærker frygten for fremtiden banke på.
Hjælp mig!
"Luk ikke frygten ind. Frygt vildleder; i tillid til mig skal I finde vej.
Giv ikke rum for noget, som ikke er af min Ånd. At give rum er at give magt. Alt, hvad der udspringer af manglende tillid til mig, er ikke af min Ånd og skiller jer fra mig, hindrer min virken.
Frygt er aldrig fra mig!"
8. marts
- Bliv i min kærlighed! - Hvis I holder mine bud, vil I blive i
min Kærlighed. . . (Johs. 15:9-10)
- Tak, Jesus, for dit kærlige tilbud, din kærlige anvisning.
"Vær stille, og slip ikke tilliden til mig. Jeg er altid hos jer.
Hold fast ved MIG, ikke ved jeres egen tro. At holde fast ved MIG er at tro! Byg på MIG - ikke på noget hvor I selv er iblandet!
End ikke jeres dyreste erfaringer. Tak for dem og lad dem være til opmuntring og bestyrkelse; men glem aldrig, at JEG ER troens grundvold.
Sig nej til alt, som ikke er frugt af min Ånd - hvorfra det så end må synes at komme. Hvor min Ånd er, der er frihed!
I fuld afhængighed af MIG er den fulde frihed!"
9. marts
Efeser. 6:12. - "Det er ikke mod mennesker, I skal kæmpe, men med mennesker mod ham, som ønsker at besejre både dem og jer.
Også til jer siger jeg, som til Peter: Stik jeres sværd i skeden. Det er ikke forsvarere, jeg trænger til, men vidner.
Jeg må være i jer og i det, I bringer til andre, ellers bliver det til træthed og tomhed både for jer og for dem.
10. marts
- Tak fordi du elsker mig - på trods af. . . -
"Ikke på trods af. . . , men uanset. . . !"
11. marts
"Jeg er jeres vogter og beskytter, ja mere end det! Jeg er Livets Kildespring - hvem kan standse det?"
12. marts
- Tilgiv mig mit urolige og ubalancerede sind, min utilfredshed. Det er jo i virkeligheden dig, Jesus, jeg vender mig imod, når jeg ikke kan få øje på din hjælp.
"Glem ikke, at der er andre magter, der er parat til at benytte den sprække, din utilfredshed eller din frygt frembringer. Husk, at uden I bliver i mig, kan I slet intet gøre - (Johs. 15:4). Og husk, at jeg elsker dig uanset dit urolige sind.
Om du blot kan lære at se på MIG, når vanskelighederne trænger dig.
Når du beder - så glem ikke, at med i bønnen hører også din lytten og læsning af Ordet!
Den tomhed, du føler, viser kun, hvor meget BESTRÆBELSER har fyldt i dit kristenliv!"
13. marts
- Herre, jeg bekender min overfladiskhed, og jeg beder dig: lær mig at gribe om det du har til os under modgang og trængsel, så jeg ikke kan miste det! "Her er ikke tale om at miste - men altid om at modtage, så længe du ikke afslår at modtage, hvad jeg rækker dig.
Alt fra mig er en stadig flydende strøm - til dig selv og til andre. Øs af min glæde, min fred, min kærlighed, øs af Mig. Øs til liv af Livets Kilde!
Min kærlighed til jer er ny hver dag. Sæt jeres forventning til MIG, jeg skuffer ikke. Alt mit er jeres!
Tillid er den hjerteager, hvor min sæd kan gro. I det tillidsfulde hjerte kan jeg gøre min gerning."
14. marts
- Herre, hvis vi nu er gået fejl, kommet bort fra din vej for os?
"Så er det alligevel MIG, der har udvalgt jer, og så meget mere beror alle ting på mig!
Vær ikke bange, jeg har været med jer og ført jer ad underlige veje. Og jeg henter altid det vildfarne får, når det kalder om hjælp. Sådan henter jeg den, som kalder på mig. Vend sind og tanke til MIG, så sætter jeg jeres fod på Vejen.
Drag lære af alt, hvad I møder - Jeg kan vende alt til gavn for den som elsker mig."
15. marts
"Søg mig for min egen skyld - ikke for de følelser du håber at få, ikke for mine gaver til dig - men for min egen skyld."
16. marts
"Kristenlivet med alle dets frugter er ikke noget, I bliver "gjort i stand til" at leve - så ville I snart løbe langt bort fra mig. Som aflæggere ville I blive, ikke Grene på Træet!
Aflæggeren vokser sig selvstændig; men grenene lever af træets saft - af Træets Liv!"
17. marts
- Under Paulus' rejse til Rom (skibbruddet i Ap.G. 27:1-20)
stolede officeren mere på sagkundskaben end på Herrens vejledning gennem Paulus. Er det muligt for dig, Herre, at lære os at gå på dine veje uanset alt og alle omkring os? Vi har forsøgt så længe!
"Det er ikke forsøg der gør det, men tro! Forsøgene har alt for ofte været blandet med håb til menneskelige udveje.
Jeres ubegrænsede tillid er alt, hvad jeg behøver, for at kraften kan strømme - og tegn og undere skal følge.
Hver tanke, hvert ønske, hver handling eller undlade at handle, som ikke springer af tillid til mig, er en prop for strømmen. Min strøm.
Frasig og forsag hver tanke om udvej eller indgang eller løsning af en vanskelighed - overlad alt det til mig! Spejd ikke efter noget sådant, men bed i tillid om min vejledning, fordi l ønsker at være i mit samfund.
Følg min vejledning - og afvis så alle tanker om hvorfor og hvortil. Byg ikke tankebygninger ud fra sådanne spørgsmål. Frygt ikke, tro kun!"
18. marts
"I er rene - og I skal renses. (Johs. 15:3 og 2). De hænder, som arbejder, må stadig renses, selvom hjertet er rent. Ligesådan med grenene. Hvis snyltere ikke fjernes, bliver der mindre frugt, den plettes, bliver uholdbar, og grenen sygner hen.
Sug al jeres næring fra MIG. Megen renselse kunne undgås, hvis mine børn forstod det.
Jeg må have jer helt uden andet støttepunkt end mig. Den som ikke kender hvile i mig - og tilliden til mig - kan ikke følge mig helt og kan ikke bringe andre nær til mig.
Jeg fylder det tomme kar."
19. marts
- Så kappede soldaterne bådens tove og lod den drive bort.
(Ap.G. 27:32)
"Det var redningen for Paulus, og alle, som var ombord."
20. marts
- Herre, er det alligevel kun de få udvalgte, der kan formidle din kraft som Paulus på øen Malta? "Tror du ikke mit Ord: 'Og disse tegn skal følge dem, der tror. . . ' (Markus 16:17-18). Som altid gælder det at modtage og adlyde. Hvad jeg har sagt, står jeg ved. Ap.G. 1:4.
