Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. april
"Min fred giver jeg dig. Hvile for stræben, Tro for vantro, Tryghed for tvivl, Tak i stedet for tryglen, Stilhed for storm.
Jeg slipper dig aldrig. Stykke for stykke vil jeg løfte det slør, som vil skjule mig for dig. Ad erfaringens vej vil jeg lede dig til erkendelse og erfaring af samfund med mig.
Du søgte og fandt - og du skal finde! Intet vil jeg forholde dig; du er min, og jeg er din."
Psalms 9:1 I will praise thee, O Lord, with my whole heart; I will shew forth all thy marvellous works.
9:2 I will be glad and rejoice in thee: I will sing praise to thy name, O thou most High.
9:3 When mine enemies are turned back, they shall fall and perish at thy presence.
9:4 For thou hast maintained my right and my cause; thou satest in the throne judging right.
9:5 Thou hast rebuked the heathen, thou hast destroyed the wicked, thou hast put out their name for ever and ever.
9:6 O thou enemy, destructions are come to a perpetual end: and thou hast destroyed cities; their memorial is perished with them.
9:7 But the Lord shall endure for ever: he hath prepared his throne for judgment.
9:8 And he shall judge the world in righteousness, he shall minister judgment to the people in uprightness.
9:9 The Lord also will be a refuge for the oppressed, a refuge in times of trouble.
9:10 And they that know thy name will put their trust in thee: for thou, Lord, hast not forsaken them that seek thee.
9:11 Sing praises to the Lord, which dwelleth in Zion: declare among the people his doings.
9:12 When he maketh inquisition for blood, he remembereth them: he forgetteth not the cry of the humble.
9:13 Have mercy upon me, O Lord; consider my trouble which I suffer of them that hate me, thou that liftest me up from the gates of death:
9:14 That I may shew forth all thy praise in the gates of the daughter of Zion: I will rejoice in thy salvation.
9:15 The heathen are sunk down in the pit that they made: in the net which they hid is their own foot taken.
9:16 The Lord is known by the judgment which he executeth: the wicked is snared in the work of his own hands. Higgaion. Selah.
9:17 The wicked shall be turned into hell, and all the nations that forget God.
9:18 For the needy shall not alway be forgotten: the expectation of the poor shall not perish for ever.
9:19 Arise, O Lord; let not man prevail: let the heathen be judged in thy sight.
9:20 Put them in fear, O Lord: that the nations may know themselves to be but men. Selah.

