Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27. april
", vær ikke ængstelig fordi du ikke slår til; når du er magtesløs, kan jeg komme til! Frem for alt gør dig ikke hård for at kunne klare opgaven. Djævelen gør alt, hvad han kan, for at få dig til at gå i egen kraft.
Stolthed og egenvilje er midler, han bruger for at få forsøget til at ende i fortvivlelse.
Vær oprigtig og ydmyg over for mig, sig nej til stolthed og egenvilje, så kan JEG gribe ind!
Lær af mig, thi jeg er sagtmodig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle (Matt. 11:29).
Drag ikke dine hænder bort fra mig. Jeg elsker dig og vil aldrig slippe dig!
Bliv ikke bange, når du ser dine "selvmotiver" til gode gerninger, men vend dig til mig og kast det afskyelige fra dig!"
April 27 2023 Kl 11:27 all this wisdom, I bring is way too mutfor anyone to know about. (and God toold me once: do it short)
But still working on Matrix for yesterday, an new short word: "log" was seen.
(in Lev 14:15 and in verse 24) Reading ½ chapter etc, like google the word,
I come to this descission: Come down from the tree of wisdom.
Why figs? because the fig tree is the tree of wisdom.
When reading my homepage you get more wisdom, than anny loge can bring you. They teaabout, I do also talk about.
Several millions has been told about this.
and they are not among the Saints comes marching in, They all served their master, who teaabout, and ask their followers to follow them, instead of following God Almighty.

Short wersion of all this?
Follow God Almighty. Talk to Him, in secret, in your thoughts.

Like their litle kids are doing. They are among the Saints, they play on the plains of grass etc, playing with flowers, stones and with other children of animals. (God is father to all children).
Psalms 11:1 In the Lord put I my trust: how say ye to my soul, Flee as a bird to your mountain?
11:2 For, lo, the wicked bend their bow, they make ready their arrow upon the string, that they may privily shoot at the upright in heart.
11:3 If the foundations be destroyed, what can the righteous do?
11:4 The Lord is in his holy temple, the Lord's throne is in heaven: his eyes behold, his eyelids try, the children of men.
11:5 The Lord trieth the righteous: but the wicked and him that loveth violence his soul hateth.
11:6 Upon the wicked he shall rain snares, fire and brimstone, and an horrible tempest: this shall be the portion of their cup.
11:7 For the righteous Lord loveth righteousness; his countenance doth behold the upright.

Salme 11
1. Jeg tager min Tilflugt til Herren! Hvor kan I sige til min Sjæl: "Fly som en Fugl til Bjergene!
2. Thi se, de gudløse spænder Buen, lægger Pilen til Rette på Strengen for i Mørke at ramme de oprigtige af Hjertet.
3. Når selv Grundpillerne styrter, hvad gør den retfærdige da?"
4. Herren er i sin hellige Hal, i Himlen er Herrens trone; på Jorderig skuer hans øjne ned, hans Blik ransager menneskens Børn;
5. retfærdige og gudløse ransager Herren; dem, der elsker uret, hader hans Sjæl;
6. over gudløse sender han Regn af Gløder og Svovl, et Stormvejr er deres tilmålte Bæger.
7. Thi retfærdig er Herren, han elsker at øve Retfærd, de oprigtige skuer hans Åsyn!
PM 12:25 April 27 2023 I use to say: It will take anyone 3 years to read all my pages.
And I use to say: They will find more wisdom on my homepage, alone, than they can find in anny school for priests anywhere.
And this morning I said to the Lord God Almighty:
Why, for what reason? Shall I love to do these things?
To SHOW THEM!
WE will show them, that their SECRET WISDOM is nothing compared with plain WISDOM of the Lord God Almighty.
I knew more about Jesus than anyone on this planet earth, but IT took me 30 years to recocnice HIM, when God Almighty Speaks to me, every day, all my life, in 72 years. Any one will love Jesus, HE is like you and me. Ready to play, and ready to be serious. God Almighty is His and OUR creator. We are the chosen ones like Jesus.