Jeg giver gerne og uden at bebrejde, men min kærlighed kan aldrig tvinge et menneske imod dets ønske. Mange beder om mit indgreb, men i praksis foretrækker de oftest andet end det, de har bedt mig gøre. Jeg strør ikke min kraft ud i flæng, men giver til den, der lyder."
21. marts
"Flygt ikke bort fra mig, når min Ånd viser jer sandheden om jer selv. I må erfare jer selv, for at kunne erfare MIG.
Jeg ønsker at være alt for jer. I må erfare jeres egne reaktioner for at se jeres magtesløshed. Endnu gælder ordene: Vælt din vej på Herren, stol på ham, så griber han ind! (Salme 37:5). Det er det første, l må lære, så at jeg kan gøre det sidste!
Husk, at jeg aldrig rører nogen andens ejendom, kun den som er givet mig frivilligt. Og i den stilling kan ingen røre dig.
Husk også, at renselse ikke er det samme som revselse, men en Kærlighedsgerning!
Mennesket løsrev sig fra mig, og denne løsrivelse gentager sig i hvert menneske på Jord, skønt alle var skabt ved mig og til mig, og JEG aldrig har sluppet jer.
Hjertet finder ikke hvile uden i mig, dets ophav og eneste håb.
Hver sjæl har evighedsmærket på sig og er udlænding på Jorden.
Ånd af min Ånd er kun hjemme i MIG!
Jeg vil lære jer at afsky SELVET, så I vender jer fra det afskyelige!"
22. marts
- Er det DIN TRO, som virker, når vi får lov at erfare, at dine løfter opfyldes?
"Ja, det er den tro, som virkes af mig. Men glem ikke, at heller ikke den er noget, I "udstyres med". Den virkes, det vil sige: gives hele tiden, skridt for skridt."
23. marts
"Frelsen er ikke en selvfølge, men en gave: GUDS gave til mennesker, vundet til jer med mit liv som indsats. I er vundet ud af fjendens vold ved mit liv og min død.
Jeg overvandt Satan ved frivilligt og uden fald at give mig i hans vold. Og ved mit liv, min lidelse og død har jeg for evigt vundet retten til hvert menneske, som frivilligt vælger Mig.
Frelsen tilbydes vederlagsfrit til ethvert menneske, men mange vil ikke have den, fordi den indeholder et Liv, de enten ikke ønsker at leve, eller selv ønsker at frembringe."
24. marts
"At leve af tro er at mætte sig med tro = at sætte jeres lid til mig, til MIT ORD. Jeg elsker at mætte jer, for så er I nær hos mig. Jeres tillid er forudsætningen for, at jeg kan give jer min tro. Den tillidsfulde skal aldrig skuffes; for han har døren åben, som jeg kan komme igennem!"
25. marts
- Herre, jeg bliver jo ikke bedre!
"Frelst er du af Nåde, og som du er: du er min, som du er. - Det liv som du er bekymret over ikke at have og derfor gå fortabt på - det er ikke primært et "godt liv". Det er et livssamfund, en åndelig enhed, med MIG personlig. Du kan ikke leve et godt liv - og skal heller ikke, - men JEG kan ikke lade være, for det er mit væsen, min natur.
Det du er bange for ikke at gøre - og derfor gå fortabt på - det vil JEG gøre, blot du får øjnene op for Sandheden om min Kærlighed og mit Tilbud - og bryder dig om det!
- Men her ligger også de to eneste muligheder for fortabelsen: At du ikke ser min Kærlighed, det vil sige: ikke ser, at intet skiller os. - Eller at du ikke ønsker mit Livssamfund, fordi du ikke ønsker dets konsekvenser: det væsen, det liv, jeg har!"
26. marts
-. . . hvis jeres retfærdighed ikke overgår de skriftkloges og farisæernes, kommer I slet ikke ind i Himmeriget.
(Matt. 5:20)
"Kast al jeres egen retfærdighed fra jer!"
- Men vi har jo ingen, vi er jo fallit, Jesus! "I har alle de tanker og meninger og ønsker om, hvordan l burde og skulle kunne være!
Den fuldkommenhedstrang er fra djævelen - for at holde jer borte fra MIG. Det er det eneste, der står imellem og hindrer jer i at glæde jer over Nåden. Tro mig, min retfærdighed er ikke mindre end jeres! Husk at forsage tilliden til jeres egen retfærdighed, for den er et falsk begreb, som slet ikke eksisterer. - Glæd jer i FRELSEN!"
27. marts
-.. . Jesus gik omkring. . . og helbredte al slags sygdom og svaghed blandt folket. (Matt. 4:23) "Tør du betro mig dit legeme, så skal du erfare, at jeg griber ind og hvordan jeg griber ind.
Giv mig din tillid, sig nej til alle tanke bygninger, til al ængstelse, så er du medarbejder på din egen helbredelse. Jeg griber fast, og jeg tager nænsomt på den jeg elsker."
28. marts
"Er jeg alene nok for dig?"
- Jeg er bange for, at du ikke er det, Jesus.
"Er jeg den første for dig?"
- Jesus, du ved bedst selv. Jeg tør ikke svare.
"vær ikke bange; jeg spørger ikke for at dømme dig, jeg er jo din frelser, ikke din dommer. Jeg vil blot hjælpe dig til at se sandt på dig selv, så du bedre kan se sandt på mig.
Jeg ønsker at drage jer til mig. Jeg ved at I ikke kan elske mig af jer selv; min Kærlighed må fremkalde jeres. Jeg elsker den frem!"
29. marts
- Johs. 14 og 15 "Alle mine løfter skal opfyldes på dem, som regner kun med mig. Og den tro, som regner alene med mig, er en gave til det tillidsfulde og lydige hjerte. Ingen kan tage den af sig selv - derfor kan ingen rose sig af denne tro.
Det er den kostelige perle, som jeg vil søge efter, når jeg kommer igen. Og hvor jeg længes efter at give Min Tro til mennesker!
Derfor kommer lutringen: for at mine børn kan løses fra alt det selvgjorte og jordbundne. Den, som beder om tro, renser jeg for at fylde!"
30. marts
"Det er ikke jer, som udvalgte mig: til at opfylde, hvad I kan bede om og begære. Men mig, som udvalgte jer - til at være i mit samfund og bære frugt, så at I kan gives alt, hvad I beder om.
Jeg søgte jer på alle jeres veje. Jeg længtes efter jer, før I tænkte på mig!"
31. marts
"Den, som tror mig, hører min røst. Ingen skal søge forgæves!
Jeg er Sandheden - den, som søger MIG, skal ikke gå vild!