Salme 9
2. Jeg vil takke Herren af hele mit Hjerte, kundgøre alle dine Undere,
3. glæde og fryde mig i dig, lovsynge dit navn, du Højeste,
4. fordi mine Fjender veg, faldt og forgik for dit Åsyn.
5. Thi du hævded min Ret og min Sag, du sad på tronen som Retfærds Dommer.
6. Du trued ad folkene, rydded de gudløse ud, deres navn har du slettet for evigt.
7. Fjenden er borte, lagt øde for stedse, du omstyrted Byer, de mindes ej mer.
8. Men Herren troner evindelig, han rejste sin trone til Dom,
9. skal dømme Verden med Retfærd, fælde Dom over folkefærd med Ret.
10. Herren blev de fortryktes Tilflugt, en Tilflugt i Trængselstider;
11. og de stoler på dig, de, som kender dit navn, thi du svigted ej dem, der søgte dig, Herre.
12. Lovsyng Herren, der bor på Zion, kundgør blandt folkene, hvad han har gjort!
13. Thi han, der hævner Blodskyld, kom dem i hu, han glemte ikke de armes Råb:
14. "Herre, vær nådig, se, hvad jeg lider af Avindsmænd, du, som løfter mig op fra dødens Porte,
15. at jeg kan kundgøre al din Pris, juble over din Frelse i Zions Datters Porte!"
16. folkene sank i graven, de grov, deres Fod blev hildet i Garnet, de satte.
17. Herren blev åbenbar, holdt Dom, den gudløse hildedes i sine Hænders Gerning. - Higgajon Sela.
18. Til døds riget skal de gudløse fare, alle folk, der ej kommer Gud i hu.
19. Thi den fattige glemmes ikke for evigt, ej skuffes evindelig ydmyges håb.
20. Rejs dig, Herre, lad ikke mennesker få Magten, lad folkene dømmes for dit Åsyn;
21. Herre, slå dem med Rædsel, lad folkene kende, at de er Mennesker! - Sela.
Kl 8:21 April 25 2023 Det er godt nok utroligt, hvis jeg får lavet noget fornuftigt i dag. Jeg har plan om at rive en lille 4 meter lang mur ned.
kl 12:02 jeg fik lavet hullet, igennem muren, som jeg havde planlagt, men kun ca 2 meter, der er ikke brug for mere hul, end det. Stenene mangler nu bare at blive fjernet. men det haster ikke. Jeg er meget tilfreds, så langt så godt.
Kl 15:29 Sovet i 1½ time, brugt 1½ på at barbere mig få tøj på og spejle 3 æg.
Er der interessekonflikter imellem os og Gud?
Jeg kender ikke svaret. Det er som i en have.
Ukrudtet ved jo ikke, at det er uønsket, i nogle haver. Gud ved om vi er ønsket i Hans Rige.
Vi bad alle om at kunne vende tilbage til Gud, da vi en gang var en af de onde ånder, som var faldet fra Gud.
Chancen vi fik, var at blive født som menneske.
Hvordan syntes du selv, du klarer det? Som menneske!
Tæt på Gud er der fred og hvile.
Langt og længere fra Gud, er livet forfærdeligt. Som alle profeternes forbandelser beskriver, det hele er bare ØV.
Det tager 1 sekundt at få GUDS FRED i din sjæl. 1 sekundt. Han er din far alle børns far. som luften, som en vejrtrækning, kan Guds Ånd fylde dine lunger med frisk Ånd, som renser alt, hvor den kommer frem.
1 sekundt, som det tager at sige: JEG VIL: (have Guds ånd og Hans tilstedeværelse, Hans vejledning alt: Hvad Han har til mig. (= dig))
Det er den samme luft: Men det er ikke den samme ÅND.
Han skal bruge din tilladelse, Hvis du vil TRO. og komme med iblandt de troendes kreds, som slår kreds omkring Gud, nogen siger tak, de fleste glemmer at sige tak. Jeg valgte at sige tak. (Det kan han vidst godt lide, for jeg fortsætter med at leve og med at virke, udvirke frelse her på jorden, bland mennesker, som ikke plejer at ville lytte til mig og Gud.)
Husk lige, som skrevet: Det tager 1 sekundt at sige med dine tanker til Gud: Også Mig, og i næste vejrtrækning begynder forvandlingen.
Den forvandling har jeg brugt 50 år på, ja 72 år på, for at være mere precis.
Jeg er ikke tilfreds endnu, Gud virker, som om Han er tilfreds med mig, lige siden vores første dag sammen. Sådan er fædrer.
Slås man med Ham, så siger Han, det gjorde Han også med Jakob, en gang, en hel nat enda, og Jakob gav ikke op, gav heller ikke slip, på Gud, da kampen var overstået. Det kom til at koste Gud dyrt, men de blev gode kammerater efter den oplevelse. Og Jakob lærte at stå på egne ben, efter den oplæring.
Han blev først rigtig voksen efter den nat. Han lærte nemlig at stole på sig selv og blev nære venner med Gud.
kl 19:50 morgendagens bibelkoder

âôùúøééàä 5 Iyyar 783 = 26 April 2023 Skip 479512
Leviticus 14:15 Letter 26 1 Samuel 15:32 Letter 40

< "<B">âôùúøééàä 5 Iyyar 783 = 26 April 2023 Skip 549833
Jeremiah 37:7 Letter 53 Joshua 5:10 Letter 15

âôùúøééàä 5 Iyyar 783 = 26 April 2023 Skip 862305
Genesis 40:3 Letter 31 Job 12:13 Letter 9
âôùúøééàä 5 Iyyar 783 = 26 April 2023 Skip 479512
Leviticus 14:15 Letter 26 And the priest shall take of the log of oil, and pour it into the palm of his own left hand.

the 3 letters "log"? meaning? used in Loge (= laug)

óë¯ìò ÷öéå ïîùä âìî ïäëä ç÷ìå
:úéìàîùä ïäëä..

3: Mosebog 14:15. og Præsten skal tage noget af den Log Olie, som hører dertil, og hælde det i sin venstre hånd,

1 Samuel 15:32 Letter 40 Then said Samuel: 'Bring ye hither to me Agag the king of the Amalekites.' And Agag came unto him in chains. And Agag said: 'Surely the bitterness of death is at hand.'

