Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23. juli
- 'Det er dem, som altid knurrer og klager over deres skæbne, alt imens de vandrer efter deres lyster' (Judas' Brev vers 16).
Herre, er det mig? Åh, så tilgiv mig og dan mig efter din vilje!
"Kom kun til mig. Med den inderligste glæde omdanner jeg det knuste kar og fylder det til overflod!
Giv aldrig rum for tanker og følelser, som ikke kommer af tro til mig!
Hvem har dine første tanker om morgenen? Og hvad drejer dagen sig om for dig?
Når dine tanker først går til mig, og dine handlinger stemmer overens med, hvad jeg viser dig, og hvad du ser hos mig i mit Ord, så glæd dig og vær tryg - jeg vil lede dig og undervise dig ad vejen fremefter. "
A.M. 9:43 July 23 2023 I had some consern this morning (and the past month, and my whole life, by the way)
About: How to dress?
When you come to a Mc Donalds and stay there you will be asked to dressed in a uniform, chosen by someone and made law by someone.
Napoleon was both designer of uniforms and ruler in his time.
And he had 16 people to do the wrighting for him, I have been in that "mode" and it is okay.
July 23 2023 P.M. 14:26 But now to something more near to me:
The TRONE of GOD
My first feeling of being near to God was a feeling of being at HIS TRONE. (more than 50 years ago.)
It was not His throne I was looking for, but HIM.
In all my life, the Throne has been nothing, but God OUR Heavenly Father has been everything.
Every day, I can remember, now thinking back, That I had been given honnor to Jesus, who saved me, and without HIM - I / WE are nothing for God our Heavenly Father.
Justice?
But GOD OUR FATHER HAD LOVE FOR US
Yes, and GOD OUR CREATOR sendt ALL HIS army, Jesus as KING, and all the KNIGHTS etc. to save ONE ANOTHER.

The Human RACE, after Adam.
GREAT!
yes and done.

INDEX.

âôùúáàä 5 Av 783 = 23 July 2023 Skip 13505

éøò éòøãàå úåøúùòå ãòìâä éöçå
øéëî éðáì ïùáá âåò úåëìîî
øéëî¯éðá éöçì äùðî¯ïá
:íúåçôùîì


Joshua 13:31 and half Gilead, and Ashtaroth, and Edrei, the cities of the kingdom of Og in Bashan, were for the children of Machir the son of Manasseh, even for the half of the children of Machir according to their families.

äåäé íéäìà ìà äåäé íéäìà ìà
ãøîá¯íà òãé àåä ìàøùéå òãé àåä
íåéä åðòéùåú¯ìà äåäéá ìòîá¯í
àå
:äæä


Joshua 22:22 God, God, the LORD, God, God, the LORD, He knoweth, and Israel he shall know; if it be in rebellion, or if in treachery against the LORD--save Thou us not this day--

éðá¯ìà àéáð ùéà äåäé çìùéå
äåäé øîà¯äë íäì øîàéå ìàøùé
íëúà éúéìòä éëðà ìàøùé éäìà
:íéãáò úéáî íëúà àéöàå íéøöîî


Judges 6:8 that the LORD sent a prophet unto the children of Israel; and he said unto them: 'Thus saith the LORD, the God of Israel: I brought you up from Egypt, and brought you forth out of the house of bondage;

äîéùàå òéùåî êðéà¯éë äàøàå
ïåîò éðá¯ìà äøáòàå éôëá éùôð
éìà í
úéìò äîìå éãéá äåäé íðúéå
:éá íçìäì äæä íåéä


.Judges 12:3 And when I saw that ye saved me not, I put my life in my hand, and passed over against the children of Ammon, and the LORD delivered them into my hand; wherefore then are ye come up unto me this day, to fight against me?'

äòáâä¯ïî íúàø÷ì ïîéðá àöéå
ìàøùé éðáá åúéçùéå éðùä íåéá
äöøà
ùéà óìà øùò úðîù ãåò
:áøç éôìù äìà¯ìë


.Judges 20:25 And Benjamin went forth against them out of Gibeah the second day, and destroyed down to the ground of the children of Israel again eighteen thousand men; all these drew the sword.

ãéòú ãòä¯éë êà íìå÷á òîù äúòå
øùà êìîä è
ôùî íäì úãâäå íäá
:íäéìò êìîé


1 Samuel 8:9 Now therefore hearken unto their voice; howbeit thou shalt earnestly forewarn them, and shalt declare unto them the manner of the king that shall reign over them.'

