Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30. april
- Jesus, om dog din Kærligheds Ånd må forene dine børn. "Der findes intet andet, der kan forene mennesker. Men mine børn tror, at det er deres kærligheds-følelser. det beror på, derfor kommer de til kort.
Den, som lader sig elske af mig, er den som elsker: genelsker og min kærlighed vil mærkes af dem omkring ham!"
Kl 6:33 April 30 2023
Numbers 28:4 The one lamb shalt thou offer in the morning, and the other lamb shalt thou offer at dusk;

ùáëä úàå ø÷áá äùòú ãçà ùáëä¯úà
:íéáøòä ïéá äùòú éðùä..

4. Mosebog 28:4. det ene Lam skal du ofre om Morgenen, det andet ved aftenstid;

Numbers 28:4 The one lamb shalt thou offer in the morning, and the other lamb shalt thou offer at even;

In this BibleCode we read about two sacrifices, one in the morning and one in the evening.
I asked the Lord 5 or 10 minutes (no 15 and 20 minutes ago) Who are the second one?
I found out: it was the first one, we should look after: Abel, was in the morning, and Jesus was in the evening. (After Jesus it is "next day!")
(Abel became later Melchizedek, if you wonder: What I think.)
(But until now, I have not found it written anywhere. And He supported Jesus more than anyone throughout the whole Bible.)
Genesis 14:18 And Melchizedek king of Salem brought forth bread and wine: and he was the priest of the most high God.
1. Mosebog 14:18. Men Salems konge Melkizedek, Gud den Allerhøjestes Præst, bragte brød og Vin
AM 6:53 April 30 2023 This brings me to the next Thought or Revelation:
If He was Abel first, and then later King of Salem.
Could same things happen again and again?
Could people, who has been dead, come back on earth? For another day or for 1000 years?
Biblecode April 30 2023

âôùúøééàèë 29 Iyyar 783 = 20 May 2023 Skip 96687
Ezekiel 21:4 Letter 28 And all flesh shall see that I the LORD have kindled it; it shall not be quenched.'

äéúøòá äåäé éðà éë øùá¯ìë åàøå
:äáëú àì
..

Ezekiel 21:3. Sig til Israels land: Så siger Herren: Se, jeg kommer over dig og drager mit Sværd af Skeden for at udrydde både retfærdige og gudløse af dig.
4. Fordi jeg vil udrydde både retfærdige og gudløse af dig, derfor skal mit Sværd fare af Skeden mod alt Kød fra Syd til Nord.
5. Og alt Kød skal kende, at jeg, Herren, har draget mit Sværd at Skeden; det skal ikke vende tilbage!
6. Men du, menneskesøn, støn, støn for deres øjne, som om dine Lænder skulle briste, i bitter Smerte!
7. Og når de spørger: "Hvorfor stønner du?" så svar: "Over en Tidende; thi når den kommer, skal hvert Hjerte smelte, alle Hænder synke, hver Ånd sløves og alle Knæ flyde som vand. Se, den kommer, den fuldbyrdes, lyder det fra den Herre Herren."

âôùúøééàè 9 Iyyar 783 = 30 April 2023 Skip 96687
Zechariah 12:1 Letter 26 The burden of the word of the LORD concerning Israel. The saying of the LORD, who stretched forth the heavens, and laid the foundation of the earth, and formed the spirit of man within him:

äåäé¯íàð ìàøùé¯ìò äåäé¯øáã àùî
íãà¯çåø øöéå õøà ãñéå íéîù äèð
:åáø÷á..

Zakarias 12
1. Et udsagn; Herrens ord om Israel. Det lyder fra Herren; som udspændte himmelen, grundfæstede jorden og dannede menneskets Ånd i dets Indre:
2. Se, jeg gør Jerusalem til et berusende Bæger for alle folkeslag trindt om; også Juda skal være med til at belejre Jerusalem.
3. På hin dag gør jeg Jerusalem til Løftesten for alle folkeslag - enhver, som løfter den, skal rive sig på den! Og alle jordens Folk skal samle sig imod det.
4. På hin dag, lyder det fra Herren, slår jeg alle Heste med Angst og Rytterne med Vanvid; Judas hus åbner jeg øjnene på, men alle Folkeslagene slår jeg med Blindhed.
5. Og Judas Stammer skal tænke: "Jerusalems Indbyggere er stærke i Hærskarers Herre, deres Gud."
6. På hin dag gør jeg Judas Stammer til en Ildgryde mellem Brændestykker, et brændende Blus mellem Neg, og de skal æde til højre og venstre alle folkeslag trindt om, og Jerusalem bliver roligt på sit Sted, i Jerusalem.
7. Så giver Herren først Judas Telte Sejr, for at Davids hus og Jerusalems Indbyggere ikke skal vinde større Ry end Juda.
8. På hin dag værner Herren om Jerusalems Indbyggere, og den skrøbeligste iblandt dem skal på hin dag blive som David, men Davids hus som Gud, som Herrens Engel foran dem.
9. På hin dag vil jeg søge at tilintetgøre alle de folk, som kommer imod Jerusalem.
10. Og så udgyder jeg over Davids hus og Jerusalems Indbyggere Nådens og Bønnens Ånd, så de ser hen til ham, de har gennemstukket, og sørger over ham, som man sørger over en enbåren søn, og holder Klage over ham, som man holder Klage over den førstefødte.
11. På hin dag skal Sorgen blive stor i Jerusalem som Sorgen over Hadadrimmon i Megiddos Dal.
12. landet skal sørge, hver slægt for sig, Davids hus's slægt for sig og deres kvinder for sig, Natans hus's slægt for sig og deres kvinder for sig,
13. Levis hus's slægt for sig og deres kvinder for sig, Sjim'iternes Slægt for sig og deres kvinder for sig,
14. alle de tiloversblevne slægter hver for sig og deres kvinder for sig.


