Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. april
"Hovmod og mismod er ofte to sider af samme sag, men fælles for begge stemninger ligger dette: "Det er min indsats, resultatet beror på. Og det næste er enten: "Se, hvad jeg formår!" eller: "Det klarer jeg aldrig!"
Derfor er svaret også det samme - at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig! (Rom. 11:18).
Det gælder både i det materielle og det åndelige liv. Husk det, når du føler dig overvældet af arbejde, af vanskeligheder, af afgørelser der skal træffes - og når du er i vildrede og tvivl, fordi alting går anderledes, end du regnede med - når dit arbejde eller din opgave synes at mislykkes. Og først og fremmest, når sjælefjenden vil rokke ved din tillid til, at jeg er din Frelser.
Husk, at det er MIG, der bærer dig - og ikke dig der bærer mig med dig - gennem alle livets tilskikkelser. Der er ikke lagt en ekstra byrde på dine skuldre, men din byrde er løftet over på mine skuldre!
Tro og tillid til mig er ikke en tung og vanskelig pligt, men et privilegium."
April 22 2023 this page was made 2 days ago, or a week ago (= in advance)
âôùúøééàà 1 Iyyar 783 = 22 April 2023 skip 453383
1. Samuel 25:25 Letter 20 Let not my lord, I pray thee, regard this base fellow, even Nabal; for as his name is, so is he: Nabal is his name, and churlishness is with him; but I thy handmaid saw not the young men of my lord, whom thou didst send.

ùéà¯ìà åáì¯úà éðãà íéùé àð¯ìà
åîùë éë ìáð¯ìò äæä ìòéìáä
éðàå åîò äìáðå åîù ìáð àåä¯ïë
øùà éðãà éøòð¯úà éúéàø àì êúîà
:úçìù

