Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24. juli
" Vogt dig for forsømmelser og opsættelser, de sløver og trætter, røver glæden og gør dig tunghør.
Vær vågen over for de "små" ting, det gør dig egnet til de større. Søg ind i et afhængighedsforhold til mig med de små ting, og du vil lære at "mestre" de "store". Se ikke efter sammenhængen mellem småt og stort, men gå i tillid til mig."
A.M. 2:14 July 24 2023 Blessed is JESUS, who come in the NAME OF OUR FATHER AND CREATOR
Blessed is JESUS who worked it out together with OUR FATHER AND CREATOR
Blessed is OUR FATHER who is full of love for us and for all HIS Creaton.
Blessed is OUR FATHER who makes us important in HIS LIFE
July 24 2023 A.M. 7:59 Why NOT be a slave?
OR: Why not steal?
My own words just left me:
When you are a slave: You make another one, your master or your misstres make all the descicions for you, what to do.

When you steal, you change and become one you are not.

let me bring a storry inspired from Sadhu Sundar Sing explaining this
A rich man in India became rich because he has stolen, "He said!"
A near friend of him became a thief, and ended up in a jail.
The rich man, then had to explain, what and haw He himself was a thief, and became rich by blessings:
When I came to this place, I saw a poor land, a wild forrest and wild grass everywhere, and bought the land for almost nothing.
Then I bagan stealing, I took the wild trees, sold them or used them as timber and firewood, and then took their place and planded new trees with fruits.
I then took the area of wild grass, and and made fields in stead.
The wild grass and the wild trees are no more. And I have taken their land.
And now I am blessing a big family and a lot of people, with what I have stolen, every year I go out and steal fruit from the trees and food from the fields.
Yes I might be the greatest thief you know of.
You were my guest, but you did not understand me, you not even ask me to explain for you: How you could become rich as I was.
P.M. 18:20 July 24 2023
I am so happy for my change these last few days.
I have no longer: "I can do better" in my mind.
To day it is: "I can do nothing without YOU!"

East of River Jordan?
Has for me, years ago been "The area" where the great gathering should be.
I do not remember my words, nor the words in the bible, I even think there has been biblecodes about all this.
But this make sence,
Because crossing the river of life, is special.
We are talking about River Jordan, I know.
When crossing the Red Sea, it was special.
When crossing River Nile, it was special.
When baptised by The Holy Spirit, it was special.
Being born, is special.
Being born again, is special.
to Die is special.
After judgment, is special.
Next life is special.
And who cares; My point is: East of River Jordan is special, the same way, as all the other things I has been talking about now.

INDEX.

âôùúáàå 6 Av 783 = 24 July 2023 Skip 4139

íéåâë úåîá¯ìëá íù¯åøè÷éå
åùòéå íäéðôî äåäé äìâä¯øùà
:äåäé¯úà ñéòëäì íéòø íéøáã


2 Kings 17:11 and there they offered in all the high places, as did the nations whom the LORD carried away before them; and wrought wicked things to provoke the LORD;

äåäé¯ìà åäé÷æç íëúà çèáé¯ìàå
ïúðú àìå äåäé åðìéöé ìöä øîàì
:øåùà êìî ãéá úàæä øéòä¯úà


2 Kings 18:30 neither let Hezekiah make you trust in the LORD, saying: The LORD will surely deliver us, and this city shall not be given into the hand of the king of Assyria.

åúøåáâ¯ìëå åäé÷æç éøáã øúéå
äìòúä¯úàå äëøáä¯úà äùò øùàå
íä¯àìä äøéòä íéîä¯úà àáéå
éëìîì íéîéä éøáã øôñ¯ìò íé
áåúë
:äãåäé


2 Kings 20:20 Now the rest of the acts of Hezekiah, and all his might, and how he made the pool, and the conduit, and brought water into the city, are they not written in the book of the chronicles of the kings of Judah?

íìùåøé éðô¯ìò øùà úåîáä¯úàå
äðá øùà úéçùîä¯øäì ïéîéî øùà
õ÷ù úøúùòì ìàøùé¯êìî äîìù
íëìîìå áàåî õ÷ù ùåîëìå íéðãéö
:êìîä àîè ïåîò¯éðá úáòåú


2 Kings 23:13 And the high places that were before Jerusalem, which were on the right hand of the mount of corruption, which Solomon the king of Israel had builded for Ashtoreth the detestation of the Zidonians, and for Chemosh the detestation of Moab, and for Milcom the abomination of the children of Ammon, did the king defile.

