Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l. maj
- Lad mig komme dybere ind i dit samfund, Herre, derind hvor jeg kan bede i dit Navn. "Er det mit samfund, du længes efter i rigere mål, eller er det bønhørelserne - frugterne deraf?"
âôùúøééàé 10 Iyyar 783 = 1 May 2023 Skip 124823
Zephaniah 1:3 Letter 28 I will consume man and beast, I will consume the fowls of the heaven, and the fishes of the sea, and the stumblingblocks with the wicked; and I will cut off man from off the face of the earth, saith the LORD.

íéîùä¯óåò óñà äîäáå íãà óñà
íéòùøä¯úà úåìùëîäå íéä éâãå
äîãàä éðô ìòî íãàä¯úà éúøëäå
:äåäé¯íàð..

Zefanias 1
1. Herrens ord, som kom til Zefanias, en søn af Kusji, en søn af Gedalja, en søn af Amarja, en søn af Ezekias, i de dage da Josias, Amons søn, var konge i Juda.
2. Jeg bortriver, bortriver alt fra jorden, lyder det fra Herren;
3. jeg bortriver folk og Fæ, jeg bortriver Himlens Fugle og Havets Fisk. Gudløse bringer jeg til Fald, og Syndere rydder jeg, bort fra jorden, lyder det fra Herren.
4. Jeg udrækker Hånden mod Juda og alle Jerusalems Borgere. Jeg fjerner den sidste Ba'al fra dette Sted og afgudspræsternes navn med Præsterne
5. og dem, som på Tagene tilbeder Himlens Hær, og dem, som tilbeder Herren og sværger til ham, men også sværger ved Milkom,
6. og dem, som veg bort fra Herren, ej søger, ej rådspørger Herren.
7. Stille for den Herre Herren! Thi hans dag er nær; thi Herren har et Offer rede, han har helliget de budne.
8. Og på Herrens Offerdag skal det ske: Da vil jeg hjemsøge Fyrsterne og kongens sønner og alle dem, som er klædt i udenlandsk Dragt.
9. Den dag hjemsøger jeg alle, som hopper over Tærsklen, som fylder deres Herres Hus med Vold og Svig.
10. Den dag skal det ske, så lyder det fra Herren: Hør Skrig fra Fiskeporten og Jamren fra den nye Bydel. fra Højene et vældigt Brag!
11. Beboerne i Morteren jamrer, thi slettet er alt Kræmmerfolket, udryddet enhver, som vejer sølv.
12. Til den Tid skal det ske: Jeg ransager Jerusalem med Lygter og hjemsøger Mændene der, som ligger i Ro på deres Bærme, som siger i deres Hjerte: "Herren gør hverken godt eller ondt."
13. Deres gods skal gøres til Bytte, deres huse skal ødelægges. De skal vel bygge huse, men ej bo deri, vel plante Vingårde, men Vinen skal de ikke drikke.
14. Nær er Herrens dag, den store, den er nær og kommer hastigt. Hør, Herrens dag, den bitre! Da udstøder Helten Skrig.
15. Den dag er en Vredens dag, en Trængselens og Nødens dag, en Ødelæggelsens og Ødets dag, en Mørkets og Mulmets dag, en Skyernes og Tågens dag,
16. en hornets og Krigsskrigets dag imod de faste Stæder og imod de knejsende Tinder.
17. Over menneskene bringer jeg Trængsel; som blinde vanker de om, fordi de synded mod Herren. Deres Blod øses ud som Støv, deres Livssaft ligesom skarn.
18. Hverken deres sølv eller guld evner at frelse dem på Herrens Vredes dag, når hele jorden fortæres af hans Nidkærheds Ild; thi Undergang, ja brat Tilintetgørelse bringer jeg over alle, som bor på jorden.

28 Isaiah 64:5 Letter 16 And we are all become as one that is unclean, and all our righteousnesses are as a polluted garment; and we all do fade as a leaf, and our iniquities, like the wind, take us away.

íéãò ãâáëå åðìë àîèë éäðå
åðìë äìòë ìáðå åðéú÷ãö¯ìë
:åðàùé çåøë åððåòå..

Esajas 64:5. Som urene blev vi til hobe, som en tilsølet Klædning al vor Retfærd. Vi visnede alle som løvet, vort brøde bortvejred os som Vinden.
6. Ingen påkaldte dit navn, tog sig sammen og holdt sig til dig; thi du skjulte dit Åsyn for os og gav os vor brøde i Vold.
7. Men du, o Herre, er dog vor Fader, vi er Leret, og du har dannet os, Værk af din hånd er vi alle.

- - - - - - - - - -

âôùúøééàé 10 Iyyar 783 = 1 May 2023 Skip 298339
2 Samuel 20:2 Letter 8 So all the men of Israel went up from following David, and followed Sheba the son of Bichri; but the men of Judah did cleave unto their king, from the Jordan even to Jerusalem.

ãåã éøçàî ìàøùé ùéà¯ìë ìòéå
äãåäé ùéàå éøëá¯ïá òáù éøçà
ïãøéä¯ïî íëìîá å÷áã
:íìùåøé¯ãòå..

2 Samuel 17:5 Letter 17 Then said Absalom: 'Call now Hushai the Archite also, and let us hear likewise what he saith.'

éùåçì íâ àð àø÷ íåìùáà øîàéå
:àåä¯íâ åéôá¯äî äòîùðå éëøàä..

2. Samuel 17:5. Men Absalon sagde: "Kald dog også Arkiten husjaj hid, for at vi også kan høre, hvad han råder til!"
Kl 16:30 Maj 1 2023 jeg fik lavet 2 projekter i dag. En lås i hoveddøren og en stor skaftevæv blev rejst, jeg mangler stadig snorene, men trærammen blev sat op.
Jeg har ikke haft succes længe, så det var en ny oplevelse for mig, pludselig at kunne lave noget som lykkedes. Det HAR jeg prøvet før, men det er snart mange år siden, jeg har været så heldig.
Om jeg fortjener det? Nej.
Mine bønner er de samme som altid, som i mere end 50 år, daglige og vedvarende.
Nej, den eneste forskel i mit liv, er at finde HOS GUD.
Og dog? Siger Gud så til mig.
Men den tager jeg lige en anden gang, Ham og jeg imellem.
Psalms 15:1 Lord, who shall abide in thy tabernacle? who shall dwell in thy holy hill?
15:2 He that walketh uprightly, and worketh righteousness, and speaketh the truth in his heart.
15:3 He that backbiteth not with his tongue, nor doeth evil to his neighbour, nor taketh up a reproach against his neighbour.
15:4 In whose eyes a vile person is contemned; but he honoureth them that fear the Lord. He that sweareth to his own hurt, and changeth not.
15:5 He that putteth not out his money to usury, nor taketh reward against the innocent. He that doeth these things shall never be moved.

Salme 15
1. Herre, hvo kan gæste dit Telt, hvo kan bo på dit hellige Bjerg?
2. Den, som vandrer fuldkomment og øver Ret, taler Sandhed af sit Hjerte;
3. ikke bagtaler med sin Tunge, ikke volder sin Næste ondt og ej bringer Skam over ven,
4. som agter den forkastede ringe, men ærer dem, der frygter Herren, ej bryder Ed, han svor til egen Skade,
5. ej låner Penge ud mod Åger og ej tager Gave mod skyldfri. Hvo således gør, skal aldrig rokkes.

INDEX.