We are sheeps! We are the lams! Is Jesus also a lam? YES! That simple.
PM 12:45 April 27 2023 In Heaven, in Paradise all the pain is gone, there is no more pain.
Even for Jesus it has all gone. But will there be anyone who would remember the pain?
A few yes. A few mothers van still remember their birthpains, when they look at their children.
A few constructors might remember their pains, when they did some work, but most of it is gone, - , forever.
In Heaven Jesus is the LAM, forever.
Crusified? No, forget it if you like to forget it now.
In Heawen you have to travel to a special area, like an "old" Diesney World,
if you want to walk: VIA DOLORES. It is there. Sure. Jerusalem, Israel, it is there.
Like an "old", why old, because they are going bankrupt, because of their owners.
âôùúøééàå 6 Iyyar 783 = 27 April 2023 Skip 51874
Isaiah 47:5 Letter 5
Sit thou silent, and get thee into darkness, O daughter of the Chaldeans; for thou shalt no more be called the mistress of kingdoms.

éë íéãùë¯úá êùçá éàáå íîåã éáù
úøáâ êì¯åàø÷é éôéñåú àì
:úåëìîî..

Esajas 47:5. Sid tavs og gå ind i Mørke, Kaldæernes datter, thi ikke mer skal du kaldes Rigernes Dronning!

Jeremiah 23:24 Can any hide himself in secret places that I shall not see him? saith the LORD. Do not I fill heaven and earth? saith the LORD.

éðàå íéøúñîá ùéà øúñé¯íà
àåìä äåäé¯íàð åðàøà¯àì
àìî éðà õøàä¯úàå íéîùä¯úà
:äåäé¯íàð..

Jeremias 23:23. Er jeg kun en Gud i det nære, så lyder det fra Herren, og ikke en Gud i det fjerne?
24. Kan nogen krybe i Skjul, så jeg ikke ser ham? lyder det fra Herren. Er det ikke mig, der fylder himmel og jord? lyder det fra Herren.
25. Jeg har hørt, hvad Profeterne, der profeterer Løgn i mit navn, siger: "Jeg har drømt, jeg har drømt!"
26. Hvor længe skal det vare? Har Profeterne, som profeterer Løgn og deres Hjertes Svig, mon i Sinde
27. og higer de efter at få mit folk til at glemme mit navn ved de Drømme, de meddeler hverandre, ligesom deres fædre glemte mit Navn over Baal?
28. Den Profet, som har en Drøm, meddele sin Drøm, men den, hos hvem mit ord er, tale mit ord i Sandhed! Hvad har Strå med Kærne at gøre? lyder det fra Herren.

Jeremiah 52:31 And it came to pass in the seven and thirtieth year of the captivity of Jehoiachin king of Judah, in the twelfth month, in the five and twentieth day of the month, that Evil-merodach king of Babylon, in the first year of his reign, lifted up the head of Jehoiachin king of Judah, and brought him forth out of prison.

úåìâì äðù òáùå íéùìùá éäéå
ùãç øùò íéðùá äãåäé¯êìî ïëéåäé
ìéåà àùð ùãçì äùîçå íéøùòá
ùàø¯úà åúëìî úðùá ìáá êìî êãøî
åúåà àöéå äãåäé¯êìî ïéëéåäé
:àéìëä úéáî..

Jeremias 52:23. Og der var seks og halvfemsindstyve Granatæbler, som hang frit; der var i alt hundrede Granatæbler rundt om Fletværket.
(Like Christmas tree balls)
In this matrix we learn about a third time, Jerusalem was conquered, in Jeremiah 52:12
The King of Babel was still Nebukadnezar, all the cupper was taken to Babel.
Babels konge levede i Ribla i Hamats land (vers 27)
I det syvende år, i det attende år og i det tre og tyvende år (og en gang mere, den første synes jeg at den mangler omtale her)
37 years was Jojakin in prison, then a new king af Babel released him, after 37 years in prison.

Jeremias 52:31. I det syv og tredivte År efter kong Jojakin af Judas Bortførelse på den fem og tyvende dag i den tolvte Måned tog Babels konge Evil-Merodak, der i det År kom på tronen, kong Jojakin af Juda til Nåde og førte ham ud af Fængselet.

Ezekiel 36:6 therefore prophesy concerning the land of Israel, and say unto the mountains and to the hills, to the streams and to the valleys: Thus saith the Lord GOD: Behold, I have spoken in My jealousy and in My fury, because ye have borne the shame of the nations;

úøîàå ìàøùé úîãà¯ìò àáðä ïëì
úåéàâìå íé÷éôàì úåòáâìå íéøäì
éúàð÷á éððä äåäé éðãà øîà¯äë
íéåâ úîìë ïòé éúøáã éúîçáå
:íúàùð..