ââà¯úà éìà åùéâä ìàåîù øîàéå
úðãòî ââà åéìà êìéå ÷ìîò êìî
:úåîä¯øî øñ ïëà ââà øîàéå..

2. Samuel 15:28. Da sagde Samuel til ham: "Herren har i dag revet kongedømmet over Israel fra dig og givet det til en anden, som er bedre end du!
29. Visselig, han, som er Israels Herlighed, lyver ikke, ej heller angrer han; thi han er ikke et menneske, at han skulle angre!"
30. Saul sagde: "Jeg har syndet; men vis mig dog Ære for mit folks Ældste og Israel og vend tilbage med mig, for at jeg kan tilbede Herren din Gud!"
31. Da vendte Samuel tilbage med Saul, og Saul tilbad Herren.
32. Derpå sagde Samuel: "Bring kong Agag af Amalek hid til mig!" Og Agag gik frejdigt hen til ham og sagde: "Visselig, nu er dødens Bitterhed svundet!"
33. Da sagde Samuel: "Som dit Sværd har gjort kvinder barnløse, skal din Moder blive barnløs fremfor andre kvinder!" Derpå sønderhuggede Samuel Agag for Herrens Åsyn i Gilgal.
34. Samuel begav sig så til Rama, mens Saul drog op til sit Hjem i Sauls Gibea.
35. Og Samuel så ikke mere Saul indtil sin dødedag; thi Samuel sørgede over Saul.
âôùúøééàä 5 Iyyar 783 = 26 April 2023 Skip 549833
Jeremiah 37:7 Letter 53 Thus saith the LORD, the God of Israel: Thus shall ye say to the king of Judah, that sent you unto Me to inquire of Me: Behold, Pharaoh's army, which is come forth to help you, shall return to Egypt into their own land.

äë ìàøùé éäìà äåäé øîà¯äë
íëúà çìùä äãåäé êìî¯ìà åøîàú
àöéä äòøô ìéç äðä éðùøãì éìà
:íéøöî åöøàì áù äøæòì íëì..

Jeremias 37:7. Så siger Herren, Israels Gud: Således skal du sige til Judas Konge, som har sendt Bud til dig for at rådspørge mig: Se, Faraos Hær, som er rykket ud for at hjælpe eder, skal vende hjem til Ægypten;
8. og Kaldæerne skal vende tilbage og angribe denne By, indtage og afbrænde den.

Joshua 5:10 Letter 15 And the children of Israel encamped in Gilgal; and they kept the passover on the fourteenth day of the month at even in the plains of Jericho.

åùòéå ìâìâá ìàøùé¯éðá åðçéå
ùãçì íåé øùò äòáøàá çñôä¯úà
:åçéøé úåáøòá áøòá..

Josua 5:10. Medens Israeliterne lå i Lejr i Gilgal, fejrede de Påsken om Aftenen den fjortende dag i Måneden på Jerikos Sletter;
âôùúøééàä 5 Iyyar 783 = 26 April 2023 Skip 862305
Genesis 40:3 Letter 31 And he put them in ward in the house of the captain of the guard, into the prison, the place where Joseph was bound.

íéçáèä øù úéá øîùîá íúà ïúéå
øåñà óñåé øùà íå÷î øäñä úéá¯ìà
:íù..

1. Mosebog 40:3. og lod dem sætte i Forvaring i Livvagtens Øverstes hus, i samme Fængsel, hvor Josef sad fængslet;

Psalms 116:4 But I called upon the name of the LORD: 'I beseech thee, O LORD, deliver my soul.'

äèìî äåäé äðà àø÷à äåäé¯íùáå
:éùôð..

Isaiah 10:32 This very day shall he halt at Nob, shaking his hand at the mount of the daughter of Zion, the hill of Jerusalem.

In this one verse, God reveals what I have spend years to find out, and more years to tell about. ZION is in Heaven, the Hill of Jerusalem, is the daughter of Heavenly Jerusalem, called ZION.

Why Nob?
Gods answer about Nob is explained in 1. Samuel 21 and 1. Samuel 22
I do understand, but I can not give a better answer. But God remember Nob.

øä åãé óôðé ãîòì áðá íåéä ãåò
:íìùåøé úòáâ ïåéö¯úéá..

