Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22. juli
- 'I er mine venner, hvis I gør, hvad jeg byder jer. . . ' (Johs. 15:14)
"Bliv i mig med jeres tillid - og flyt den ikke til lydighedshandlingerne. Husk at jeg elsker jer for jeres egen skyld.
Hos mig er lydigheden en følge af venskab - modsat i verden, hvor lydighed ofte springer af ufrivillig afhængighed.
Hos mig er det mine venner, der gør min vilje, og min vilje kan kun gøres af venskab til mig.
I kan handle i overensstemmelse med min vilje for at nå der eller der hen, og det kan være et skridt på vejen, men MIN vilje er det først, når det gøres ud af venskabs- og kærlighedsforholdet til mig."
A.M. 4:13 July 22 2023 Timelines
How can I say, How can I stay, How can I pray
Actually I only had 2 words with -ay

My timeline, and the timelines we can read about are different from one to another.
To day there is a timeline of 18 years. 18 long years.
But - but MY timeline?
Began almost 80 years ago.
almost 50 years before year 2000 said by Anna Katharina Emmerik in early 1800 it could be in 1829, (I dont remember).
It said: The devil: Lucifer will be bound and trown to and in Hell (at the end of WWII)
This year is important.
It would be 1845 maybe a year erlier 1944.
# 2 revelation is: Those who survive that year, that TRIBULATION are Holy.

"THE TRIBULATION with labour camps"
This plan of evil is King Charles and all his family, (= Most of THE AMERICAN PRESIDENTS including Barak Obama and Joe Biden)
Trying to make real again and again, BUT this time they got a big NO NO! "NOOO!" from God Almighty. NO MORE

From end WWII God has shorten THE DAYS
as far as I understand

If I remember right, a walker named Henry, banned and cleared the world for manny evil angles from Hell as well, (= as it was done by the Jews, sacrificed by the Nazist, and their devil, = Lucifer)
All this was made by people in New Yourk working out: How to be GODS and how to rule this world. Hitler did not wrote: "Mine Kampf" - They did.
They are Free Masons, or a group of Free Masons, these secret rulers have different names. And the head of them all are King Charles. By name.
Before 1944 or 5 it was the devil, who was behind their doings.

But without spirit, in this case: Evil spirit, They are nothing.
(And with the devil, they were nothing compared to Gods People.
A lot of scriptures proves that. God Almighty has been Almighty since and before Adam.)

Before creation of this world: The Earth God waited an eternity, and in the time waiting, that eternity, God trow the Devil out of Heaven.
1/3 of the stars followed Him. (Old storry, that old, million of human years).

The timeline I will talk about now! Has never been told: This is the first time:
When the rest in Heaven, saw that FALL they start to miss the old friends, from before the Fall of the devil and before the fall of 1/3 (so far is old revelation from AKE)
When that day arived, the day of "PRAYER" God OUR Father got tutch by His Heart.
WHAT!!! WHATTT!!! Was that?
We, HIS Children, became like HIM, speaking, Praying with a purpose!
Using HIS secret secret and in plain sight: "WORDS"
From that day, the WORD became ALIVE, UNDER KING JESUS.
LOVE for one another, came back to Heaven, from HIS CREATION.

Big wonder.
This is still from OLD revelation.

But we tip over to a new and also Old revelation now.
This top over has never been made before.

The world was then made.
Because we became alive, in a way and manner God love.
Intelligens among countless intelligens, (They are numbered for God Almighty, I heard about them, 2 days ago.)
Some inteligens are higher than we are and some intelligens are lover than we are. Like streets light they are countless and goes in all directions.
And we Human Intelligens are one of these lines of Intelligens.
(That revelation is a new one, from a friend of mine, I heard it a few days ago)

But back to the one I never heard about until this day:
We know, it took million of years to create this world: The Earth
There was a time of fire and lava all ower. It was like Hell.
Then thr Rocks was created. As it hapened when the words of God were spoken to Adam and Eve. etc and to you.

