Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. april
"Min kærlighed er som luften omkring jer, den er altid - usynligt - om jer, og den er en livsbetingelse for jer.
Når I er kærlige imod hverandre, føles det som kærlighed til mig, fordi jeg elsker alle. Hvad I gør imod mine, gør I imod mig.
Du er i min gerning. Tænk ikke på fremtiden, JEG kender den, og jeg sætter din fod på vejen. Det er jo mig, du tjener - og det er mig, der virker det i dig!"
AM 2:21 April 24 2023
the day of small things

Zechariah 4:10
For who hath despised the day of small things?
for they shall rejoice, and shall see the plummet in the hand of Zerubbabel with those seven; they are the eyes of the Lord, which run to and fro through the whole earth.
4:11 Then answered I, and said unto him, What are these two olive trees upon the right side of the candlestick and upon the left side thereof?
4:12 And I answered again, and said unto him, What be these two olive branches which through the two golden pipes empty the golden oil out of themselves?

2 Kings 19:28 Because thy rage against me and thy tumult is come up into mine ears, therefore I will put my hook in thy nose, and my bridle in thy lips, and I will turn thee back by the way by which thou camest.
19:29 And this shall be a sign unto thee, Ye shall eat this year such things as grow of themselves, and in the second year that which springeth of the same; and in the third year sow ye, and reap, and plant vineyards, and eat the fruits thereof.
19:30 And the remnant that is escaped of the house of Judah shall yet again take root downward, and bear fruit upward.
19:31 For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and they that escape out of mount Zion: the zeal of the Lord of hosts shall do this.
AM 02:03 April 24 2023
de ringe begyndelsers dage

Zakarias 4:10.
Thi den, der lod hånt om de ringe Begyndelsers dag,
skal glæde sig, når han ser Blystenen i Zerubbabels hånd. Hine syv er Herrens øjne, som søger ud over hele jorden.
11. Derpå spurgte jeg ham: "Hvad betyder de to Olietræer der til højre og venstre for lysestagen?"
12. Og videre spurgte jeg: "Hvad betyder de to Oliegrene ved Siden af de to guldrør, som leder den gyldne Olie ned derfra?"

Kl 3:05 hvordan kan nogen bære Jesus?
Det kan vi heller ikke. Han bærer os.
Guds skaberværk er i harmoni.
Ligesom en dråbe vand med alle dens atomer. Eller som luften omkring os.

Anden kongebog 19:28. Fordi du raser imod mig, din trods er mig kommet for øre, lægger jeg Ring i din Næse og Bidsel i Munden og fører dig bort ad Vejen, du kom!
29. Og dette skal være dig Tegnet: I År skal man spise, hvad der såed sig selv, og Året derpå, hvad der skyder af Rode, tredje År skal man så og høste, plante Vin og nyde dens Frugt.
30. Den bjærgede Rest af Judas hus slår atter Rødder forneden og bærer sin Frugt foroven; thi fra Jerusalem udgår en Rest, en Levning fra Zions Bjerg.
Kl 3:26 Anna min datter vil gerne, hermed denne anmodning, have retten til at bestemme over sin datter Julies liv, bosted og tilhørsforhold, tilbage.
Jeg forstår, som hendes far, at I, som kommune, har fået Anna til at skrive under på et dokument, som reelt har frataget Anna forældremyndigheden over hendes egen datter.
Hvis det er uretfærdigt, så kan jeg trøste Kommunens ansatte med, at sammen med Gud, som er retfærdig, har hun et evigtvarende krav, som Anna holder fast på.
Gud er hendes Advokat, fremover. Så Ske.
Far.

Psalms 8:1 O Lord, our Lord, how excellent is thy name in all the earth! who hast set thy glory above the heavens.
8:2 Out of the mouth of babes and sucklings hast thou ordained strength because of thine enemies, that thou mightest still the enemy and the avenger.
8:3 When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars, which thou hast ordained;
8:4 What is man, that thou art mindful of him? and the son of man, that thou visitest him?
8:5 For thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honour.
8:6 Thou madest him to have dominion over the works of thy hands; thou hast put all things under his feet:
8:7 All sheep and oxen, yea, and the beasts of the field;
8:8 The fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas.
8:9 O Lord our Lord, how excellent is thy name in all the earth!
April 24 2023 7:13 ww staggering beauty (= svimlende smuk) very surprising (= meget uventet smuk)
PM 16:18 being there for the past 4 hours, God Almighty is absolute right about her.
Born in 1964 she had a time, where everything was wrong for her, seking God, she asked Him: What shall I call you?
For the first and only time wirh sound words He said: Father! Call Me Father, I am Father to all the children, also to the children of the animals.
Biblecode April 24 2023 (now time is PM 16:32)

âôùúøééàâ 3 Iyyar 783 = 24 April 2023 skip 22077
Amos 6:8 Letter 44 The Lord GOD hath sworn by Himself, saith the LORD, the God of hosts: I abhor the pride of Jacob, and hate his palaces; and I will deliver up the city with all that is therein.