Deuteronomy 1:38 Joshua the son of Nun, who standeth before thee, he shall go in thither; encourage thou him, for he shall cause Israel to inherit it.

àåä êéðôì ãîòä ïåð¯ïá òùåäé
äðìçðé àåä¯éë ÷æç åúà äîù àáé
:ìàøùé¯úà..

1 Chronicles 10:13 So Saul died for his transgression which he committed against the LORD, because of the word of the LORD, which he kept not; and also for that he asked counsel of a ghost, to inquire thereby,

äåäéá ìòî øùà åìòîá ìåàù úîéå
øîù¯àì øùà äåäé øáã¯ìò
:ùåøãì áåàá ìåàùì¯íâå..

Ezekiel 36:19 and I scattered them among the nations, and they were dispersed through the countries; according to their way and according to their doings I judged them.

úåöøàá åøæéå íéåâá íúà õéôàå
:íéúèôù íúåìéìòëå íëøãë..

2 Samuel 7:10 And I will appoint a place for My people Israel, and will plant them, that they may dwell in their own place, and be disquieted no more; neither shall the children of wickedness afflict them any more, as at the first,

åéúòèðå ìàøùéì éîòì íå÷î éúîùå
ãåò æâøé àìå åéúçú ïëùå
øùàë åúåðòì äìåò¯éðá åôéñé¯àìå
:äðåùàøá..

Exodus 22:16 If her father utterly refuse to give her unto him, he shall pay money according to the dowry of virgins.

óñë åì äúúì äéáà ïàîé ïàî¯íà
:úìåúáä øäîë ì÷ùé..

Job 12:13 Letter 9 With Him is wisdom and might; He hath counsel and understanding.

:äðåáúå äöò åì äøåáâå äîëç åîò..
1. Samuel 21
1. David kom derpå til Præsten Ahimelek i Nob. Ahimelek kom ængstelig David i Møde og sagde til ham: "Hvorfor er du alene og har ingen med dig?"
2. David svarede Præsten Ahimelek: "Kongen overdrog mig et Ærinde og sagde til mig: Ingen må vide noget om det Ærinde, jeg sender dig ud i og overdrager dig! Derfor har jeg sat folkene Stævne på et aftalt Sted.
3. Men hvis du har fem brød ved hånden, så giv mig dem, eller hvad du har!"
4. Præsten svarede David: "Jeg har intet almindeligt brød ved Hånden, kun helligt brød; folkene har da vel holdt sig fra Kvinder?"
5. David svarede Præsten: "Ja visselig, vi har været afskåret fra Omgang med kvinder i flere dage. Da jeg drog ud, var folkenes Legemer rene, skønt det var en dagligdags Rejse; hvor meget mere må de da i dag være rene på Legemet!"
6. Præsten gav ham da det hellige brød; thi der var ikke andet brød der end Skuebrødene, som tages bort fra deres Plads for Herrens Åsyn, samtidig med at der lægges frisk brød i Stedet.
7. Men den dag var en Mand af Sauls folk lukket inde der for Herrens Åsyn, en Edomit ved navn Doeg, den øverste af Sauls Hyrder.
8. David spurgte derpå Ahimelek: "Har du ikke et Spyd eller et Sværd ved hånden her? Thi hverken mit Sværd eller mine andre Våben fik jeg med, da kongens Ærinde havde Hast."
9. Præsten svarede: "Det Sværd, som tilhørte Filisteren Goliat, ham, som du dræbte i Terebintedalen, er her, hyllet i en Kappe bag Efoden. Vil du have det, så tag det! Thi her er intet andet!" Da sagde David: "Dets Lige findes ikke; giv mig det!"
10. Derpå brød David op og flygtede samme dag for Saul, og han kom til kong Akisj af Gat.
11. Men Akisj's folk sagde til ham: "Er det ikke David, landets Konge, er det ikke ham, om hvem man sang under Dans: Saul slog sine Tusinder, men David sine Titusinder!"
12. Disse ord gav David Agt på, og han grebes af stor frygt for kong Akisj af Gat;
13. derfor lod han afsindig overfor dem og rasede imellem Hænderne på dem, idet han trommede på Portfløjene og lod sit Spyt flyde ned i Skægget.
14. Da sagde Akisj til sine folk: "I kan da se, at Manden er gal; hvorfor bringer I ham til mig?
15. Har jeg ikke gale mennesker nok, siden I bringer mig ham til at plage mig med sin Galskab? Skal han komme i mit hus?"