The world was created in 7 days, but the universe, took 4,5 billion years to create. From that day to count, when WE THE HUMANS started our Prayer, and became like GOD, with a wish to know more about LOVE, HIS LOVE.
Nothing is or was imporsible for THE CREATOR.

He then made all the stars, like a BOOK, to explain to whom it might consern, HE created all things TO WHOM IT MIGHT CONSERN to understand and to learn from. Every day a litle bit different from one another.

All this: is OLD WISDOM, I have taken from the bible etc.
But the billion of years has not been explained before, not befor this day.
They were the time from We Human Miss our family, who disapeared from heaven, with the devil, as explained in The Bible! (= like falen stars)
But first and with more details is it all explained in the creation of our universe, in Gods creation of our world.
God so mutch love the world, as we do, like we do.
End revelation, so far.
July 22 2023 A.M. 5:33
You or we do not need to understand the details, we mostly enjoy, life and celebrate it with God Almighty. Being a witness to things around us.
Imagine: Jesus Himself was just a witness to WHAT HIS FATHER, OUR FATHER had in His mind. One day it was a resurrection of their friend Lazarus, and Jesus said: I AM NOT LATE, but God want to show YOU resurection. (And then WE had taht to talk about later).

PS I saw yesterday that 2 G internet, 3 G ? also are free and no longer used, this give us the oportunity to reestablis it and use it for free.
All the radiowaves are also free, to day. They are like bluetoth short range, and not to fear for anyone. (Pear to pear, is also a word I will recomment to understand, making data and telephon communication permanent and almost free)

INDEX.

made from P.M. 13:24 to P.M. 17:24 on July 22 2023
âôùúáàã 4 Av 783 = 22 July 2023 Skip 22201
Jeremiah 26:2
Thus saith the LORD: Stand in the court of the LORD'S house, and speak unto all the cities of Judah, which come to worship in the LORD'S house, all the words that I command thee to speak unto them; diminish not a word.

äåäé¯úéá øöçá ãîò äåäé øîà äë
íéàáä äãåäé éøò¯ìë¯ìò úøáãå
íéøáãä¯ìë úà äåäé¯úéá úåçúùäì
òøâú¯ìà íäéìà øáãì êéúéåö øùà
:øáã
.
Jeremiah 38:9 My lord the king, these men have done evil in all that they have done to Jeremiah the prophet, whom they have cast into the pit; and he is like to die in the place where he is because of the famine; for there is no more bread in the city.'

úà äìàä íéùðàä åòøä êìîä éðãà
úà àéáðä åäéîøéì åùò øùà¯ìë
åéúçú úîéå øåáä¯ìà åëéìùä¯øùà
ãåò íçìä ïéà éë áòøä éðôî
:øéòá
.
Jeremiah 51:43 Her cities are become a desolation, a dry land, and a desert, a land wherein no man dwelleth, neither doth any son of man pass thereby.

äáøòå äéö õøà äîùì äéøò åéä
øáòé¯àìå ùéà¯ìë ïäá áùé¯àì õøà
:íãà¯ïá ïäá


Ezekiel 16:17 Thou didst also take thy fair jewels of My gold and of My silver, which I had given thee, and madest for thee images of men, and didst play the harlot with them;

éôñëîå éáäæî êúøàôú éìë éç÷úå
øëæ éîìö êì¯éùòúå êì éúúð øùà
:íá¯éðæúå

. . . .
. . . .
Joel 2:9They leap upon the city, they run upon the wall, they climb up into the houses; they enter in at the windows like a thief.

íéúáá ïåöøé äîåçá å÷ùé øéòá
:áðâë åàáé íéðåìçä ãòá åìòé
âôùúáàã 4 av 783 = 22 July 2023 skip 111811
Psalms 101:6 Mine eyes are upon the faithful of the land, that they may dwell with me; he that walketh in a way of integrity, he shall minister unto me.