ãçàä ãåîòä úîå÷ äîà äøùò äðîù
úøúëä úîå÷å úùçð åéìò úøúëå
úøúëä¯ìò íéðîøå äëáùå äîà ùì
ù
éðùä ãåîòì äìàëå úùçð ìëä áéáñ
:äëáùä¯ìò


2 Kings 25:17 The height of the one pillar was eighteen cubits, and a capital of brass was upon it; and the height of the capital was three cubits; with network and pomegranates upon the capital round about, all of brass; and like unto these had the second pillar with network.

íééðò éðôå éîò åàëãú íëìî
:úåàáö äåäé éðãà¯íàð åðçèú


Isaiah 3:15 What mean ye that ye crush My people, and grind the face of the poor?' saith the Lord, the GOD of hosts.

úìâò ùéà¯äéçé àåää íåéá äéäå
:ïàö¯éúùå ø÷á


Isaiah 7:21 And it shall come to pass in that day, that a man shall rear a young cow, and two sheep;

øåùéîá çéëåäå íéìã ÷ãöá èôùå
åéô èáùá õøà¯äëäå õøà¯éåðòì
:òùø úéîé åéúôù çåøáå


Isaiah 11:4 But with righteousness shall he judge the poor, and decide with equity for the meek of the land; and he shall smite the land with the rod of his mouth, and with the breath of his lips shall he slay the wicked.

úîàá åéìò áùéå àñë ãñçá ïëåäå
øäîå èôùî ùøãå èôù ãåã ìäàá
:÷ãö


Isaiah 16:5 And a throne is established through mercy, and there sitteth thereon in truth, in the tent of David, one that judgeth, and seeketh justice, and is ready in righteousness.

äðù ãåòá éìà éðãà øîà äë¯éë
:øã÷ ãåáë¯ìë äìëå øéëù éðùë


Isaiah 21:16 For thus hath the Lord said unto me: 'Within a year, according to the years of a hireling, and all the glory of Kedar shall fail;

åæçé ïåéæçé¯ìá êãé äîø äåäé
êéøö ùà¯óà íò¯ú
àð÷ åùáéå
:íìëàú


Isaiah 26:11 LORD, Thy hand was lifted up, yet they see not; they shall see with shame Thy zeal for the people; yea, fire shall devour Thine adversaries.
âôùúáàå 6 Av 783 = 24 July 2023 Skip 17729

áùò àùã õøàä àùãú íéäìà øîàéå
åðéîì éøô äùò éøô õò òøæ òéøæî
:ïë¯éäéå õøàä¯ìò åá¯
åòøæ øùà

Genesis 1:11 And God said: 'Let the earth put forth grass, herb yielding seed, and fruit-tree bearing fruit after its kind, wherein is the seed thereof, upon the earth.' And it was so.

:íéàôøä¯úàå éæøôä¯úàå éúçä¯úàå

Genesis 15:20 and the Hittite, and the Perizzite, and the Rephaim,

áåè¯÷ø êîò åðéùò øùàëå êåðòâð
êåøá äúò äúà íåìù
á êçìùðå
:äåäé


Genesis 26:29 that thou wilt do us no hurt, as we have not touched thee, and as we have done unto thee nothing but good, and have sent thee away in peace; thou art now the blessed of the LORD.' (= in the dayes of Isak)

ããä åéúçú êìîéå íùç úîéå
áàåî äãùá ïéãî¯úà äëîä ããá¯ïá
:úéåò åøéò íùå


Genesis 36:35 And Husham died, and Hadad the son of Bedad, who smote Midian in the field of Moab, reigned in his stead; and the name of his city was Avith. (= chapter 36 is all about Esau son of Isak and his big family)

éàöé äîéøöî á÷òéì äàáä ùôðä¯ìë
ùôð¯ìë á÷òé¯éðá éùð ãáìî åëøé
:ùùå íé
ùù

Genesis 46:26 All the souls belonging to Jacob that came into Egypt, that came out of his loins, besides Jacob's sons' wives, all the souls were threescore and six. (= 66)

Numbers 34:20 And of the tribe of the children of Simeon, Shemuel the son of Ammihud.

ìàåîù ïåòîù éðá äèîìå

thausand generations;