Mil Jan Wind Tlf +0045 42101730
Min opfattelse af virkeligheden

(alle datoer)- fra mig. Det er mig velbehageligt og dig til velsignelse."
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25. juli
"På grund af MIG er I rene, og I kan til enhver tid leve i min renhed.
Valget er smerteligt, fordi det føles som et offer, skønt det er en vinding.
Jeres "naturlige tilbøjeligheder" er jeres største hindring - de er kanaler, hvorigennem Selvet henter sin næring.
Bed, for ingen kan fri sig fra Selvets fordærvende magt, og det er livet om at gøre - det evige Liv!"
A.M. 11:31 July 25 2023 Right now and since last night, I KNOW, I KNOW
"Where to fight!" @ "What to fight!"
P.M. 12:23 July 25 2023
Now, don't judge him, unless you will prove your self wrong.
God is YOU judge, and God is his judge, and God is my judge.

Jude 1:9 Yet Michael the archangel, when contending with the devil he disputed about the body of Moses, durst not bring against him a railing accusation, but said, The Lord rebuke thee.

Judas 9. Men Overengelen Mikael turde, da han tvistedes med Djævelen og talte om Mose Legeme, ikke fremføre en Bespottelsesdom, men sagde: "Herren straffe dig!"

We had all been decieved, and so had "King Charles" been decieved.

Bed, for ingen kan fri sig fra Selvets fordærvende magt, og det er livet om at gøre - det evige Liv!"
"King Charles" been decieved to believe he was the rightful here, but what about Saint Patrick, was he not the firstborn? At that time? I believe.
And H.C. Anderson was legitimet here to the Danish Chrown. I found out.
All the presidents of United States of America, almost all of them, are or was in family with King Charles. (No one, never told you? This is manupulation.)
Even Obamma is related to King Charles. (You never guessed!)
There are so mutch manupulation and coruption, it will take years to run trough it all.

And God and Jesus and The holy spirit was there: "ALL THE TIME!"