Proverbs 14:34 Righteousness exalteth a nation; but sin is a reproach to any people.

íéîàì ãñçå éåâ¯íîåøú ä÷ãö
:úàèç..

Daniel 5:12 forasmuch as a surpassing spirit, and knowledge, and understanding, interpreting of dreams, and declaring of riddles, and loosing of knots, were found in the same Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now let Daniel be called, and he will declare the interpretation.'

òãðîå äøéúé çåø éã ìá÷¯ìë
úéåçàå ïéîìç øùôî åðúìëùå
äá úçëúùä ïéøè÷ àøùîå ïãéçà
øöàùèìá äîù¯íù àëìî¯éã ìàéðãá
:äåçäé äøùôå éø÷úé ìàéðã ïòë..

2 Chronicles 1:4 But the ark of God had David brought up from Kiriath-jearim to the place that David had prepared for it; for he had pitched a tent for it at Jerusalem.

ãéåã äìòä íéäìàä ïåøà ìáà
éë ãéåã åì ïéëäá íéøòé úéø÷î
:íìùåøéá ìäà åì¯äèð..

Genesis 30:13 And Leah said: 'Happy am I! for the daughters will call me happy.' And she called his name Asher.

úåðá éðåøùà éë éøùàá äàì øîàúå
:øùà åîù¯úà àø÷úå..

Exodus 39:18 And the other two ends of the two wreathen chains they put on the two settings, and put them on the shoulder-pieces of the ephod, in the forepart thereof.

åðúð úúáòä éúù úåö÷ éúù úàå
úôúë¯ìò íðúéå úöáùîä éúù¯ìò
:åéðô ìåî¯ìà ãôàä..

2. Mosebog 39:18. Snorenes anden ende anbragte de i de to Fletværker og fæstede dem på Forsiden af Efodens Skulderstykker.

Numbers 28:4 The one lamb shalt thou offer in the morning, and the other lamb shalt thou offer at dusk;

ùáëä úàå ø÷áá äùòú ãçà ùáëä¯úà
:íéáøòä ïéá äùòú éðùä..

4. Mosebog 28:4. det ene Lam skal du ofre om Morgenen, det andet ved aftenstid;

Joshua 18:5 And they shall divide it into seven portions: Judah shall abide in his border on the south, and the house of Joseph shall abide in their border on the north.

äãåäé íé÷ìç äòáùì äúà å÷ìçúäå
óñåé úéáå áâðî åìåáâ¯ìò ãîòé
:ïåôöî íìåáâ¯ìò åãîòé..

1 Samuel 26:24 Letter 32 And, behold, as thy life was much set by this day in mine eyes, so let my life be much set by in the eyes of the LORD, and let Him deliver me out of all tribulation.'

äæä íåéä êùôð äìãâ øùàë äðäå
äåäé éðéòá éùôð ìãâú ïë éðéòá
:äøö¯ìëî éðìöéå..
Kl 20:23 April 30 2023 Og så er det ikke en gang løgn, klokken og årstallet passer sammen. nu er den 20:24
. . .
Nu Kl 21:18 har jeg skrevet i næsten en time, og læst en del om Kong David, og syntes ikke at mine skrevne ord kan bruges til noget gavnligt, andet end: at så kan jeg tænke viddere på det.
Psalms 14:1 The fool hath said in his heart, There is no God. They are corrupt, they have done abominable works, there is none that doeth good.
14:2 The Lord looked down from heaven upon the children of men, to see if there were any that did understand, and seek God.
14:3 They are all gone aside, they are all together become filthy: there is none that doeth good, no, not one.
14:4 Have all the workers of iniquity no knowledge? who eat up my people as they eat bread, and call not upon the Lord.
14:5 There were they in great fear: for God is in the generation of the righteous.
14:6 Ye have shamed the counsel of the poor, because the Lord is his refuge.
14:7 Oh that the salvation of Israel were come out of Zion! when the Lord bringeth back the captivity of his people, Jacob shall rejoice, and Israel shall be glad.

Salme 14
1. Dårerne siger i Hjertet: "Der er ingen Gud!" Slet og afskyeligt handler de, ingen gør godt.
2. Herren skuer ned fra Himlen på menneskenes børn for at se, om der findes en forstandig, nogen, der søger Gud.
3. afveget er alle, til hobe fordærvet, ingen gør godt, end ikkeen!
4. Er alle de udådsmænd da uden Forstand, der æder mit folk, som åd de brød, og ikke påkalder Herren?
5. af Rædsel gribes de da, thi Gud er i de retfærdiges slægt.
6. Gør kun den armes Råd til Skamme, Herren er dog hans Tilflugt.
7. Ak, kom dog fra Zion Israels Frelse! Når Herren vender folkets Skæbne, skal Jakob juble, Israel glædes!

INDEX.