êìä éãîò úáùì õøà¯éðîàðá éðéò
:éðúøùé àåä íéîú êøãá


Esther 1:9 Also Vashti the queen made a feast for the women in the royal house which belonged to king Ahasuerus.

íéùð äúùî äúùò äëìîä éúùå íâ
:ùåøåùçà êìîì øùà úåëìîä úéá


1 Samuel 2:9 He will keep the feet of His holy ones, but the wicked shall be put to silence in darkness; for not by strength shall man prevail.

êùçá íéòùøå øîùé åãéñç éìâø
:ùéà¯øáâé çëá àì¯éë åîãé
P.M. 17:57 July 22 2023
I have no idear of, what I am praying for:
But this is my prayer a few minutes ago:
Heavenly Father, will you open me up more for Jesus (Christ) that He know me better and like you do!
You are ultimate, But I can see Jesus and I are friends.
He had said and hoped for more from ME, but I can't reach MY goals, not all of them, even thoese goeals He had acceptet to Help ME with.
Pleace God, let HIM Know ME better, than before, and better than before now.
I will not disapoint HIM nor my selv all the times, and every time, when I can make a plan.
(FATHER) YOU HAVE SOMETHING HIDDEN FOR HIM (JESUS)
(FATHER) GIVE IT TO HIM (JESUS)
and again: I dont know what I am praying for, unless it is to make JESUS more like YOU FATHER. He is ready, and I am, and We are, thank you Father.

I have no idear of, what I am praying for:
But I have followed My prayer, and IT IS BIG.
P.M. 18:17 July 22 2023
YES, What are friends fore?
Everyone has been thinking: Jesus KNOWS all things, YES HE DOES, NOW.
P.M. 21:48 2023 July 22 (Finnished next day A.M. 2:54)
.÷åáîñøá 24 elder n. skip 83
Psalms 119:6 Then should I not be ashamed, when I have regard unto all Thy commandments.

Salme 119:6. Da skulle jeg ikke blive til - Skamme, thi jeg så hen til alle dine Bud.

éèéáäá ùåáà¯àì æà
:êéúåöî¯ìë¯ìà


Psalms 119:9 BETH. Wherewithal shall a young man keep his way pure? By taking heed thereto according to Thy word.

Salme 119:9. B* Hvorledes holder en ung sin Vej ren? Ved at holde sig efter dit Ord.
B* betyder at de næste 8 vers alle begynder med hebræisk B således også med A* og med alle de efterfølgende bogstaver, de har 8 vers hver især.
Det (og nogle andre teknikker), har Gud lavet for at gøre det nemmere at huske. hele salmen.

øîùì åçøà¯úà øòð¯äëæé äîá
:êøáãë


Psalms 119:13 With my lips have I told all the ordinances of Thy mouth.

Salme 119:13. Jeg kundgør med mine Læber alle din Munds Lovbud.

:êéô¯éèôùî ìë éúøôñ éúôùá

Psalms 119:17 GIMEL. Deal bountifully with Thy servant that I may live, and I will observe Thy word.

Salme 119:17. und din Tjener at leve, at jeg kan holde dit ord.

:êøáã äøîùàå äéçà êãáò¯ìò ìîâ

Psalms 119:20 My soul breaketh for the longing that it hath unto Thine ordinances at all times.

Salme 119:20. Altid hentæres min Sjæl af Længsel efter dine Lovbud.

êéèôùî¯ìà äáàúì éùôð äñøâ
:úò¯ìëá,


Psalms 119:23 Even though princes sit and talk against me, thy servant doth meditate in Thy statutes.

Salme 119:23. Om Fyrster oplægger Råd imod mig, grunder din Tjener på dine Vedtægter.

êãáò åøáãð éá íéøù åáùé íâ
:êé÷çá çéùé


Psalms 119:27 Make me to understand the way of Thy precepts, that I may talk of Thy wondrous works.

Salme 119:27. Lad mig fatte dine Befalingers Vej og grunde på dine undere.