Don't judge, it makes your salvation difficult for your self. Or even impossible.
When the great SILENCE comes, use it to get right with your Lord, God Almighty, Your redeemer.
Jesus paid for your sins, once for all, there is no nead for pains where Jesus are, no more, for eternity.
You can have and feel pain, it it free, your choice.
Many people wanted and still want to feel the pains Jesus went through.
It is their choice. Padre Pio, Anna Katharina Emmerick Franz Assisis and more than 800 more, who has been recorded.
(ending this wrightings after a break P.M. 12:59 July 25 2023)
P.M. 19:05 July 25 2023
Sabbat for OUR HEAVENLY FATHER.
Jesus has been talking of victorry, and He did right.
Breaking the last seal (of seven) we have more resurrection in Christ Jesus.
Åbenbaringen 5
1. Og jeg så i hans højre hånd, som sad på tronen, en Bog, beskreven indeni og udenpå, forseglet med syv Segl.
2. Og jeg så en vældig Engel, som udråbte med høj Røst: Hvem er værdig til at åbne Bogen og bryde dens Segl?
3. Og ingen i himmelen, ej heller på jorden, ej heller under Jorden, formåede at åbne Bogen eller at se i den.
4. Og jeg græd såre, fordi ingen fandtes værdig til at åbne Bogen eller at se i den.
5. Og en af de Ældste sagde til mig: Græd ikke! se, sejret har Løven af Judas Stamme, Davids Rodskud, så han kan åbne Bogen og dens syv Segl.
6. Og jeg så, midt imellem tronen med de fire Væsener og de Ældste stod et Lam, ligesom slagtet: det havde syv horn og syv øjne, hvilke er de syv Guds Ånder, som er udsendte til hele jorden.
7. Og det kom og tog Bogen af hans højre hånd, som sad på tronen.
8. Og da det tog Bogen, faldt de fire Væsener og de fire og tyve Ældste ned for Lammet, holdende hver sin Harpe og guldskåle fyldte med Røgelse, som er de helliges Bønner.
9. Og de sang en ny Sang og sagde: Du er værdig til at tage Bogen og åbne dens Segl, fordi du blev slagtet og med dit Blod købte til Gud mennesker af alle Stammer og Tungemål og folk og Folkeslag,
10. og du har gjort dem for vor Gud til et kongerige og til Præster, og de skulle være konger på jorden.
11. Og jeg så, og jeg hørte rundt om tronen og Væsenerne og de Ældste en Røst af mange Engle, og deres Tal var Titusinder Gange Titusinder, og Tusinder Gange Tusinder,
12. og de sagde med høj Røst: Værdigt er Lammet, det slagtede, til at få Kraften og Rigdom og Visdom og Styrke og Ære og Pris og Velsignelse!
13. Og hver Skabning, som er i himmelen og på jorden og under jorden og på Havet, ja, alt, hvad der er i dem, hørte jeg sige: Ham, som sidder på tronen, og Lammet tilhører Velsignelsen og Æren og Prisen og Magten i Evighedernes Evigheder!
14. Og de fire Væsener sagde: Amen! Og de Ældste faldt ned og tilbade.
Åbenbaringen 6
1. Og jeg så, da Lammet åbnede et af de syv Segl, og jeg hørte et af de fire Væsener sige som en Tordens Røst: Kom!
2. Og jeg så, og se en hvid Hest, og han, som sad på den, havde en Bue; og der blev givet ham en Krone, og han drog ud sejrende og til Sejer.
3. Og da det åbnede det andet Segl, hørte jeg det andet Væsen sige: Kom!
4. Og der udgik en anden Hest, som var rød; og ham, som sad på den, blev det givet at tage Freden bort fra jorden, og at de skulle myrde hverandre; og der blev givet ham et stort Sværd.
5. Og da d . . .
Revelation 5:1 And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with seven seals.
5:2 And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book, and to loose the seals thereof?
5:3 And no man in heaven, nor in earth, neither under the earth, was able to open the book, neither to look thereon.
5:4 And I wept much, because no man was found worthy to open and to read the book, neither to look thereon.
5:5 And one of the elders saith unto me, Weep not: behold, the Lion of the tribe of Juda, the Root of David, hath prevailed to open the book, and to loose the seven seals thereof.
5:6 And I beheld, and, lo, in the midst of the throne and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a Lamb as it had been slain, having seven horns and seven eyes, which are the seven Spirits of God sent forth into all the earth.
5:7 And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne.
5:8 And when he had taken the book, the four beasts and four and twenty elders fell down before the Lamb, having every one of them harps, and golden vials full of odours, which are the prayers of saints.
5:9 And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof: for thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation;
5:10 And hast made us unto our God kings and priests: and we shall reign on the earth.
5:11 And I beheld, and I heard the voice of many angels round about the throne and the beasts and the elders: and the number of them was ten thousand times ten thousand, and thousands of thousands;
5:12 Saying with a loud voice, Worthy is the Lamb that was slain to receive power, and riches, and wisdom, and strength, and honour, and glory, and blessing.
5:13 And every creature which is in heaven, and on the earth, and under the earth, and such as are in the sea, and all that are in them, heard I saying, Blessing, and honour, and glory, and power, be unto him that sitteth upon the throne, and unto the Lamb for ever and ever.
5:14 And the four beasts said, Amen. And the four and twenty elders fell down and worshipped him that liveth for ever and ever.

6:1 And I saw when the Lamb opened one of the seals, and I heard, as it were the noise of thunder, one of the four beasts saying, Come and see.
6:2 And I saw, and behold a white horse: and he that sat on him had a bow; and a crown was given unto him: and he went forth conquering, and to conquer.
6:3 And when he had opened the second seal, I heard the second beast say, Come and see.
6:4 And there went out another horse that was red: and power was given to him that sat thereon to take peace from the earth, and that they should kill one another: and there was given unto him a great sword.
6:5 And when he had opened the third seal, I heard the third beast say, Come and see. And I beheld, and lo a black horse; and he that sat on him had a pair of balances in his hand.
6:6 And I heard a voice in the midst of the four beasts say, A measure of wheat for a penny, and three measures of barley for a penny; and see thou hurt not the oil and the wine.
6:7 And when he had opened the fourth seal, I heard the voice of the fourth beast say, Come and see.
6:8 And I looked, and behold a pale horse: and his name that sat on him was Death, and Hell followed with him. And power was given unto them over the fourth part of the earth, to kill with sword, and with hunger, and with death, and with the beasts of the earth.
6:9 And when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God, and for the testimony which they held:
6:10 And they cried with a loud voice, saying, How long, O Lord, holy and true, dost thou not judge and avenge our blood on them that dwell on the earth?
6:11 And white robes were given unto every one of them; and it was said unto them, that they should rest yet for a little season, until their fellowservants also and their brethren, that should be killed as they were, should be fulfilled.
6:12 And I beheld when he had opened the sixth seal, and, lo, there was a great earthquake; and the sun became black as sackcloth of hair, and the moon became as blood;
6:13 And the stars of heaven fell unto the earth, even as a fig tree casteth her untimely figs, when she is shaken of a mighty wind.
6:14 And the heaven departed as a scroll when it is rolled together; and every mountain and island were moved out of their places.
6:15 And the kings of the earth, and the great men, and the rich men, and the chief captains, and the mighty men, and every bondman, and every free man, hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains;
6:16 And said to the mountains and rocks, Fall on us, and hide us from the face of him that sitteth on the throne, and from the wrath of the Lamb:
6:17 For the great day of his wrath is come; and who shall be able to stand?
Book of Revelation "about the big silence" 8:1 And when he had opened the seventh seal, there was silence in heaven about the space of half an hour.