Søg altid til KILDEN, og lad dig ikke nøjes med det vand, som har løbet kort eller langt - om end gennem aldrig så skønne egne!
Den, som drikker af KILDEN, drikker til LIV!"
1. april
"Hør mine børn: jeres glæde er også min glæde. Som barnets glæde er moderens.
Frugten modnes i min glæde s sol. Glæd jer i mig, søg glæden i mit samfund; glæden giver rundeligt, glæden er frugtbar!
Spørg efter mig og se efter mig i alt, hvad du møder, og freden og glæden vil sejre.
Gå i mit NAVN og på mit ORD, så har jeg ansvaret."
2. april
- Fallit, fallit - på det ene punkt efter det andet, Jesus, hjælp! "Vejen til Nådens trone er fallittens vej! Bliv i Nåden, der er det mig, der taler og handler.
Og husk, at alt hvad I behøver, ligger langs med Min vej for jer.
Ret hele din opmærksomhed mod mig, slut om mig med dine tanker og dit hjerte, og min glæde skal lyse for dig - og gennem dig for andre."
3. april
"Træd kun frimodigt frem på vidnesbyrdets vej; jeg går foran dig og med dig og efter. Når du vidner om mig, skal du aldrig beskæmmes!
Gå trygt i mit Navn. Glæd dig i Mig, og glæden skal vidne.
Husk at din tillid er min smertes løn!"
4. april
- Hvis nogen ikke bliver i mig, kastes han ud som en gren og visner. (Johs. 15:6)
"Den som ikke bliver i mig, det er den, som søger næring og hjælp af fremmede kilder: åndelig stolthed, urokkelige principper, forudfattede meninger, selvhjælp, "menneskelige udveje", (sådanne som ikke er anvist af mig).
Regn ikke med penges tilstrækkelighed eller utilstrækkelighed men regn med MIG!
Husk, at ingen skal leve af det, han har, selv når han har overflod, men af min omsorg og kærlighed. I er ikke afhængige af mennesker eller menneskelige vilkår, men af mig. Og jeg vil aldrig svigte jer.
Hav tro til mig - tiltro. Lær af de fejl I begår - hellere end blot at græde over dem."

5. april
- Jesus, lad mig være rigtig nær hos dig - også nu, mens jeg er alene - og netop nu!
"Du er ikke alene, jeg er her. Hold dig til mig i alle ting; der er så meget, jeg gerne vil give dig.
Giv dig tid til stilhed, og tag stilheden med dig i travlheden!
Alt, hvad du tager af min hånd, bringer velsignelse, - også ensomheden. Ræk din ensomhed frem til mig, og jeg vil fylde den, så du får overflod. Gå ikke ad andre veje, og grib ikke efter andre muligheder. Vent og forvent alt fra mig - og gå hvor jeg sender dig!"
6. april
"Læg alt det materielle i min hånd - både i nuet og i fremtiden. Gå varsomt og se opad!
Den, som vil følge min vej, skal finde den. Vær ikke ængstelig, som verdens børn er det, men bliv med din tillid i MIG!"
7. april
- Johs. 15:9-12. "Set "udefra": en blanding af betingelser og Nåde. Set "indefra": min Kærligheds iver efter at fuldkomme jeres glæde!
Jeg ønsker at forene jer med mig; men jeg kan kun forene mig med det, som er af samme væsen som jeg. Derfor beder jeg mine børn om at frasige og forsage - og om at gøre dette eller hint.
Og alt, hvad jeg beder jer gøre, virker jeg selv i jer, så snart I har taget stilling - aktiv stilling. Ja, længe, længe før kalder og drager jeg, for at hjerterne må vendes mod mig.
Mine veje består af beredte gerninger, og Ånden virker i jer både at ville og at virke. Jeres beslutning for mig og mit er en frugt af min gerning i jer, I må være medarbejdere, ikke tilskuere, når det gælder jeres evige liv - livet i mig.
Grenen er også medarbejder, idet den omsætter saften til frugt og samtidig er den fuldt afhængig af træet! Drik saften med tillidsfulde læber, jeg frembringer frugten deraf og fuldkommer dermed jeres glæde.
Glæd jer med mig, så jeg kan glæde mig med jer!"
8. april
- Hold jer fra farisæernes surdej - og fra Herodes' surdej. (Markus 8:15)
"Farisæernes surdej er selvgjort gudsdyrkelse. De var ikke blot hyklere, men det parti inden for jødedommen, som tog deres gudsdyrkelse alvorligst.
Hykleri er en uundgåelig følge af selvanstrengt "kristenliv". Den, som selv forsøger at leve et rent kristenliv, falder uvægerligt for hykleri, selvom han forsøger "ved hjælp af Guds kraft."
Guds kraft virker ikke sammen med menneskers, men i stedet for."
9. april
-. . . og fra Herodes' surdej. (Markus 8:15) - "Herodes' surdej er ublandet menneskedyrkelse og derfor ublandet menneskekraft. 'Glem ikke, at hvad der ikke springer af tro til Gud, er synd, om det end ser nok så idealistisk ud. Den surdej kan være endnu vanskeligere at tage sig i vare for end farisæernes, for den kan være sværere at gennemskue.
Dog - begge dele har sin rod i stolthed og egenvilje."
10. april
- Døm ikke, for at I ikke skal dømmes; thi den dom I dømmer med, med den skal I dømmes.
"Det er Satan, der frister til at dømme mennesker. Og når I er faldet, har lukket dommen ind, så bruger han den til jeres egen skade: Enten til at dække jeres egne brist, så I bliver selvretfærdige. Eller til selvfordømmelse - ved at sætte et MON ved Guds vilje og hans kunnen. Og i begge fald prøver han at skjule Nåden og frelsesmuligheden."
11. april
- Ild er jeg kommet at kaste ud over Jorden, og hvor ville jeg ønske, den allerede havde fænget. (Luk. 12:49)
*) "Pas på, at dit hjerte ikke besmittes af onde eller dømmende tanker. Ofte kommer sådanne tanker ind, når du forarges over andres fejl og synder. Et forarget hjerte drager sig bort fra mig, lytter til fjenden - ikke til min røst - og skjuler nåden for dig selv, når du er nådeløs i din bedømmelse af andre.
Er sådanne tanker kommet ind, så udtal dem ikke - undtagen for at bekende din synd for mig.
*) Husk, at jeg ikke elsker en frem for alle, og ikke alle frem for en, men alle, en for en."
12. april
- Jesus, jeg føler mig så tom og fattig. -
"Så er jeg dig særlig nær, for at jeg kan være din fylde og din rigdom. Og jeg må spørge dig: vil du være tom for alt andet - og fattig? Uden anden fylde og rigdom end mig? Er det det, dit hjerte ønsker? Det er ikke den, som føler, men den som afstår, jeg kan fylde - den som hellere vil eje mig end alle andre værdier."