äçéùàå éððéáä êéãå÷ô¯êøã
:êéúåàìôðá

Salme 119 1. Salige de, hvis vandel er fulde, som vandrer i Herrens Lov.
2. Salige de, der agter på hans vidnesbyrd, søger ham af hele deres Hjerte.
3. de, som ikke gør uret, men vandrer på hans Veje.
4. Du har givet dine Befalinger, for at de nøje skal holdes.
5. O, måtte jeg vandre med faste Skridt, så jeg holder dine Vedtægter!
6. Da skulle jeg ikke blive til - Skamme, thi jeg så hen til alle dine Bud.
7. Jeg vil takke dig af oprigtigt Hjerte, når jeg lærer din Retfærds Lovbud.
8. Jeg vil holde dine Vedtægter, svigt mig dog ikke helt!
9. Hvorledes holder en ung sin Vej ren? Ved at bolde sig efter dit Ord.
10. af hele mit Hjerte søger jeg dig, lad mig ikke fare vild fra dine Bud!
11. Jeg gemmer dit ord i mit Hjerte for ikke at synde imod dig.
12. Lovet være du, Herre, lær mig dine Vedtægter!
13. Jeg kundgør med mine Læber alle din Munds Lovbud.
14. Jeg glæder mig over dine vidnesbyrds Vej, som var det al Verdens Rigdom.
15. Jeg vil grunde på dine Befalinger og se til dine Stier.
16. I dine Vedtægter har jeg min lyst, jeg glemmer ikke dit ord.
17. und din Tjener at leve, at jeg kan holde dit ord.
18. Oplad mine øjne, at jeg må skue de underfulde Ting i din Lov.
19. Fremmed er jeg på jorden, skjul ikke dine Bud for mig!
20. Altid hentæres min Sjæl af Længsel efter dine Lovbud.
21. Du truer de frække; forbandede er de, der viger fra dine Bud.
22. Vælt hån og Ringeagt fra mig, thi jeg agter på dine vidnesbyrd.
23. Om Fyrster oplægger Råd imod mig, grunder din Tjener på dine Vedtægter.
24. Ja, dine vidnesbyrd er min lyst, det er dem, der giver mig Råd.
25. I Støvet ligger min Sjæl, hold mig i Live efter dit ord!
26. Mine Veje lagde jeg frem, og du bønhørte mig, dine Vedtægter lære du mig.
27. Lad mig fatte dine Befalingers Vej og grunde på dine undere.
28. af Kummer græder. min Sjæl, oprejs mig efter dit ord!
29. Lad Løgnens Vej være langt fra mig og skænk mig i Nåde din Lov!
30. troskabs Vej har jeg valgt, dine Lovbud attrår jeg.
31. Jeg hænger ved dine vidnesbyrd, lad mig ikke beskæmmes, Herre!
32. Jeg vil løbe dine Buds Vej, thi du giver mit Hjerte at ånde frit.
33. lær mig, Herre, dine Vedtægters Vej, så jeg agter derpå til Enden.
34. Giv mig Kløgt, så jeg agter på din Lov og holder den af hele mit Hjerte.
35. Før mig ad dine Buds Sti, thi jeg har lyst til dem.
36. Bøj mit Hjerte til dine vidnesbyrd og ej til uredelig Vinding.
37. vend mine øjne bort fra Tant, hold mig i Live ved dit ord!
38. Stadfæst for din Tjener dit ord, så jeg lærer at frygte dig.
39. hold borte fra mig den Skændsel, jeg frygter, thi dine Lovbud er gode.
40. Se, dine Befalinger længes jeg efter, hold mig i Live ved din Retfærd!
41. Lad din Miskundhed komme over mig, Herre, din Frelse efter dit Ord,
42. så jeg har Svar til dem, der spotter mig, thi jeg stoler på dit Ord.
43. Tag ikke ganske Sandheds ord fra min Mund, thi jeg bier på dine Lovbud.
44. Jeg vil stadig holde din Lov, ja evigt og altid;
45. jeg vil vandre i åbent land, thi dine Befalinger ligger mig på Sinde.