äåäé¯íàð åùôðá äåäé éðãà òáùð
ïåàâ¯úà éëðà áàúî úåàáö éäìà
éúøâñäå éúàðù åéúðîøàå á÷òé
:äàìîå øéò..

Amos 6:8. Den Herre Herren svor ved sig selv: afsky har jeg for Jakobs Hovmod, hans Borge vækker mit Had; jeg prisgiver Byen og dens fylde. (Mere Amos nederst)
Haggai 2:15 And now, I pray you, consider from this day and forward--before a stone was laid upon a stone in the temple of the LORD,

äæä íåéä¯ïî íëááì àð¯åîéù äúòå
ïáà¯ìà ïáà¯íåù íøèî äìòîå
:äåäé ìëéäá..

Haggaj 2:15. Men læg nu Mærke til, hvorledes det går fra i dag! Før Sten lagdes på Sten i Herrens hus,
Psalms 16:9 Therefore my heart is glad, and my glory rejoiceth; my flesh also dwelleth in safety;

éøùá¯óà éãåáë ìâéå éáì çîù ïëì
:çèáì ïëùé..

Salme 16:8. Jeg har altid Herren for øje, han er ved min højre, jeg rokkes ikke.
9. Derfor glædes mit Hjerte, min Ære jubler, endogså mit Kød skal bo i Tryghed.
10. Thi døds riget giver du ikke min Sjæl, lader ikke din hellige skue graven.
Psalms 55:20 God shall hear, and humble them, even He that is enthroned of old, Selah, such as have no changes, and fear not God.

øùà äìñ íã÷ áùéå íðòéå ìà òîùé
:íéäìà åàøé àìå åîì úåôéìç ïéà..

Salme 55:20. Gud, som troner fra Fortids dage, vil høre og ydmyge dem. - Sela. Thi der er ingen Forandring hos dem, og de frygter ikke for Gud.
Psalms 92:12 Mine eye also hath gazed on them that lie in wait for me, mine ears have heard my desire of the evil-doers that rise up against me.

éìò íéî÷á éøåùá éðéò èáúå
:éðæà äðòîùú íéòøî..

Salme 92:11. Du har løftet mit horn som Vildoksens, kvæget mig med den friskeste Olie;
12. det fryder mit øje at se mine Fjender, mit øre at høre mine Avindsmænd.
13. De retfærdige grønnes som Palmen, vokser som Libanons Ceder;
14. plantet i Herrens hus grønnes de i vor Guds Forgårde;
15. selv grånende bærer de Frugt, er friske og fulde af Saft
16. for at vidne, at Herren er retvis, min Klippe, hos hvem ingen Uret findes.
Psalms 135:9 He sent signs and wonders into the midst of thee, O Egypt, upon Pharaoh, and upon all his servants.

íéøöî éëëåúá íéúôîå úåúà çìù
:åéãáò¯ìëáå äòøôá..

Salme 135:4. Thi Herren udvalgte Jakob, Israel til sin Ejendom.
5. Ja, jeg ved, at Herren er stor, vor Herre er større end alle Guder.
6. Herren gør alt, hvad han vil, i Himlene og på jorden, i Have og alle Verdensdyb.
7. Han lader Skyer stige op fra jordens ende, får Lynene til at give Regn, sender Stormen ud fra sine Forrådskamre;
8. han, som slog Ægyptens førstefødte, både mennesker og Kvæg,
9. og sendte Tegn og undere i din midte, Ægypten, mod Farao og alle hans folk;
10. han, som fældede store folk og veg så mægtige konger,
Proverbs 19:7 All the brethren of the poor do hate him; how much more do his friends go far from him! He that pursueth words, they turn against him.

åäòøî éë óà åäàðù ùø¯éçà ìë
:äîä¯àì íéøîà óãøî åðîî å÷çø..

Ordsprogene 19:5. Det falske vidne undgår ej Straf; den slipper ikke, som farer med Løgn.
6. Mange bejler til Stormands Yndest, og alle er venner med gavmild Mand.
7. Fattigmands Frænder hader ham alle, end mere skyr hans venner ham da. Ej frelses den, som jager efter ord.
Job 15:1 Then answered Eliphaz the Temanite, and said:

:øîàéå éðîéúä æôéìà ïòéå..