Micah 6:4 For I brought thee up out of the land of Egypt, and redeemed thee out of the house of bondage, and I sent before thee Moses, Aaron, and Miriam. (who?)
Exodus 15:20 And Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a timbrel in her hand; and all the women went out after her with timbrels and with dances.
15:21 And Miriam answered them, Sing ye to the Lord, for he hath triumphed gloriously; the horse and his rider hath he thrown into the sea.

úéáîå íéøöî õøàî êéúìòä éë
êéðôì çìùàå êéúéãô íéãáò
:íéøîå ïøäà äùî¯úà..

Mikas 6:4. Jeg førte dig jo op fra Ægypten og udløste dig af Trællehuset, og jeg sendte for dit Ansigt Moses, Aron og Mirjam.
2. Mosebog 15:20. Da greb Profetinden Mirjam, Arons Søster, Pauken, og alle Kvinderne fulgte hende med Pauker og Danse,
21. og Mirjam sang for: Syng for Herren, thi han er højt ophøjet, Hest og Rytter styrted han i Havet!

Psalms 48:14 Mark ye well her ramparts, traverse her palaces; that ye may tell it to the generation following.

äéúåðîøà åâñô äìéçì íëáì åúéù
:ïåøçà øåãì åøôñú ïòîì..

Salme 48:12. Zions Bjerg fryder sig, Judas døtre jubler over dine Domme.
13. Drag rundt om Zion, gå rundt og tæl dets Tårne,
14. læg Mærke til dets Ringmur, så gennem dets Borge, at I kan melde Slægten, der
15. kommer: Sådan er Gud, vor Gud for evigt og altid, han skal lede os.

Psalms 144:7 Send thine hand from above; rid me, and deliver me out of great waters, from the hand of strange children;
8. Whose mouth speaketh falsehood, and their right hand is a right hand of lying.

ïéîé íðéîéå àåù¯øáã íäéô øùà
:ø÷ù..

Salme 144:7. udræk din hånd fra det høje, fri og frels mig fra store vande,
8. fra fremmedes hånd, de, hvis Mund taler Løgn, hvis højre er Løgnehånd.

Job 31:39 If I have eaten the fruits thereof without money, or have caused the tillers thereof to be disappointed--

ùôðå óñë¯éìá éúìëà äçë¯íà
:éúçôä äéìòá..

Job 31:31. Har min husfælle ej måttet sige: "Hvem mættedes ej af Kød fra hans bord"
32. nej, den fremmede lå ej ude om natten, jeg åbned min Dør for Vandringsmænd.
33. Har jeg skjult mine Synder, som mennesker gør, så jeg dulgte min brøde i Brystet
34. af frygt for den store hob, af Angst for Stamfrænders Ringeagt, så jeg blev inden Døre i Stilhed!
35. Ak, var der dog en, der hørte på mig! Her er mit Bomærke - lad den Almægtige svare! Havde jeg blot min Modparts Indlæg!
36. Sandelig, tog jeg det på min Skulder, kransed mit hoved dermed som en Krone,
37. svared ham for hvert eneste Skridt og mødte ham som en Fyrste.
38. Har min Mark måttet skrige over mig og alle Furerne græde,
39. har jeg tæret dens Kraft uden Vederlag, udslukt dens Ejeres Liv,
40. så gro der Tjørn for Hvede og ukrudt i Stedet for Byg! Her ender Jobs ord.

Daniel 2:34 Letter 42 Thou sawest till that a stone was cut out without hands, which smote the image upon its feet that were of iron and clay, and broke them to pieces.

ïáà úøæâúä éã ãò úéåä äæç
àîìöì úçîå ïéãéá àì¯éã
ú÷ãäå àôñçå àìæøô éã éäåìâø¯ìò
:ïåîä..

Daniel 2:34. Således skuede du, indtil en Sten reves løs, dog ikke ved Menneskehænder, og ramte Billedstøttens jern og Lerfødder og knuste dem;
35. og på en Gang knustes jern, Ler, Kobber, sølv og guld og blev som Avner fra Sommerens Tærskepladser, og Vinden bar det sporløst bort; men Stenen, som ramte Billedstøtten, blev til et stort Bjerg, der fyldte hele jorden.