46. Jeg vil tale om dine vidnesbyrd for konger uden at blues;
47. jeg vil fryde mig over dine Bud, som jeg højlige elsker;
48. jeg vil udrække Hænderne mod dine Bud og grunde på dine Vedtægter.
49. Kom ordet til din Tjener i hu, fordi du har ladet mig håbe.
50. Det er min Trøst i Nød, at dit ord har holdt mig i Live.
51. De frække hånede mig såre, dog veg jeg ej fra din Lov.
52. Dine Lovbud fra fordum, Herre, kom jeg i hu og fandt Trøst.
53. Harme greb mig over de gudløse, dem, der slipper din Lov.
54. Dine vedtægter blev mig til Sange i min udlændigheds hus.
55. Om natten kom jeg dit navn i hu, Herre, jeg holdt din Lov.
56. Det blev min lykkelige Lod: at agte på dine Befalinger.
57. Min Del er Herren, jeg satte mig for at holde dine ord.
58. Jeg bønfaldt dig af hele mit Hjerte, vær mig nådig efter dit Ord!
59. Jeg overtænkte mine Veje og styred min Fod tilbage til dine Vidnesbyrd.
60. Jeg hasted og tøved ikke med at holde dine Bud.
61. De gudløses Snarer omgav mig, men jeg glemte ikke din Lov.
62. Jeg, står op ved Midnat og takker dig for dine retfærdige Lovbud.
63. Jeg er Fælle med alle, der frygter dig og holder dine Befalinger.
64. jorden er fuld af din Miskundhed, Herre, lær mig dine Vedtægter!
65. Du gjorde vel mod din Tjener, Herre, efter dit ord.
66. Giv mig Forstand og indsigt, thi jeg tror på dine Bud.
67. For jeg blev ydmyget, for jeg vild, nu holder jeg dit ord.
68. god er du og gør godt, lær mig dine Vedtægter!
69. De frække tilsøler mig med Løgn, men på dine Bud tager jeg hjerteligt Vare.
70. Deres Hjerte er dorskt som Fedt, jeg har min lyst i din Lov.
71. Det var godt, at jeg blev ydmyget, så jeg kunne lære dine Vedtægter.
72. Din Munds Lov er mig mere værd end guld og sølv i Dynger.
73. Dine Hænder skabte og dannede mig, giv mig Indsigt; så jeg kan lære dine Bud!
74. De, der frygter dig, ser mig og glædes, thi jeg bier på dit ord.
75. Herre, jeg ved, at dine Bud er retfærdige, i trofasthed har du ydmyget mig.
76. Lad din Miskundhed være min Trøst efter dit ord til din Tjener!
77. Din Barmhjertighed finde mig, at jeg må leve, thi din Lov er min Lyst.
78. Lad de frække beskæmmes, thi de gør mig skammelig uret, jeg grunder på dine Befalinger.
79. Lad dem, der frygter dig, vende sig til mig, de, der kender dine Vidnesbyrd.
80. Lad mit Hjerte være fuldkomment i dine Vedtægter, at jeg ikke skal blive til Skamme.
81. Efter din Frelse længes min Sjæl, jeg bier på dit ord.
82. Mine øjne længes efter dit ord og siger: "Hvornår mon du trøster mig?"
83. Thi jeg er som en Lædersæk i Røg, men dine Vedtægter glemte jeg ikke.
84. Hvor langt er vel din Tjeners Liv? Når vil du dømme dem, der forfølger mig?
85. De frække grov mig grave, de, som ej følger din Lov.
86. Alle dine Bud er trofaste, med Løgn forfølger man mig, o hjælp mig!
87. De har næsten tilintetgjort mig på jorden, men dine Befalinger slipper jeg ikke.
88. hold mig i Live efter din Miskundhed, at jeg kan holde din Munds Vidnesbyrd.
89. Herre, dit ord er evigt, står fast i Himlen.
90. Din trofasthed varer fra slægt til slægt, du grundfæsted jorden, og den står fast.