Job 15
1. Så tog Temaniten Elifaz til orde og sagde:
Song of Songs Ch 2 V 8 Letter 33 Hark! my beloved! behold, he cometh, leaping upon the mountains, skipping upon the hills.

âìãî àá äæ¯äðä éãåã ìå÷
:úåòáâä¯ìò õô÷î íéøää¯ìò..

Højsangen 2:7. Jeg besværger eder, Jerusalems døtre, ved Gazeller og Markens Hjorte: Gør ikke Kærligheden uro, væk den ikke, før den ønsker det selv!
8. Hør! Der er min ven! Ja se, der kommer han i Løb over Bjergene, i Spring over Højene.
9. Min ven er som en Gazel, han er som den unge Hjort. Se, nu står han alt bag vor Mur. Han ser gennem Vinduet, kigger gennem Gitteret.
10. Min ven stemmer i og siger så til mig: Stå op, min veninde, du fagre, kom!
11. Thi nu er Vinteren omme, Regntiden svandt, for hen,
12. Blomster ses i landet, Sangens Tid er kommet, Turtelduens Kurren høres i vort land;
13. Figentræets Småfrugter svulmer, Vinstokken blomstrer, udspreder Duft. Stå op, min veninde, du fagre, kom,
14. min Due i Fjeldets Kløfter, i Bjergvæggens Skjul! Lad mig skue din Skikkelse, høre din Røst, thi sød er din Røst og din Skikkelse yndig.
Amos 6
1. Ve Zions sorgløse mænd og de trygge på Samarias bjerg, I ædle blandt førstegrødefolket, hvem Israels hus søger til;
2. (drag over til Kalne og se, derfra over til det store Hamat og ned til Filisternes Gat: Er de bedre end disse Riger, deres Område større end eders?)
3. I, som afviser ulykkesdagen og bringer urettens Sæde nær.
4. De ligger på Elfenbenslejer, henslængt på deres Bænke; af Hjorden æder de Lam og Kalve fra Fedesti;
5. de kvidrer til Harpeklang og opfinder Strengeleg som David;
6. de drikker Vinen af Kander og salver sig med ypperste Olie, men sørger ej over Josefs Skade.
7. Derfor skal de nu føres bort forrest i landflygtiges Flok. dagdrivernes Skrål får ende, lyder det fra Herren, Hærskarers Gud.
8. Den Herre Herren svor ved sig selv: afsky har jeg for Jakobs Hovmod, hans Borge vækker mit Had; jeg prisgiver Byen og dens fylde.
9. Og er der end hele ti Mænd i et hus de skal dog dø.
10. Og levnes der en, så trækkes han frem af sin slægtning og den, som røger når Ligene hentes af huse. Og han siger til ham inderst i huset: "Er der flere hos dig?" Hin svarer: "Ingen!" Da siger han: "Tys!" Thi Herrens navn tør de ikke nævne.
11. Thi Herren, se, han byder og slår det store hus i Stykker, det lille hus i Splinter.
12. Løber mon Heste på Klipper, pløjes mon Havet med Okser? Men I vender Retten til Gift og Retfærds Frugt til Malurt;
13. I glæder jer over Lodebar og siger: "Mon ikke det var ved vor Styrke, vi tog Karnajim?
14. Thi se, jeg rejser et folk imod eder, Israels hus, lyder det fra Herren, Hærskarers Gud; Trængsel bringer det jer fra Egnen ved Hamat til Arababækken.
Amos 7
1. Således lod den Herre Herren mig skue: Se, græshopper kom til syne, da Efterslætten var ved at gro frem, Efterslætten efter Kongens Høst.
2. Og da de var ved helt at afæde jordens urter, sagde jeg: "Herre, Herre, tilgiv dog! Hvorledes skal Jakob stå det igennem, så lille han er?"
3. Og Herren angrede. "Det skal ej ske!" sagde Herren.
4. Således lod den Herre Herren mig skue: Se, den Herre Herren kaldte Ild frem til Straf, og den fortærede det store Verdensdyb; men da den ville til at fortære Agerlandet,
5. sagde jeg: "Herre, Herre, hold inde! Hvorledes skal Jakob stå det igennem, så lille han er?"
6. Og Herren angrede. "Ej heller det skal ske!" sagde den Herre Herren.
7. Således lod han mig skue: Se, Herren stod på en Mur med et Blylod i hånden.
8. Og Herren sagde til mig: "Hvad ser du, Amos?" Jeg svarede: "Et Blylod!" Da sagde Herren: "Se, jeg sænker Loddet i mit folk Israel: jeg vil ikke spare det længer.
9. Isaks Høje bliver øde, Israels Helligdomme styrtes, med Sværd står jeg op mod Jeroboams hus."

INDEX.