1. Samuel 25
1. Da Samuel var død, samledes hele Israel og holdt Klage over ham; og man jordede ham i hans Hjem i Rama. Derpå brød David op og drog ned til Maons Ørken.
2. I Maon boede en Mand, som havde sin Bedrift i Karmel; denne Mand var hovedrig, han havde 3000 får og 1000 Geder; og han var netop i Karmel til Fåreklipning.
3. Manden hed Nabal, hans hustru Abigajil; hun var en klog og smuk Kvinde, medens Manden var hård og ond. Han var Kalebit.
4. Da David ude i Ørkenen hørte, at Nabal havde Fåreklipning,
5. sendte han ti af sine folk af Sted og sagde til dem: "Gå op til Karmel, og når l kommer til Nabal, så hils ham fra mig
6. og sig til min broder: fred være med dig, fred være med dit hus, og fred være med alt, hvad dit er!
7. Jeg har hørt, at du har Fåreklipning. Nu har dine Hyrder opholdt sig hos os; vi har ikke fornærmet dem, og de har intet mistet, i al den Tid de har været i Karmel;
8. spørg kun dine folk, så skal de fortælle dig det. Fat godhed for Folkene! Vi kommer jo til en Festdag; giv dine Trælle og din søn David, hvad du vil unde os!"
9. Davids folk kom hen og sagde alt dette til Nabal fra David og biede så på Svar.
10. Men Nabal svarede Davids folk: "Hvem er David, hvem er Isajs Søn? Nu til dags er der så mange Trælle, der løber fra deres Herre.
11. Skulle jeg tage mit brød, min Vin og mit Slagtekvæg, som jeg har slagtet til mine Fåreklippere, og give det til Mænd, jeg ikke ved, hvor er fra?"
12. Så begav Davids folk sig på Hjemvejen, og da de kom tilbage, fortalte de ham det hele:
13. Da sagde David til sine folk: "Spænd alle eders Sværd ved Lænd!" Da spændte de alle deres Sværd om, også David. Og henved 400 Mand fulgte David, medens 200 blev ved trosset.
14. Men en af folkene fortalte Nabals hustru Abigajil det og sagde: "David sendte Bud fra Ørkenen for at hilse på vor Herre; men han overfusede dem,
15. skønt de Mænd har været meget gode mod os og ikke fornærmet os, og vi har intet mistet, i al den Tid vi færdedes sammen med dem, da vi var ude i Marken.
16. De var en Mur om os både nat og dag, i al den Tid vi vogtede Småkvæget i Nærheden af dem.
17. Se nu til, hvad du vil gøre, thi ulykken hænger over hovedet på vor Herre og hele hans hus; han selv er jo en usling, man ikke kan tale med!"
18. Så gik Abigajil straks hen og tog 200 brød, to Dunke Vin, fem tillavede Får, fem Sea ristet Korn,
100 Rosinkager og 200 Figenkager, lagde det på Æslerne
19. og sagde til sine Karle: "Gå i Forvejen, jeg kommer bagefter!" Men sin Mand Nabal sagde hun intet derom.
20. Som hun nu på sit Æsel red ned ad Vejen i Skjul af Bjerget, kom David og hans Mænd ned imod hende, så hun mødte dem.
21. Men David havde sagt: "Det er slet ingen Nytte til, at jeg i Ørkenen har værnet om alt, hvad den Mand ejede, så intet deraf gik tabt; han har gengældt mig godt med ondt.
22. Gud ramme David både med det ene og det andet, om jeg levner noget mandligt Væsen af alt, hvad hans er, til Morgenens Frembrud!"
23. Da Abigajil fik øje på David, sprang hun straks af Æselet og kastede sig ned for David på sit Ansigt, bøjede sig til jorden,
24. faldt ned for hans Fødder og sagde: "Skylden er min, Herre! Lad din Trælkvinde tale til dig og hør din Trælkvindes ord!
25. Min Herre må ikke regne med den usling til Nabal! Han svarer til sit navn; Nabal hedder han, og fuld af Dårskab er han; men jeg, din Trælkvinde, så ikke min Herres folk, som du sendte hid.
26. Men nu, min Herre, så sandt Herren lever, og så sandt du lever, du, hvem Herren har holdt fra at pådrage dig Blodskyld og tage dig selv til Rette: Måtte det gå dine Fjender og dem, som pønser på ondt mod min Herre, som Nabal!
27. Lad nu folkene, som følger min Herre, få denne Gave, som din Trælkvinde bringer min Herre.
28. Tilgiv dog din Trælkvinde hendes brøde; thi Herren vil visselig bygge min Herre et hus, som skal stå, eftersom min Herre fører Herrens Krige, og der ikke har været noget ondt at finde hos dig, så længe du har levet.
29. Og skulle nogen rejse sig for at forfølge dig og stå dig efter Livet, måtte da min Herres Liv være bundet i de levendes Knippe hos Herren din Gud; men dine Fjenders Liv slynge han bort med Slyngeskålen!
30. Når Herren så for min Herre opfylder alt det gode, han lovede dig, og sætter dig til Fyrste over Israel,
31. da får du ikke dette at bebrejde dig selv, og min Herre får ikke Samvittighedsnag af, at han uden Grund udgød Blod, og at min Herre tog sig selv til Rette. Og når Herren gør vel imod min Herre, kom da din Trælkvinde i hu!"
32. Da sagde David til Abigajil: "Priset være Herren, Israels Gud, som i dag sendte mig dig i Møde,
33. priset være din Klogskab, og priset være du selv, som i dag holdt mig fra at pådrage mig Blodskyld og tage mig selv til Rette!
34. Men så sandt Herren, Israels Gud, lever, som holdt mig fra at gøre dig Men: Hvis du ikke var ilet mig i Møde, var ikke et mandligt Væsen levnet Nabal til i Morgen!"
35. Og David modtog af hende, hvad hun havde bragt ham, og sagde til hende: "Gå op til dit hus i Fred! Jeg har lånt dig øre og opfyldt dit Ønske."
36. Da Abigajil kom hjem til Nabal, holdt han netop i sit hus et Gæstebud som en konges; og da han var glad og stærkt beruset, sagde hun ham ikke det mindste, før det dagedes.
37. Men om Morgenen, da Nabals Rus var ovre, fortalte hans hustru ham Sagen. Da lammedes Hjertet i hans Bryst, og han blev som Sten;
38. og en halv Snes dage efter slog Herren Nabal, så han døde.
39. Da David fik at vide, at Nabal var død, sagde han: "Lovet være Herren, som har hævnet den Krænkelse, Nabal tilføjede mig, og holdt sin Tjener fra at gøre ondt; Herren har ladet Nabals Ondskab falde tilbage på hans eget hoved!" Derpå sendte David Bud og bejlede til Abigajil.
40. Og da Davids Trælle kom til Abigajil i Karmel, talte de således til hende: "David har sendt os til dig for at bejle til dig!"
41. Da rejste hun sig, bøjede sig med Ansigtet mod jorden og sagde: "Din Tjenerinde er rede til at blive min Herres Trælkvinde og tvætte hans Trælles Fødder!"
42. Så stod Abigajil hastigt op og satte sig på sit Æsel, og hendes fem Piger ledsagede hende; og hun fulgte med Davids Sendebud og blev hans hustru.
43. Desuden havde David ægtet Ahinoam fra Jizre'el. Således blev de begge to hans hustruer.
Psalms 41:5 As for me, I said: 'O LORD, be gracious unto me; heal my soul; for I have sinned against Thee.'