91. Dine Lovbud står fast, de holder dine Tjenere oppe.
92. Havde din Lov ej været min lyst, da var jeg omkommet i min Elende.
93. Aldrig i Evighed glemmer jeg dine Befalinger, thi ved dem holdt du mig i Live.
94. Din er jeg, frels mig, thi dine Befalinger ligger mig på Sinde.
95. De gudløse lurer på at lægge mig øde, dine vidnesbyrd mærker jeg mig.
96. For alting så jeg en Grænse, men såre vidt rækker dit Bud.
97. Hvor elsker jeg dog din Lov! Hele dagen grunder jeg på den.
98. Dit Bud har gjort mig visere end mine Fjender, thi det er for stedse mit.
99. Jeg er klogere end alle mine lærere, thi jeg grunder på dine Vidnesbyrd.
100. Jeg har mere Forstand end de gamle; jeg agter på dine Bud.
101. Jeg holder min Fod fra hver Vej, som er ond, at jeg kan holde dit ord.
102. Fra dine Lovbud veg jeg ikke, thi du underviste mig.
103. Hvor sødt er dit ord for min Gane, sødere end honning for min Mund.
104. Ved dine Befalinger fik jeg Forstand, så jeg hader al Løgnens Vej.
105. Dit ord er en Lygte for min Fod, et lys på min Sti.
106. Jeg svor en ed og holdt den: at følge dine retfærdige Lovbud.
107. Jeg er såre ydmyget, Herre, hold mig i Live efter dit ord!
108. Lad min Munds frivillige Ofre behage dig, Herre, og lær mig dine Lovbud!
109. Altid går jeg med Livet i Hænderne, men jeg glemte ikke din Lov.
110. De gudløse lægger Snarer for mig, men fra dine Befalinger for jeg ej vild.
111. Dine vidnesbyrd fik jeg til evigt Eje, thi de er mit Hjertes Glæde.
112. Jeg bøjed mit Hjerte til at holde dine Vedtægter for evigt til Enden.
113. Jeg hader tvesindet Mand, men jeg elsker din Lov.
114. Mit Skjul og mit Skjold er du, jeg bier på dit ord.
115. Vig fra mig, I, som gør ondt, jeg vil holde min Guds Bud.
116. Støt mig efter dit ord, at jeg må leve, lad mig ikke beskæmmes i mit håb!
117. hold mig oppe, at jeg må frelses og altid have min lyst i dine Vedtægter!
118. Du forkaster alle, der farer vild fra dine Vedtægter, thi de higer efter Løgn.
119. For Slagger regner du alle jordens gudløse, derfor elsker jeg dine vidnesbyrd.
120. af Rædsel for dig gyser mit Kød, og jeg frygter for dine Lovbud.
121. Ret og Skel har jeg gjort, giv mig ikke hen til dem, der trænger mig!
122. Gå i Borgen for din Tjener, lad ikke de frække trænge mig!
123. Mine øjne vansmægter efter din Frelse og efter dit Retfærds ord.
124. Gør med din Tjener efter din Miskundhed og lær mig dine Vedtægter!
125. Jeg er din Tjener, giv mig Indsigt, at jeg må kende dine Vidnesbyrd!
126. Det er Tid for Herren at gribe ind, de har krænket din Lov.
127. Derfor elsker jeg dine Bud fremfor guld og Skatte.
128. Derfor følger jeg oprigtigt alle dine Befalinger og hader hver Løgnens Sti.
129. underfulde er dine vidnesbyrd, derfor agted min Sjæl på dem.
130. Tydes dine ord, så bringer de lys, de giver enfoldige Indsigt.
131. Jeg åbned begærligt min Mund, thi min Attrå stod til dine Bud.
132. vend dig til mig og vær mig nådig, som Ret er for dem, der elsker dit navn!
133. Lad ved dit ord mine Skridt blive faste og ingen uret få Magten over mig!