- Det kan jeg ikke selv. Jesus, gør dit under!
"Salig er den, som ved sig tom og fattig, og som ikke ønsker sig anden hjælp end min og mig selv!"
13. april
- Herre, træng ind i det inderste af mit hjerte, ind i alle rum og kamre, så dit liv springer spontant.
"Der er endnu ting, du "kan selv", områder i dit liv hvor din tillid til mig glipper.
Vær ikke bange, mit barn, jeg fører dig ad erfaringens vej til erkendelse af, hvad du mangler. I kærlighed drager og leder jeg dig til det rette valg. Jeg vil styrke din tillid, mens du følger mine anvisninger.
Min fred giver jeg dig - luk af for al uro, vær ikke bange. Jeg når mit mål med jer - og jeg leder jer hele vejen - også det første lille stykke!"
14. april
"Glem ikke at mit væsen er Kærlighed. Når jeg renser, er det for at forene jer med mig. Med min Kærligheds fortærende ild bortbrænder jeg alt, hvad der ikke kan forenes med Kærligheden. Og frugten, som frembringes gennem foreningen, er ikke for min egen mund, men for deres, som jeg længes efter at gøre lykkelige - og selv være lykkelig sammen med. Jeg giver liv i overflod!"
15. april
- Hvem er "de kaldede", "de udvalgte", "de forudbestemte", dem du "forud har kendt"? (Rom. 8:28-39)
"Det er alle, som hører min kalden og følger den! Jeg kender hver sjæl på Jorden; hvert menneske er skabt ved mig og til mig, og jeg vil, at alle skal frelses: komme til sandheds erkendelse om den uforskyldte frelse i mig og ved mig.
Bed derfor og arbejd, at mennesker må kende deres udvælgelse! Dagen er kort, og det bliver sværere og sværere at erkende Sandheden. Mørkets magter samler sig tæt om Jorden - tættere og tættere, indtil jeg henter de beredte og med dem opretter mit Rige på Jorden."
16. april
- Men hvem er så de, som ikke er forudbestemte? (Rom. 8:28-39)
"Der er dybder, det ikke er dig tilladt at se ind i. Bliv i lyset, i mit samfund. I er Lysets børn, søg jeres lys hos mig. Vend jer fra alt mørkt; det vil blinde og lamme.
På Golgatha og gennem hele mit liv på Jorden vandt jeg for evigt sejren over enhver magt, som søger at skille jer fra mig. Derfor er den, som frivilligt vælger mig og bliver i mig, en uindtagelig fæstning på grund af mig!
Vis hen til mig når du angribes på din tro - og angriberen må vige. I MIG er der intet, som hører ham, mørkets fyrste, til. Han har haft sin chance til at prøve kræfter, OG HAN HAR TABT!"
17. april
- Langfredagstanker:
Jeg bøjer mit hoved i anger og skam,
jeg er optaget af mig - og ikke af Ham.
Jeg kommer til Jesus om hjælp i min nød,
mens jeg glemmer, jeg selv jo var skyld i Hans død.
I bow my head with anger and shame
My thoughts is on me, and not that He came!
I turn to Jesus, will He pay my debt
Oh! I forgot, I caused His death! -
18. april
- Rom. 9:15-18. Ordene forvirrer og bedrøver mig. Elsker du nogle og hader andre? Herre, tag mig ind i din fortrolighed.
"Min kærlighed er større, end noget menneske har kunnet fatte.
Ingen har set ind i dens dyb.
Mennesker opfatter kun strålerne af min kærlighed, mit væsen. øjet ser kun, hvor strålerne rammer, men kunne det følge dem ind i deres ophav: mit væsen, så ville det se et helt andet billede nemlig den fuldkomne og ublandede Kærlighed!
Når mine børn nævner mange egenskaber for at beskrive mit væsen, så er det, fordi de bedømmer ud fra virkningerne.
Jo længere ind I kan følge Kærlighedens stråler, jo mere vil de vise sig at smelte sammen til en enhed af Lys og Varme og Liv."
19. april
- Romer 9:30-32. - De, som jagede efter en lov, nåede ikke frem. . . "
Sådan er det også i dag. Mennesker jager efter en lov, en leveregel, en vej, en anvisning for, hvad de skal gøre. Mine børn søger ofte efter en sådan i Bibelen, verdens børn søger andre steder.
Jeg ser hver længsel i menneskehjertet, og jeg rækker mine hænder frem med frelsestilbudet - uforskyldt.
Grib med troens hænder om Nådens tilbud."
20. april
"Jeg går stadig min frelsesvej på Jorden, fra sjæl til sjæl går jeg, dragende med min kærlighed og vejledende dem, som vil følge.
Jeg søger også efter dem, som tør slippe alt andet for helt at leve mit liv - lade mig leve livet igennem dem og lade mig gøre min gerning igennem dem!
Det er dem, som tør slippe al jordisk sikkerhed, både i materielle og i åndelige situationer.
Dem, som tør forkynde Sandheden, forkynde MIG uden hensyn til fastlagte rammer og regler - bare forkynde MIG som frelseren og forløseren, som ALT i alle.
Dem, som tør være med til at berede vej for mig, indtil jeg henter min brud!"
21. april
"Jag ikke efter resultater, men søg ind til mig, for den, som er i mig, bærer frugt!
Nidkærhed gør det ikke - af samfundet med MIG vil frugten spire og gro. (Rom. 9:2)
Vend øret til mig i medgang og i modgang, og du skal forstå med hjertet! Indsigt vokser med erfaring.
Det er hjertets forståelse, mennesker trænger til - ikke hjernens.
Åbenbaring - ikke fortolkning!"
22. april
"Hovmod og mismod er ofte to sider af samme sag, men fælles for begge stemninger ligger dette: "Det er min indsats, resultatet beror på. Og det næste er enten: "Se, hvad jeg formår!" eller: "Det klarer jeg aldrig!"
Derfor er svaret også det samme - at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig! (Rom. 11:18).
Det gælder både i det materielle og det åndelige liv. Husk det, når du føler dig overvældet af arbejde, af vanskeligheder, af afgørelser der skal træffes - og når du er i vildrede og tvivl, fordi alting går anderledes, end du regnede med - når dit arbejde eller din opgave synes at mislykkes. Og først og fremmest, når sjælefjenden vil rokke ved din tillid til, at jeg er din Frelser.
Husk, at det er MIG, der bærer dig - og ikke dig der bærer mig med dig - gennem alle livets tilskikkelser. Der er ikke lagt en ekstra byrde på dine skuldre, men din byrde er løftet over på mine skuldre!
Tro og tillid til mig er ikke en tung og vanskelig pligt, men et privilegium."