1. Samuel 22
1. Derpå drog David bort derfra og Redde sig ind i Adullams hule. Da hans brødre og hele hans Faders hus fik det at vide, kom de derned til ham.
2. Og alle Slags mennesker, som var i Nød, flokkede sig om ham, forgældede mennesker og folk, som var bitre i hu, og han blev deres Høvding. Henved 400 Mand sluttede sig til ham.
3. Derfra drog David til Mizpe i Moab og sagde til Moabiternes Konge: "Lad min Fader og min Moder bo hos eder, indtil jeg får at vide, hvad Gud har for med mig!"
4. Han lod dem da tage Ophold hos Moabiternes konge, og de boede hos ham, al den Tid David var i Klippeborgen.
5. Men Profeten Gad sagde til David: "Du skal ikke blive i Klippeborgen; bryd op og drag til Judas land!" Så drog David til Ja'ar-Heret.
6. Nu kom dette Saul for øre, thi David og de Mænd, han havde hos sig, havde vakt Opmærksomhed. Saul sad engang i Gibea under Tamarisken på Højen med sit Spyd i hånden, omgivet af alle sine Folk.
7. Da sagde Saul til sine folk, som stod hos ham: "Hør dog, I Benjaminiter! Vil Isajs søn give jer alle sammen Marker og Vingårde eller gøre jer alle til Tusind- og hundredførere,
8. siden I alle har sammensvoret jer imod mig, og ingen lod mig det vide, da min søn sluttede Pagt med Isajs søn? Ingen af eder havde Medfølelse med mig og lod mig vide, at min søn havde fået min Træl til at optræde som min Fjende, som han nu gør."
9. Da tog Edomiten Doeg, der stod blandt Sauls folk, ordet og sagde: "Jeg så, at Isajs søn kom til Ahimelek, Ahitubs søn, i Nob,
10. og han rådspurgte Herren for ham og gav ham Rejsetæring og Filisteren Goliats Sværd!"
11. Da sendte kongen Bud og lod Præsten Ahimelek, Ahitubs søn, hente tillige med hele hans fædrenehus, Præsterne i Nob; og da de alle var kommet til kongen,
12. sagde Saul: "Hør nu, Ahitubs søn!" Han svarede: "Ja, Herre!"
13. Da sagde Saul til ham: "Hvorfor sammensvor du og Isajs søn eder imod mig? Du gav ham jo brød og Sværd og rådspurgte Gud for ham, så at han kunne optræde som min Fjende, som han nu gør!"
14. Ahimelek svarede kongen: "Hvem blandt alle dine folk er så betroet som David? Han er jo kongens Svigersøn, Øverste for din Livvagt og højt æret i dit hus?
15. Er det første Gang, jeg har rådspurgt Gud for ham? Det være langt fra! kongen må ikke lægge sin Træl eller hele mit Fædrenehus noget til Last, thi din Træl kendte ikke det mindste til noget af dette!"
16. Men kongen sagde: "Du skal dø, Ahimelek, du og hele dit Fædrenehus!"
17. Og kongen sagde til Vagten, som stod hos ham: "Træd frem og dræb Herrens Præster; thi de står også i Ledtog med David, og skønt de vidste, at han var på Flugt, gav de mig ikke underretning derom!" Men kongens folk ville ikke lægge hånd på Herrens Præster.
18. Da sagde kongen til Doeg: "Træd du så frem og stød Præsterne ned!" Da trådte Edomiten Doeg frem og stødte Præsterne ned; han dræbte den dag femogfirsindstyve Mænd, som bar Efod.
19. Og Nob, Præsternes By, lod kongen hugge ned med Sværdet. Mænd og Kvinder, børn og diende, hornkvæg, Æsler og Får.
20. Kun en af Ahimeleks, Ahitubs søns, sønner ved navn Ebjatar undslap og flygtede til David.
21. Og Ebjatar fortalte David, at Saul havde dræbt Herrens Præster.
22. Da sagde David til Ebjatar: "Jeg vidste dengang, at når Edomiten Doeg var der, ville han give Saul underretning derom! Jeg bærer Skylden for hele dit fædrenehus's død.
23. Bliv hos mig, frygt ikke! Den, som står dig efter Livet, står mig efter Livet, thi du står under min Varetægt."

INDEX.