134. udløs mig fra menneskers Vold, at jeg må holde dine Befalinger!
135. Lad dit Ansigt lyse over din Tjener og lær mig dine Vedtægter!
136. vand i Strømme græder mine øjne, fordi man ej holder din Lov.
137. Du er retfærdig, Herre, og retvise er dine Lovbud.
138. Du slog dine vidnesbyrd fast ved Retfærd og troskab så såre.
139. Min Nidkærhed har fortæret mig, thi mine Fjender har glemt dine Ord.
140. Dit ord er fuldkommen rent, din Tjener elsker det.
141. Ringe og ussel er jeg, men dine Befalinger glemte jeg ikke.
142. Din Retfærd er Ret for evigt, din Lov er Sandhed.
143. Trængsel og Angst har ramt mig, men dine Bud er min lyst.
144. Dine vidnesbyrd er Ret for evigt, giv mig indsigt, at jeg må leve!
145. Jeg råber af hele mit Hjerte, svar mig, Herre, jeg agter på dine Vedtægter.
146. Jeg råber til dig, o frels mig, at jeg kan holde dine Vidnesbyrd!
147. Årle råber jeg til dig om Hjælp, og bier på dine ord.
148. Før nattevagtstimerne våger mine øjne for at grunde på dit ord.
149. Hør mig efter din Miskundhed, Herre, hold mig i Live efter dit Lovbud!
150. De, der skændigt forfølger mig, er mig nær, men de er langt fra din Lov.
151. Nær er du, o Herre, og alle dine Bud er Sandhed.
152. For længst vandt jeg Indsigt af dine vidnesbyrd, thi du har grundfæstet dem for evigt.
153. Se min Elende og fri mig, thi jeg glemte ikke din Lov.
154. Før min Sag og udløs mig, hold mig i Live efter dit ord!
155. Frelsen er langt fra de gudløse, thi dine Vedtægter ligger dem ikke, på Sinde.
156. Din Barmhjertighed er stor, o Herre, hold mig i Live efter dine Lovbud!
157. Mange forfølger mig og er mig fjendske, fra dine vidnesbyrd veg jeg ikke.
158. Jeg væmmes ved Synet af troløse, der ikke holder dit ord.
159. Se til mig, thi jeg elsker dine Befalinger, Herre, hold mig i Live efter din Miskundhed!
160. Summen af dit ord er Sandhed, og alt dit retfærdige Lovbud varer evigt.
161. Fyrster forfulgte mig uden Grund, men mit Hjerte frygted dine Ord.
162. Jeg glæder mig over dit ord som en, der har gjort et vældigt Bytte.
163. Jeg hader og afskyr Løgn, din Lov har jeg derimod kær.
164. Jeg priser dig syv Gange daglig for dine retfærdige Lovbud.
165. Megen fred har de, der elsker din Lov, og intet bliver til Anstød for dem.
166. Jeg håber på din Frelse, Herre, og jeg har holdt dine Bud.
167. Min Sjæl har holdt dine vidnesbyrd, jeg har dem såre kære.
168. Jeg holder dine Befalinger og vidnesbyrd, thi du kender alle mine Veje.
169. Lad min Klage nå frem for dit Åsyn, Herre, giv mig Indsigt efter dit ord!
170. Lad min Bøn komme frem for dit Åsyn, frels mig efter dit ord!
171. Mine Læber skal synge din Pris, thi du lærer mig dine Vedtægter.
172. Min Tunge skal synge om dit ord, thi alle dine Bud er Retfærd.
173. Lad din hånd være mig til Hjælp, thi jeg valgte dine Befalinger.
174. Jeg længes efter din Frelse, Herre, og din Lov er min lyst.
175. Gid min Sjæl må leve, at den kan prise dig, og lad dine Lovbud være min Hjælp!
176. Farer jeg vild som det tabte Får, så opsøg din Tjener, thi jeg glemte ikke dine Bud.