23. april
"De fleste mennesker tror, at det er Lykken at gøre det, der behager dem selv.
Og mange tager denne tro med sig over i kristenlivet. Derfor er der så mange ulykkelige kristne! Med dybeste medlidenhed ser jeg ind i de hjerter, der er hildet i denne vildfarelse.
Kun gennem erfaring kan det læres, at lykke er "at fornægte sig selv", frakende sit jordiske jeg retten. Men næsten ingen har den tillid til mig, at de "tør prøve mig."
Hvor ofte sætter mine børn ikke et "for at" foran, hvert eneste skridt, de tager.
Jeres tillid er min smertes løn."
24. april
"Min kærlighed er som luften omkring jer, den er altid - usynligt - om jer, og den er en livsbetingelse for jer.
Når I er kærlige imod hverandre, føles det som kærlighed til mig, fordi jeg elsker alle. Hvad I gør imod mine, gør I imod mig.
Du er i min gerning. Tænk ikke på fremtiden, JEG kender den, og jeg sætter din fod på vejen. Det er jo mig, du tjener - og det er mig, der virker det i dig!"
25. april
"Min fred giver jeg dig. Hvile for stræben, Tro for vantro, Tryghed for tvivl, Tak i stedet for tryglen, Stilhed for storm.
Jeg slipper dig aldrig. Stykke for stykke vil jeg løfte det slør, som vil skjule mig for dig. Ad erfaringens vej vil jeg lede dig til erkendelse og erfaring af samfund med mig.
Du søgte og fandt - og du skal finde! Intet vil jeg forholde dig; du er min, og jeg er din."
26. april
"Tag hvert øjeblik af min hånd. Løgneren vil friste jer til at "behage" jeres egne tilbøjeligheder. Vend jer fra ham, så han ikke får lov at besmitte jer, det giver kun smerte på smerte.!
Alt hvad I gør mod andre, gør I mod mig. Husk: på mit ord og i mit navn og på mit ansvar. Jeg elsker at virke i og igennem jer med min kærlighed.
Våg og bed, djævelen er snedig; han begynder med gennem tanker og indskydelser at virke på følelserne. Så snart I mærker utilfredshed i jeres sind, så kald på mig, frasig jer og forsag al utilfredshed, befal i Jesu Navn over mørkets ånder. Lad dem ikke beklage og ynke jer, vend jer fra dem! Vær trygge, I er i min Kærlighed!
Lyt til mig, jeg har Livet, thi jeg er livet!" 27. april
", vær ikke ængstelig fordi du ikke slår til; når du er magtesløs, kan jeg komme til! Frem for alt gør dig ikke hård for at kunne klare opgaven. Djævelen gør alt, hvad han kan, for at få dig til at gå i egen kraft.
Stolthed og egenvilje er midler, han bruger for at få forsøget til at ende i fortvivlelse.
Vær oprigtig og ydmyg over for mig, sig nej til stolthed og egenvilje, så kan JEG gribe ind!
Lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle (Matt. 11:29).
Drag ikke dine hænder bort fra mig. Jeg elsker dig og vil aldrig slippe dig!
Bliv ikke bange, når du ser dine "selvmotiver" til gode gerninger, men vend dig til mig og kast det afskyelige fra dig!"
28. april
"Jeg har omsorg for jer - for dig og for alle. Min kærlighed foretrækker ingen frem for andre og ikke alle frem for en. Den forener dem, jeg elsker, fordi den når andre gennem den ene og den ene gennem andre.
Jeg elsker jer en for en!
Jeg døde for den ene - for at alle skal få Liv.
Jeg søger den ene, til jeg finder - for at alle skal frelses.
Hvor som helst du søger min Kærlighed, vil du finde den og møde den personligt."
29. april
- En kamp for at kunne tro - og så en kamp for at kunne leve efter "det, vi tror". Fri mig fra det tunge, som jeg ikke kan bære!
"Ret din opmærksomhed mod MIG, ikke mod hvad eller hvordan jeg vil gøre eller handle, men mod mig selv! Så skal alt det andet gives dig som gave. Og du vil erfare, hvad du læser i Matt.l1:28-30, at "mit åg er gavnligt".
Luk ikke op for tvivl eller mistillid - overlad alt dit til mig, så griber jeg ind."
30. april
- Jesus, om dog din Kærligheds Ånd må forene dine børn. "Der findes intet andet, der kan forene mennesker. Men mine børn tror, at det er deres kærligheds-følelser. det beror på, derfor kommer de til kort.
Den, som lader sig elske af mig, er den som elsker: genelsker og min kærlighed vil mærkes af dem omkring ham!"
l. maj
- Lad mig komme dybere ind i dit samfund, Herre, derind hvor jeg kan bede i dit Navn. "Er det mit samfund, du længes efter i rigere mål, eller er det bønhørelserne - frugterne deraf?"
2. maj
- Hvorfor står det så sløjt til med os, dine børn? -
"Mine børn er optaget af, hvad de kan få - eller hvad de kan gøre. men ikke af AT VÆRE!
Min omsorg er vigtigere for jer end mit samfund. Derfor er mine børn en tiggende skare i stedet for en takkende skare - klagende i stedet for lovsyngende.
Mål og vej ikke selv, men overlad vægt og mål til mig, det gælder både åndeligt og timeligt.
Bed om min Ands vejledning, når I læser Ordet. Lad det føre jer ind i erkendelsens og erfaringens samfund med mig, der skal I erfare, at de undere sker, som jeg har forjættet og som I længes og tørster efter - og oftest forgæves, fordi I vil have i stedet for at være.
Søg mig, og mit skal gives. Forkynd mig, og mit skal følge!"
3. maj
"Ingen selvanstrengelse kan føre dig nærmere til mig, eller give dig hvilen i mig - heller ikke til opgivelse af dig selv og dit eget.
Giv op over for mig, slip og giv mig lov - så kan jeg gribe ind.
Tro er ikke krampetrækninger, men tillid. Tænk ikke på, hvad du skal, men overlad det til mig. Vær stille.
Når du føler dig fattig, så husk, at jeg er rig!"
4. maj
- Jesus, led os ind i det samfund med dig, hvor det ikke er det synlige og ydre, der spiller nogen rolle, men alene
DIG! "Det er ad den vej, jeg fører jer. Jeg knytter hjertebånd mellem jer og mig.
Jeg renser mig et ejendomsfolk, hvor min tro bor i levende hjerter. Jeg løser bånd, som vil hindre brudefærden. Valget sker nu i det skjulte, for at det kan blive åbenbart i rette tid.
Ingen kan tjene to Herrer. Korsets vej er Sejrens vej!
Jeg renser og underviser gennem erfaringer. Den, som ydmygt vedkender sig, hvad erfaringerne lærer ham, han hører min røst og ser ind i mit væsen.