éùôð äàôø éððç äåäé éúøîà¯éðà
:êì éúàèç¯éë

Exodus 37:18 And there were six branches going out of the sides thereof: three branches of the candlestick out of the one side thereof, and three branches of the candlestick out of the other side thereof;

éð÷ äùìù äéãöî íéàöé íéð÷ äùùå
äøðî éð÷ äùìùå ãçàä äãöî äøðî
:éðùä äãöî

Isaiah 14:1 For the LORD will have compassion on Jacob, and will yet choose Israel, and set them in their own land; and the stranger shall join himself with them, and they shall cleave to the house of Jacob.

ãåò øçáå á÷òé¯úà äåäé íçøé éë
äåìðå íúîãà¯ìò íçéðäå ìàøùéá
:á÷òé úéá¯ìò åçôñðå íäéìò øâä

Daniel 4:4 Then came in the magicians, the enchanters, the Chaldeans, and the astrologers; and I told the dream before them; but they did not make known unto me the interpretation thereof.

àéãùë àéôùà àéîèøç ïéììò ïéãàá
ïåäéîã÷ äðà øîà àîìçå àéøæâå
:éì ïéòãåäî¯àì äøùôå

Deuteronomy 31:7 And Moses called unto Joshua, and said unto him in the sight of all Israel: 'Be strong and of good courage; for thou shalt go with this people into the land which the LORD hath sworn unto their fathers to give them; and thou shalt cause them to inherit it.

åéìà øîàéå òùåäéì äùî àø÷éå
äúà éë õîàå ÷æç ìàøùé¯ìë éðéòì
øùà õøàä¯ìà äæä íòä¯úà àåáú
äúàå íäì úúì íúáàì äåäé òáùð
:íúåà äðìéçðú

Ezekiel 18:12 But she was plucked up in fury, she was cast down to the ground, and the east wind dried up her fruit; her strong rods were broken off and withered, the fire consumed her.

çåøå äëìùä õøàì äîçá ùúúå
åùáéå å÷øôúä äéøô ùéáåä íéã÷ä
:åäúìëà ùà äæò äèî

Genesis 7:14 they, and every beast after its kind, and all the cattle after their kind, and every creeping thing that creepeth upon the earth after its kind, and every fowl after its kind, every bird of every sort.

äîäáä¯ìëå äðéîì äéçä¯ìëå äîä
õøàä¯ìò ùîøä ùîøä¯ìëå äðéîì
øåôö ìë åäðéîì óåòä¯ìëå åäðéîì
:óðë¯ìë

2 Samuel 17:10 Letter 5 then even he that is valiant, whose heart is as the heart of a lion, will utterly melt; for all Israel knoweth that thy father is a mighty man, and they that are with him are valiant men.

áìë åáì øùà ìéç¯ïá¯íâ àåäå
ìàøùé¯ìë òãé¯éë ñîé ñîä äéøàä
:åúà øùà ìéç¯éðáå êéáà øåáâ¯éë
âôùúøééàà 1 Iyyar 783 = 22 April 2023 Skip 1004094
Psalms 119:48 Letter 8 I will lift up my hands also unto Thy commandments, which I have loved; and I will meditate in Thy statutes.

éúáäà øùà êéúåöî¯ìà éôë¯àùàå
:êé÷çá äçéùàå


Isaiah Ch 2 V 21 Letter 44

Psalms 7:1 O Lord my God, in thee do I put my trust: save me from all them that persecute me, and deliver me:
7:2 Lest he tear my soul like a lion, rending it in pieces, while there is none to deliver.
7:3 O Lord my God, If I have done this; if there be iniquity in my hands;
7:4 If I have rewarded evil unto him that was at peace with me; (yea, I have delivered him that without cause is mine enemy:)
7:5 Let the enemy persecute my soul, and take it; yea, let him tread down my life upon the earth, and lay mine honour in the dust. Selah.
7:6 Arise, O Lord, in thine anger, lift up thyself because of the rage of mine enemies: and awake for me to the judgment that thou hast commanded.
7:7 So shall the congregation of the people compass thee about: for their sakes therefore return thou on high.
7:8 The Lord shall judge the people: judge me, O Lord, according to my righteousness, and according to mine integrity that is in me.
7:9 Oh let the wickedness of the wicked come to an end; but establish the just: for the righteous God trieth the hearts and reins.
7:10 My defence is of God, which saveth the upright in heart.
7:11 God judgeth the righteous, and God is angry with the wicked every day.
7:12 If he turn not, he will whet his sword; he hath bent his bow, and made it ready.
7:13 He hath also prepared for him the instruments of death; he ordaineth his arrows against the persecutors.
7:14 Behold, he travaileth with iniquity, and hath conceived mischief, and brought forth falsehood.
7:15 He made a pit, and digged it, and is fallen into the ditch which he made.
7:16 His mischief shall return upon his own head, and his violent dealing shall come down upon his own pate.
7:17 I will praise the Lord according to his righteousness: and will sing praise to the name of the Lord most high.

INDEX.