INDEX.

âôùúáàæ 7 Av 783 = 25 July 2023 Skip 4740
a fine one: (= a perfect one, actully, I was surpriced)

åììö ìå÷ì éðèá æâøúå éúòîù
æâøà éúçúå éîöòá á÷ø àåáé éúôù
íòì úåìòì äøö íåéì çåðà øùà
:åðãåâé


Habakkuk 3:16 When I heard, mine inward parts trembled, my lips quivered at the voice; rottenness entereth into my bones, and I tremble where I stand; that I should wait for the day of trouble, when he cometh up against the people that he invadeth.

íéúù úðùá éòéùúì äòáøàå íéøùòá
éâç¯ì
à äåäé¯øáã äéä ùåéøãì
:øîàì àéáðä


Haggai 2:10 In the four and twentieth day of the ninth month, in the second year of Darius, came the word of the LORD by Haggai the prophet, saying:

(=? September 24 2023/4)

òáøà äðäå äàøàå éðéò àùàå áùàå
íéøää éðù ïé
áî úåàöé úåáëøî
:úùçð éøä íéøääå


Zechariah 6:1 And again I lifted up mine eyes, and saw, and, behold, there came four chariots out from between the two mountains; and the mountains were mountains of brass.

ïàö¯úà äòø éäìà äåäé øîà äë
:äâøää


Zechariah 11:4 Thus said the LORD my God: 'Feed the flock of slaughter;

This scribture is biblical, and it say: Tell (= feed) the world of people: who are falling, as the bible do and did.

Since the beginning, it has been: Ligth winn and darkness loose.

áì¯ìò åîéùú àì¯íàå åòîùú àì¯íà
úåàáö äåäé øîà éîùì ãåáë úúì
éúåøàå äøàîä¯úà íëá éúçìùå
éë äéúåøà íâå íëéúåëøá¯úà
:áì¯ìò íéîù íëðéà


Malachi 2:2 If ye will not hearken, and if ye will not lay it to heart, to give glory unto My name, saith the LORD of hosts, then will I send the curse upon you, and I will curse your blessings; yea, I curse them, because ye do not lay it to heart.

If ye will not hearken (= listen), and if ye will not lay it to heart (= mind and soul), to give glory unto My name, . . . then . . .

äåäé éðèôù íéîò ïéãé äåäé
:éìò éîúëå é÷ãöë


Psalms 7:9 O LORD, who ministerest judgment to the peoples, judge me, (= King David) O LORD, according to my righteousness, and according to mine integrity that is in me.

áéùé éãé øáë é÷ãöë äåäé éðìîâé
:éì


Psalms 18:21 The LORD rewarded me according to my righteousness; according to the cleanness of my hands hath He recompensed me.

"Where are MY DAVID?" - So sayes he Lord to Julie Green in these days

éøùá¯úà ìëàì íéòøî éìò áø÷á
:åìôðå åìùë äîä éì éáéàå éøö


Psalms 27:2 When evil-doers came upon me to eat up my flesh (= my words), even mine adversaries and my foes, they stumbled and fell. (= Stumblestone)

Psalms 35:15 But when I halt they rejoice, and gather themselves together; the abjects gather themselves together against me, and those whom I know not; they tear me, and cease not;

Psalms 42:8 Deep calleth unto deep at the voice of Thy cataracts; all Thy waves and Thy billows are gone over me.

Psalms 51:12 Create me a clean heart, O God; and renew a stedfast spirit within me.

Psalms 62:5 They only devise to thrust him down from his height, delighting in lies; they bless with their mouth, but they curse inwardly. Selah

Psalms 69:36 For God will save Zion, and build the cities of Judah; and they shall abide there, and have it in possession.

Psalms 78:4 We will not hide from their children, telling to the generation to come the praises of the LORD, and His strength, and His wondrous works that He hath done.

and it goes on: Psalms 84:7 Psalms 92:8 Psalms 103:17 Psalms 107:31 Psalms 118:27 Psalms 121:1