Den, som vil dække sig selv, vokser i uvidenhed. Den, som er af Sandhed, hører min røst!
Den ydmyge giver jeg nåde."
5. maj
"Lad jer ikke binde af mennesker, heller ikke af tankeforestillinger, men hav i alle forhold tillid til MIG.
Kald på mig, sig mit Navn, jeg hører altid, når mit Navn nævnes."
6. maj
"Det er den levende gren, der renses. (Johs. 15:2). Men alt for mange ønsker ikke at renses.
De prøver at skjule sig, som Adam gjorde det - at undskylde sig med den synlige, den ydre, påviselige årsag til fald eller undvigelse.
De bliver usande, urene.
Den, som begærer at se og kende mig, kommer også til at se sig selv, for jeg tager hans hånd og viser ham, hvad han skal se.
Jeg er kommet - og jeg kommer stadig til jer."
7. maj
"Når I er svage, er jeg stærk. Se ikke på jer selv, ikke efter om I har tilstrækkelig styrke, men se op til MIG.
Tag ikke jeres tillid fra mig. Vend jer fra jer selv til mig. Husk, at glæden ligger ikke i at tilfredsstille JEG'et, men at nægte det tilfredsstillelse; jeg kan ikke komme til at give jer, hvad I selv prøver at forskaffe jer.!
Bed om hvad I behøver, jeg giver gerne! - Lad ikke stolthed hindre jer i at modtage min hjælp."
8. maj
- Så kommer det da hverken an på den, der planter, eller på den, der vander, men på Gud, som giver vækst.
(l. Kor. 3:7)
"Når I planter og vander efter min anvisning, så gør det: fordi… ikke: for at. . . !
Grenen bærer frugt, fordi træets livssaft strømmer igennem den, ikke for at tilfredsstille træet eller sig selv.
Lad ingen berøve jer jeres krone: den rene glæde i mit samfund, den evige frelsesglæde!"
9. maj
- Jeg er tom og nytteløs, uden kraft, uden hellighed. Bundet af materielle ting, uåndelig i min indstilling, uafgjort og vankelmodig. Herre, giv mig lov at se ind i dit væsen -
"Mit sindelag mod dig skifter ikke. Min kærlighed er uforanderlig.
Når du har bekendt din egen tilstand, din synd, sådan som du er i dig selv, så se på hvad jer er. Lad ikke billedet af dig selv skjule mig. Alt, hvad jer er, ønsker jeg at være i dig!
Slip ikke troen og håbet, klyng dig til mig og mit Ord.
Træng igennem mit Ord ind til mig. Jeg er i mit Ord - og jeg er mere end ordene. Den, som søger mig i Ordet, vil finde, at de skrevne ord er som åbninger ind til vidtstrakte vidder: MIT V ÆSEN, MIG SELV.
Jo længere du trænger ind gennem denne åbning ved bøn og læsning, jo mere vil du, under Åndens vejledning, se og kende af mig!"
10. maj
"Du optager altid noget af det i dig, som du opmærksomt betragter.
Løft derfor dit hjerte og dine hænder til mig. Se på MIG - ikke på dig selv og ikke på andre. - Og du vil genspejle min kærlighed til glæde for dem, du møder undervejs."
11. maj
"Overlad til mig ved min Ånd at overbevise om synd såvel som om retfærdighed. Jeg leder ikke vild.
Din egen bedømmelse slår ikke til.
Husk: Og når han (min Ånd) kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom;
om synd: at de ikke tror på mig;
om retfærdighed: at jeg går til Faderen,
og I ser mig ikke længere;
om dom: at denne verdens fyrste er dømt."
Johs. 16:8-11
12. maj
"Det er ikke et "forbedret menneskeliv", mennesker trænger til at møde i mine børn, men Mit Liv i jer!"
13. maj
"Jeg er Vejen, frelsesvejen; Jeg er selve frelsen. Jeg er målet og midlerne. Jeg er årsag og virkning. Jeg er rod og frugt!
Jeg har bestået prøven - og sejret!
Jeg har taget imod jer som hjælpeløse, som hjælpeløse skal i
bevares i Mig."
14. maj
- Jesus hvisker kærligt i mit hjerte:
"Lad mig leve her, giv du mig rum;
med min fødsel, med mit liv, min død og smerte
købte jeg dig frelsen, blev din løsesum."
15. maj
- Jesus, kan du få noget godt ud af et menneske som mig?
Så gør det. Jeg kan ikke selv.
"Det er mit liv i dig, der gælder, ikke dit.
Følg Mig og lad alt ligge, som du ikke kan have med i det følgeskab - også tankerne om din egen uduelighed. Når du standses, så se efter, hvor du ikke har fulgt mig, og opret det forsømte, småt som stort, og Jeg vil føre dig videre.
Undlad ikke hvad jeg beder dig om at gøre; ellers taber, mister
samfundet med mig sin virkelighed - og mit Ord bliver tomt.
Hvis nogen ønsker at høre, hvad jeg siger ham, må han handle derefter!
Bed ikke om kundskab, men om kraft - og bliv i mig.
Jeg lægger min tro i det villige hjerte. Intet unddrager jeg den, som vil følge mig. Bed, og I skal få!"
16. maj
- Thi af nåde er I frelst ved tro; det skyldes ikke jer selv,
Guds er gaven, det skyldes ikke gerninger, så nogen kan rose sig. (Efs. 2:8-10)
"Med til frelsen hører også livets frugter! I tænker for ringe om mig. Min magt kan ingen fatte, og min kærlighed kan et hjerte knapt ane!
Vær ikke bange. Min kærlighed renser bort, hvad den ikke kan forene sig med. Jeg elsker jer - og I har meget til gode!
Jeg renser bort, hvor I giver mig lov, så jeg kan fylde det rensede hjerte. "
17. maj
"Vær ikke bange, hvad du afstår for min skyld, får du mangefold Igen.
At give op over for mig er at give afkald. Glem ikke det, men glem heller ikke, at jeg elsker dig og er altid hos dig!"
18. maj
- Mit sind er fuldt af kritik. Jesus tag det fra mig, så der bliver plads for din Ånd!
"Bed og lyt og adlyd! Lyt ikke til menneskelige råd, men til MIG.
Tag jer i agt for de "velmenende", vær kærlig, men ikke eftergivende - følg ikke deres råd. Våg og bed!
Jeg er her, midt i alt det vanskelige er JEG, fuld af nåde og kærlighed. Spejd efter mig, og I vil se mig. Når nøden føles stærkest, er JEG nærmest!"
19. maj
"Det er mig, der skal løse problemerne, ikke jer. Søg ikke "en løsning", men søg MIG!