ââà¯úà éìà åùéâä ìàåîù øîàéå
úðãòî ââà åéìà êìéå ÷ìîò êìî
:úåîä¯øî øñ ïëà
ââà øîàéå

1 Samuel 15:32 Then said Samuel: 'Bring ye hither to me Agag the king of the Amalekites.' And Agag came unto him in chains. And Agag said: 'Surely the bitterness of death is at hand.'
âôùúáàä 5 Av 783 = 23 July 2023 Skip 16095

Numbers 34:20 And of the tribe of the children of Simeon, Shemuel the son of Ammihud.

ìàåîù ïåòîù éðá äèîìå
:ãå
äéîò¯ïá

Deuteronomy 7:9 Know therefore that the LORD thy God, He is God; the faithful God, who keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to a thousand generations;
.
.íéäìàä àåä êéäìà äåäé¯éë úòãéå
ãñçäå úéøáä øîù ïîàðä ìàä
:øåã óì
àì åúåöî éøîùìå åéáäàì
.
Deuteronomy 18:2 And they shall have no inheritance among their brethren; the LORD is their inheritance, as He hath spoken unto them.

.........Let me ad some thoughts to this, a way, my way, to understand hebrew:
Old thoughts, they might be wrong; But the read Alef à is the symbol. Of the family Jesus Mother and Father, Iod Wav and Iod. (The holy trinity.)
the two black hebrew letters is a symbol for priest, in these 3 hebrew letters we have: Lord, Jesus and God Father and Holy Spirit are having a priest on both side. THAT CLOSE. "as He hath spoken unto them (= the priests)."
.................ìàì

åéçà áø÷á åì¯äéäé¯àì äìçðå
:åì¯øáã øùàë åúìçð àåä äåäé

.
Deuteronomy 28:69 These are the words of the covenant which the LORD commanded Moses to make with the children of Israel in the land of Moab, beside the covenant which He made with them in Horeb.
.
äåäé äåö¯øùà úéøáä éøáã äìà
õøàá ìàøùé éðá¯úà úøëì äùî¯úà
íúà úøë¯øùà úéøáä ãáìî áàåî
:áøçá

.
Joshua 6:1 Now Jericho was straitly shut up because of the children of Israel: none went out, and none came in.--
.
éðá éðôî úøâñîå úøâñ åçéøéå
:àá ïéàå àöåé ïéà ìàøùé
.
Joshua 14:13 And Joshua blessed him; and he gave Hebron unto Caleb the son of Jephunneh for an inheritance.
.
ïåøáç¯úà ïúéå òùåäé åäëøáéå
:äìçðì äðôé¯ïá áìëì

.
Joshua 24:18 and the LORD drove out from before us all the peoples, even the Amorites that dwelt in the land; therefore we also will serve the LORD; for He is our God.'
.
íéîòä¯ìë¯úà äåäé ùøâéå
åðéðôî õøàä áùé éøîàä¯úàå
àåä¯éë äåäé¯úà ãáòð åðçðà¯í
â
:åðéäìà
P.M. 15:19 July 22 2023 I have been reading biblecodes, they were found by others for many years, they are amasing.
There are two kind of Hebrew letters, the original given to Moses, and the fake one, we know of today, and the fake letters am I using on my pages.
If you want to learn to understand the Chinese letters, you use the same kea, as I gave to day. (a boat and some dots, representing the souls saved together with Noa, is a letter in chinese, i had forgot the meaning)

This confusion of the languish is made by the Free Measons, when trying to tell people: They do not understand!
You need to go to school, (= Latin), you don't know your history, your old Gods etc. You don't know of your old temples.
This fake history, are in the written books we learning from yesterday in school, on the internet etc. (IT WILL BE FORGOTTEN ALL OF IT)
The Book of Mormon, The King James, The Koran, etc etc
one book has been decieving people more than the other.
Can we find GOD in these books?
Yes, if we try to find God, HE is everywhere, and when God Almighty help us, it become easy.
There is no problems at all, God Our Father use it all.
All these books are free speach. And The Arabs still want to protect their Bible, their faith: their Koran. (and at the same time they want to wright a new Koran! Like the christians did with their bible, we need a new one, they all say)

Can they do words so corrupt, that they became worthless?
Yes, as in politic, in court, in computergames, fake advertisements, there are 7 tests for words. # 1 is it the truth etc
Revelation 2:2 . . . and are not, and hast found them liars:
(After testing them!)

people who will follow the truth will find it, and be saved.

Lies makes people blind,
and There is no reason for me to go on, talking about this.
There is a link in the describtion to Revelation 2:2 to the seven tests. And to the blessings following those who pass the test, they are the 7 steams, easy to jump over. FOR YOU, FOR ME AND FOR ALL OF US