âôùúøééàå 6 Iyyar 783 = 27 April 2023 Skip 330611
Esther 4:16 Letter 38
Exodus 4:9 Letter 15

âôùúøééàå 6 Iyyar 783 = 27 April 2023 Skip 364565
Isaiah 20:2 Letter 23
1 Chronicles 12:9 Letter 5

âôùúøééàå 6 Iyyar 783 = 27 April 2023 Skip 402279
Genesis 42:20 Letter 38
Psalms 59:17 Letter 33

âôùúøééàå 6 Iyyar 783 = 27 April 2023 Skip 712700
Leviticus 26:42 Letter 19
1 Chronicles 1:32 Letter 13
âôùúøééàå 6 Iyyar 783 = 27 April 2023 Skip 51874
Isaiah 47:5 Letter 5
Daniel 2:34 Letter 42
âôùúøééàå 6 Iyyar 783 = 27 April 2023 Skip 330611
Esther 4:16 Letter 38
Exodus 4:9 Letter 15
âôùúøééàå 6 Iyyar 783 = 27 April 2023 Skip 364565
Isaiah 20:2 Letter 23
1 Chronicles 12:9 Letter 5
âôùúøééàå 6 Iyyar 783 = 27 April 2023 Skip 402279
Genesis 42:20 Letter 38
Psalms 59:17 Letter 33
âôùúøééàå 6 Iyyar 783 = 27 April 2023 Skip 712700
Leviticus 26:42 Letter 19
1 Chronicles 1:32 Letter 13
PM 15:06 2023 April 27 As God said to someone before: They regret, they ever started to manipulate God and His People.

Isaiah 47:5 Sit thou silent, and get thee into darkness, O daughter of the Chaldeans; for thou shalt no more be called the mistress of kingdoms.

Esajas 47
1. Stig ned, sid i Støvet, du Jomfru, Babels datter, sid uden trone på jorden, Kaldæernes datter! Thi ikke mer skal du kaldes den fine, forvænte!
2. Tag fat på Kværnen, mal Mel, læg Sløret bort, løft Slæbet, blot dine Ben og vad over Strømmen!
3. Din Blusel skal blottes, din Skam skal ses. Hævn tager jeg uden Skånsel, siger vor Genløser,
4. hvis navn er Hærskarers Herre, Israels Hellige.
5. Sid tavs og gå ind i Mørke, Kaldæernes datter, thi ikke mer skal du kaldes Rigernes Dronning!
6. Jeg vrededes på mit folk, vanæred min Arv, gav dem hen i din Hånd; du viste dem ingen Medynk, du lagde dit tunge Åg på Oldingens Nakke.
7. Du sagde: "Jeg bliver evindelig Evigheds Dronning." Du tog dig det ikke til Hjerte, brød dig ikke om enden.
8. Så hør nu, du yppige, du, som sidder i Tryghed, som siger i Hjertet: "Kun jeg, og ellers ingen! Aldrig skal jeg sidde Enke, ej kende til Barnløshed."
9. Begge Dele skal ramme dig brat samme dag, Barnløshed og Enkestand ramme dig i fuldeste Mål, dine mange Trylleord, din megen trolddom til trods,
10. skønt du tryg i din Ondskab sagde: "ingen ser mig." Din Visdom og Viden var det, der ledte dig vild, så du sagde i Hjertet: "Kun jeg, og ellers ingen!"
11. Dig rammer et Onde, du ikke kan købe bort, over dig falder et Vanheld, du ikke kan sone, undergang rammer dig brat, når mindst du aner det.
12. Kom med din trolddom og med dine mange Trylleord, med hvilke du umaged dig fra din ungdom, om du kan bøde derpå og skræmme det bort.
13. Med Rådgiverhoben sled du dig træt, lad dem møde, lad Himmelgranskerne frelse dig, Stjerne kiggerne, som Måned for Måned kundgør, hvad dig skal ske!
14. Se, de er blevet som Strå, de, fortæres af Ild, de frelser ikke deres Liv fra Luens Magt. "Ingen Glød til Varme, ej Bål at sidde ved!"
15. Sligt får du af dem, du umaged dig med, dine troldmænd fra Ungdommen af; de raver hver til sin Side, dig frelser ingen.

INDEX.