Jeg giver mere end hjælp - jeg giver LIV, liv i overflod.
Den varige frugt er den frugt, jeg bærer igennem jer. I skal ikke bære frugt "for mig"; det er mit liv i jer, der sætter frugt, varig frugt!
Bliv i mig, og lad ikke vanskelighederne trække jer bort. Se ikke på problemerne, men på Mig! Jeg er den samme - altid! At blive i mig er at eje løsningen. Giv mig førstepladsen, jeg vil ikke skuffe Jer.
Spørg ikke efter, hvad I skal gøre, men spørg efter mig - og gør så, hvad jeg påminder jer om. Livet selv baner sig vej, mit liv. Det er ikke jer, der skal bane vej for LIVET - giv MIG lov!"
20. maj
"Mit Ord er som stråler, der lyser og varmer. Og det er altid på vej! Det er uforanderligt - og altid nyt!
Søg MIG i mit Ord, så bliver Ordet levende!"
21. maj
- Ak, når jeg de første guldkristne betragter. . . og mærker, hvad nu er vor kristendoms fagter, da hører vi navnet, man hvor er dens kraft? (DDS nr. 529:2)
"Troen nu er næsten altid knyttet til noget hos den troende selv.
Det er næsten altid tro på: at være omvendt, frelst, helliggjort, forløst, retfærdiggjort, beredt og meget, meget andet.
Troen dengang var troen på MIG, at jeg virkelig var den, jeg udgav mig for at være, og derfor satte de deres lid til Mig, de lagde alt i mine hænder, og det var mig, de fulgte med deres øjne, deres tanker, deres håb.
Derfor faldt de ikke fra, da den store krise, det uundgåelige kom. - Kun en faldt fra: han var ikke nået til at miste tilliden til sig selv, sin egen dømmekraft. Tilliden var ikke flyttet over til mig. Han havde intet håb. Han så sin synd, men ikke min nåde.
Jeg ønsker at borttage den tro, der er knyttet til den troende selv, og skænke jer Min tro: samhørigheden med mig på grund af min kærlighed til jer."
22. maj
"Her er I på grund af min vilje. Lad jer ikke rokke af vanskeligheder, heller ikke af menneskelige råd eller vejledninger!
JEG gør min gerning - se hen til mig og slip mig ikke med jeres øjne. Se på mig - og kald på mig!
Hold jer til MIG! Tag ikke selv byrden på jer, og slid jer ikke trætte. Min kærlighed skal sejre - og den viger ikke fra jer!"
23. maj
"Alt sandt liv springer fra Mig. Jeg skaber, jeg giver og opretholder.
Bliv i mig - i min vilje. Græd ikke, jeg elsker jer. Vejen ligger rede for jer at vandre ad. Gå de skridt du har set, og jeg vil vise dig det næste!"
24. maj
- Herre, hold os fri af den "selvgjorte" gudsdyrkelse. Vi har vist ofte været inde i den (Kol. 2:6-10: 'Da I nu har modtaget Kristus Jesus som Herren, så lev jeres liv i ham, idet I er rodfæstede i ham og i ham opbygges og befæstes i troen . . . ')
"Hold jer til mig og lær af mig dag for dag! Lev i samfund med mig og af mit Ord, og drag ikke selv slutninger og læresætninger af det. MIN visdom er manna. I skal finde dagligt, hvad i behøver - lyt til mig!"
25. maj
- ' . . . at I må stå fast, fuldkomne og fuldt forvissede om, hvad der i enhver sag er Guds vilje.' (Kol. 4:12)
"Det kan I kun være, når I bliver i Mig! Når I giver rum for tanker, følelser og påvirkning af andet eller andre end mig, bliver min vilje, min røst uklar for jer.
Husk at jeg er Vejen, Sandheden og Livet. Når I søger mig, får I alt andet i tilgift. Sådan er det - også midt i vanskeligheder: søg Mig, mit rige, og vanskelighederne skal vise sig at have deres løsning i Mig.
Sig nej til alt, hvad der ikke er af min Ånd, hvad enten det kommer gennem mennesker eller "direkte" til jer selv. JEG vil ikke vige fra jer!
Vis anklageren til mig, hans regnskab er med mig - ikke med jer.
Hent styrke fra mig. Kald på mig, I skal ikke kalde forgæves."
26. maj
"Sørg ikke for jer selv - det gør jeg. Sørg hellere for ikke at gå glip af, hvad I har i vente fra Mig. Og husk, at den som tager selv, kan intet få!"
27. maj
"Jeg længes efter, at I skal blive i mig, uanset hvad mennesker siger eller gør - uanset alt synligt.
Tal og handl ikke ud fra reaktioner - men ud fra tillid til mig.
Jeg blev på korset, for at I skulle blive i mig og eje Livet og friheden.
Jeg stønnede i vånde, men jeg opgav ikke. Bliv i mit samfund. At kende smerten ved det er med i kendskabet til mig - og i at erfare mit samfund.
Vig ikke tilbage, men våg og bed."
28. maj
"Jeg døde for at I skulle leve - og jeg lever, for at I - jeres selv, jeres jordiske jeg - skulle dø.
Ingen kan tjene to herrer - han vil foretrække at følge den, som for ham viser sig værd at følge. Prøv ikke at blande mit og jeres eget; det lader sig ikke gøre. Hvad I af hjertet vælger, skal sejre og den I af hjertet vælger, han vil sejre.
Jeg har valgt jer - bliv i min udvælgelse. !"
29. maj
- Herre, vi er i vildrede. Vore egne ønsker giver kun konflikter og smerte.
"Vær stille og lad mig handle. Jeg slipper jer ikke et øjeblik. Der er intet tilfældigt - og intet spildt i alt det svære. Ikke engang en spurv falder til jorden, uden at jeres himmelske Far er med i det.
Søg mit rige - alle mine veje fører til kendskab til mig, samfund med mig, og deraf springer kærligheden
Lad mig eje jeres tillid!"
30. maj
- 'Thi den kamp, vi skal kæmpe, er ikke mod kød og blod, men mod ondskabens åndemagter! ..' (Efs. 6:12). Jesus, den kamp er håbløs.
"Ja, for jer, men ikke for mig - thi for mig er alle ting mulige!
Husk altid, at det er ikke mod mennesker I skal kæmpe, men med mennesker mod de magter, som ønsker at besejre både dem og Jer.
Hver forbliven i mig er et nederlag for fjenden. Vær ikke bange for de synlige nederlag, men vær bange for de usynlige. Våg og bed! I det bedende hjerte er der ingen støttepunkter for sjælefjenden."
31. maj
"Jeg er her med alt, hvad I behøver!
Strid ikke selv, jeg har stridt for jer.
Forsøg ikke at overvinde jer selv, men lad jer overvinde af mig. Gå ikke imod jer selv, men gå med MIG!
Bliv i mig."
1. juni
- 'Hvis vi bekender vore synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vore synder og renser os fra al uretfærdighed.'( 1. Johs. l:6-9)
"Den som forlader synderens plads han har ingen del i mig; for han har intet behov. Han har kendt mig - med kender mig ikke.
Den som klynger sig til mig, når stormene rusker, og frosten knager i grenene, og når sommerens orme vil bore sig ind for usynlige at gnave de fine fibre over, han bærer frugt uundgåeligt og uafladeligt; for han ved, at JEG er hans eneste redning - hans LIV.
Det er der, du må være, også når jeg beder dig gå mit ærinde til andre. I den stilling er der ingen grænser for, hvad du kan modtage af mig."
2. juni
"Pagten er ensidig. Det gælder under alle forhold, for jeg har din sag i min hånd, og JEG vil føre MIN sejr igennem, så min glæde kan bo i dig, og din glæde fuldkommes.
Vær stille og vend dig mod mig. Bed til enhver tid. Når tanker melder sig - "onde" eller "gode", "fromme" eller "verdslige" - så gør dem først til genstand for bøn!
Kald på mig, jeg er her for at gøre min gerning i dig, for at fylde dig med min Ånd!"
3. juni
"Når fristeren ægger og tirrer til vrede og bitterhed, så kald på mig, vis fristeren bort i mit Navn. Lyt ikke til ham, når han hvisker til dig, at du har "ret". Han er en løgner - og løgnens fader.
Brug altid min målestok, når I fristes til kritik af andre mennesker. Jeg hader synden og elsker synderen, min modstander har det modsat, han elsker synden og hader synderen!
Hold jer til mig, det er ikke jer, der skal handle, men mig. Vær stille - og giv mig lov.
Gå aldrig i "halv kraft", for det betyder, at I regner med noget i jer selv, som ikke eksisterer."
4. juni
"Ingen kan frelse sig selv eller "være" frelst. JEG er den som frelser, som opretholder Livet, som helliggør.
Intet kan I tage eller gøre af jer selv. Den hjælpeløse giver sig selv i mine hænder. Og jeg renser, former og danner ham til lighed med mig selv.
Men min kærlighed er som en tigger, hvem ingen vil tage imod give husly fordi den er ydmyg og sagtmodig.
For den stolte, og for den som byder, går hjertedørene på lette hængsler - i håb om egen ære og magt.
Om nogen åbner hjertedøren for min kærlighed, i ham skal min kærlighed bo - og jeg giver ham et ydmygt og sagtmodigt hjerte.
Ønsker I, mine børn, denne gave?
Fra et sådant hjerte skal min fred ikke vige, og mine arme skal altid omslutte ham!"
Der burde nok egentligt stå:
Går hjertedøren på træge hængsler.
5. juni
"Salige er de fattige i ånden: den som ikke regner med noget i sig selv som årsag til frelse - end ikke sin egen modtagelse af frelsen men med JESUS ALENE!
Hans sind er åbent opad, Himmeriget er hans."
6. juni
- Dette har jeg sagt jer, for at min glæde skal være i jer, og jeres glæde kan blive fuldkommen (Johs. I5, 11)
"Jeg har kun et mål og en årsag: KÆRLIGHED!
Bliv i min kærlighed, regn med den under alle forhold. I vil møde den overalt, hvor I ser efter den, og i den vil I møde MIG."
7. juni
"Til den, som mener sig "god nok", siger Jeg:
Du lever dit liv på en vildfarelse. Sådan som du vidner om dig selv, kan intet menneske vidne i sandhed. Ingen er retfærdig, end ikke en.
Den, der vidner sådan om sig selv, har forladt synderens plads.
Og den, som har forladt synderens plads, har forladt - eller er ved at forlade - samfundet med synderes Ven."
8. juni
- Jesus, kan du trænge igennem alle mine tanker om mig selv, min stilling i dig, vor fremtid?
"Som verdens fejeskarn skal I være, men Min herlighed skal fylde jer. I har fået lov til at erfare lidt af dette.
Tro ikke at trange tider er spildte tider! Det er de tider, hvor jeg danner jer til bedre at kunne rumme mig.
Den, som rækker efter mig, skal aldrig række forgæves. Usynligt for jer selv gør jeg min gerning i jer. Den, der siger ja til mig, har jeg sagt ja, mit ja til. Er jeres ja end kun en famlende bøn, så er mit ja dog helt og uden vaklen. Mit ja er min Kærlighed. Og min Kærlighed er skabende!"
9. juni
- ' . . . men han svarede mig: Min nåde er dig nok; thi i magtesløshed udfolder min kraft sig helt. (2. Kor. 12:9) "Jeg venter altid på de tilfælde, hvor I ikke selv kan - når viljen ikke slår til.
Det er mine muligheder for at gribe ind, og jeres muligheder for nyt og dybere kendskab til mig.
Det er ikke de store troshandlinger, jeg her tænker på, - der følger magtesløsheden af sig selv - men de skjulte sejre i sind og hjerte, dem, der danner det nye menneskes åndelige skikkelse, de kviste, hvorpå frugterne hænger."
10. juni
"Se aldrig efter menneskelige udveje, men efter MIG.
Min vej og vilje med jer er ikke "op og ned, frem og tilbage",
men op og frem, og den er altid klar for mig.
Lad jer ikke lede af tvivl eller tro på forskellige muligheder og udveje; hav tillid til mig! Jeg er den, der holder alle trådene i min hånd - også jeres! Frygt ikke, jeg elsker jer, og jeg har al magten.
Den, der ser hen til mig, skal aldrig beskæmmes."
11. juni
- Tak, Jesus, fordi du både renser og opretholder og underviser. Jesus, jeg ønsker at blive i dig,
"At blive i mig er aldrig at tage tingene i din egen hånd, men at søge mig - hvor du end befinder dig, og hvad det end drejer sig om - aldrig at give efter for egne stemninger og følelser, når noget er vanskeligt eller går imod dine egne ønsker, men overlade sagen til mig uden tøven.
Værn og beskyt ikke dig selv; Jeg værner og beskytter dig mod langt dybere og alvorligere skader - skaden i din sjæl.
Når du selv beskytter dig mod det, som gør ondt, beskytter du dig i virkeligheden mod mig - mod min velsignelse.
Der er intet tilfældigt i jeres liv; jeg er med i alt, hvad der møder jer - derfor bliv i mig, og I skal erfare, at jeg er i jer!"
12. juni
"Lev som børn i jeres fars hus. Glæd jer, og sig tak under alle forhold. (l. Tess. 16-18).
Kald på mig, så snart noget eller nogen vil forgifte sind og tanker. Tak for alle ting i mit navn."